Rezultatele în sectorul agroalimentar al raionului Ocnița în anul 2017

Rezultatele

 în sectorul agroalimentar al raionului Ocnița în anul 2017

rezultateagro

Complexul  agroalimentar al raionului a  deţinut în anul agricol 2017 terenuri cu destinaţie agricolă proprietate privată 34892 ha, inclusiv arabil 29361 ha şi plantaţii multianuale 5408 ha, din care  3500 ha de vîrstă productivă. Terenurile consolidate arabile constituie  85 procente şi 80 procente livezi.

În prezent sectorul agrar este reprezentat de  50 de societăţi cu răspundere limitată (SRL),ce prelucrează mai mult de 10 ha., 77 gospodării ţărăneşti mari cu terenuri mai mari de 10ha., consolidate, 559 gospodării ţărăneşti mici şi o societăţi pe acţiuni (SA).

În perioada de gestionare a anului 2017 de către gospodăriile agricole au fost prelucrate, însămînțate și cultivate culturi agricole pe o suprafață de 23403 ha, inclusiv prin tehnologii avansate de conservare a solului (No-Till și Mini-Till) peste 6000 ha.

Anul s-a început în condiţii climaterice nefavorabile şi aceste condiţii au influiențat negativ asupra însămînțării calitative și în termeni optimali  a semințelor în sol, ce a favorizat răsărirea  tîrzie a plantelor culturilor de toamnă. Condițiile favorabile din primăvara anului 2017 au favorizat căpătarea unor rezultate record.  Cerealele de prima grupă au fost recoltate pe o suprafaţă de 5371ha. De pe terenul recoltat s-au recoltat 24663 tone de boabe cu o productivitate de 4,59 t/ha.

Grîul de toamnă  au fost recoltate 18056 tone de boabe de pe o suprafață de 3700 ha., roada constituind o productivitate de 4,99t/ha., s-au cu 0,8 t/ha. și mai mult ca în anul 2016 și anii precedenți.

Orzul a fost recoltat de pe o suprafață de 1671 ha. , roada alcătuind 3,95 t/ha., ceia ce e mai mult cu 0,45 t/ha. față de anul 2016. Volumul global a alcătuit 6607 tone.

Rapița a fost recoltată de pe o suprafață de 1548 ha, volumul global alcătuind 4721 tone. Productivitatea unui hectar a alcătuit 3,05 t/ha .

E de menţionat că cele mai înalte rezultate au căpătat acei agenţi economici, care au o legătură strînsă cu știința, practica avansată, au utilizat la creşterea culturilor cerealiere tehnologii inovative, seminţe de calitate, au efectuat lucrările de însămînţare și îngrigire a culturilor în termeni optimi şi calitativ.  Drept exemplu serveşte SRL „Bobul de aur”, conducător Nuca Alexei, ce a căpătat cîte 6,07t/ha de grîu auriu, SRL „Dîngenarul, — 6,07t/ha de grîu, SA „Interagroinvest” – 7,01t/ha. Roadă record de grîu a căpătat GȚ „Condrațchii Eugeniu”- 7,12t/ha.

Cele mai mari recolte de orz/toamnă au căpătat SRL  „Plaiul Bărlădean” căte 5,22 t/ha de orz de toamnă și 4,63t/ha. de orz de primăvară, SRL „Climăuțanul”care a recoltat cîte 5,22 t/ha de orz de primăvară,  GȚ „Tcaci Ivan” a recoltat cîte 5,31t/ha, SRL „Palmoc Agro”- 4,66t/ha de orz de primăvară.

Rapița în raion a ocupat o suprafață de 1548ha, care adat o productivitate de 3,05t/ha. Nu se poate de trecut cu vederea SRL „Matei agro”, conducător Mutelică Dumitru, care an de an capătă de cu toamnă semănături normale de rapiță, conducătorul Popov Igori, care a căpătat 4,1t/ha de această cultură. Roadă frumoasă de această cultură a crescut Condrașchii Eugeniu, însă grindina a dat la pămînt 85-90% din roadă.

Creșterea unei roade înalte de culturi cerealiere a dat posibilitate agenților economici de ași asuma obligațiunile față de cotași, de a-i îndestula cu pîine, a pregăti fondul semincer și a realiza o bună parte de grîne pentru a pune o bază bună pentru roada anului 2018.

Timpul favorabil al lunilor de toamnă a permis agenţilor economici din sectorul agrar să utilizeze la maximum condiţiile climaterice şi cu succes să finalizeze recoltarea culturilor tîrzii în termeni optimali.

Porumbul a fost recoltat de pe suprafaţa de 1800 ha . Din cauza secetei din vară roada la porumb este  joasă.

An de an se mărește suprafața ocupată cu floarea soarelui. De pe suprafaţa de 7200 ha s-au obţinut 16560  t.  seminţe de floarea soarelui cu productivitatea de 2,3 t, care s-a mărit cu 0,3t/ha față de anul 2016 și 0,5t/ha față de anul 2015. Rezultate mult mai mari au înregistrat SRL „Dîngenarul (3,09 tone), SRL „Aqua comerț” conducător Constantin Gutium – 3,1t/ha, GȚ „Reșetnic Alexandru” – 3,19t/ha, iar roada record aparține GŢ „Condraţchii Eugeniu” – 4,21 t/ha.

Soia este o cultură ,care în ultimii ani le dă bătae de cap agricultorilor. Din an în an această cultură dă roade tot mai mici, fiind afectată de secetele care devin tot mai frecvente în ultimii ani. Suprafața ocupată cu această cultură scade din an în an, din cauza nerentabilității de creștere.

Sfeclă de zahăr s-a recoltat de pe 1700 ha  69700 tone cu productivitatea de 41tone/ha. La acest compartiment s-au evidenţiat SRL „Dîngenarul”, „Agro Matei» şi SA „Interagroinvest”.

În toamna anului 2017 au fost însămînţate 7420 hectare cu culturi de toamnă, inclusiv 5200 ha de grîu, 800 ha de orz de toamnă şi 1420 ha de rapiţă.    Suprafața însămănțată este mai mare  cu 1470ha față de anul 2016 din cauza precipitațiilor atmosferice din lunile septembrie și octombrie,care au căzut ca la comandă.

O ramură importantă în agricultură sînt plantaţiile multianuale.  În raion permanent are loc înlocuirea succesivă a plantaţiilor de  tip intensiv cu sortiment modern, tehnologii avansate, care asigură întrarea timpurie în rod, productivitatea înaltă de fructe şi competitive pe piaţa internă şi externă. În prezent peste  3870  ha plantaţii sînt de vîrstă productivă.

Anul agricol 2017 este în genere un an specific pentru agricultori cît și pentru pomicultori. În mare măsură plantațiile pomicole au fost grav afectate de ger în luna aprilie și mai. La 9 mai temperatura în aer a fost de -50C. Cu toate acestea o parte din suprafețe au fost afectate de grindină. Merele și prunele au avut un preț bun pe piețe atăt la suc cît și la export. Au fost recoltate în jur de 49500 tone de mere.

Creşterea animalelor este o ramură strategică şi de o importanţă majoră pentru economia raionului. Spre regret nu pretutindeni i se acordă atenţia civenită, nu toate gospodăriile îşi asumă responsabilitate întru prosperarea ramurii în cauză.

În raion există o fermă de lapte marfă de prăsilă ce numără 514 capete dintre care 274 de capete sînt mulgătoare.

Pentru colectarea laptelui de la deţinătorii de bovine pe teritoriul raionului activează 19 puncte, care colectează peste 4500 tone de lapte pe an.

Pentru reproducerea bovinelor şi asigurarea folosirii raţionale a resurselor genetice în raion activează 17 oficii locale pentru însămînţarea artificială  a  bovinelor. În anul 2017 au fost însămînţate 2205 capete sau 71 % din numărul de vaci pe raion.

În numele Consiliului raional Ocnița și a Direcțiri Agricultură, Alimentație și Privatizare, permiteți-mi să Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu ocazia încheerii anului agricol 2016-2017 și cu prilejul Zilei lucrătorului din Agricultură șiIndustria Prelucrătoare.

 

Dragi agricultori! Sectorul agricol a fost și rămîne una și cea mai dominantă ramură ale economiei naționale, care în cea mai mare măsură determină bunăstarea poporului Republicii Moldova. Acest sector nu a fost și nici nu este apreciat la justa lui valoare. A fost parcurs un an agricol plin de succese și insuccese, an plin de frămîniări,riscuri, dar și de împliniri frumoase. Cu toate că condițiile climaterice au fost nefavorabile de cu toamnă ți apoi în vară a fost căpătată roadă record la culturile spicoase de toamnă, la floarea soarelui.

Cu prilejul acestei sărbători, Zilei Agricultorului și lucrătorului din Industria Prelucrătoare, mă închin cu adîncă plecăciune în fața tuturor întreprinzătorilor,specialiștilor,mecanizatorilor, transpotatorilor și altor categorii de personal ale unităților agricole și le adresez din tot sufletul cele mai alese, cordiale și sincere expresii de profundă mulțumire șirecunoștință pentru munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine depusă la creșterea recoltarea și aducerea la condiții a unei roade bogate.Vă doresc multă, multă sănătate, energie și optimizm, noi și îmbucurătoare succese, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor, cît mai multă liniște, lumină și căldură în casele și familiile Dumneavoastră!Rămîneți și în continuare mîndria raionului nostru prin demnitatea, vrednicia și marea dragoste față de glia străbună, care Văcaracterizează și nobilează din plin.

Sînt sigur că și pe viitor veți da dovadă de energie și profesionalizm spre binele societății și rezolvarea cu succes a problemelor complexe ale ramurii!

 

 

Șeful interimar al Direcției Agricultură Alimentație

și Privatizare al r-lui Ocnița                                                                                   V. Pîslaruc

 

About rciumac