REGULAMENT privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale

Aprobat

 prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 1. 2584 din 20 august 2019

 

REGULAMENT

privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților

 la alegerile locale

 word

Anexa_2584_Regulament particularitati locale

 

Capitolul I. Dispoziții generale

 

 1. Prezentul regulament stabilește condițiile de desemnare a candidaților pentru funcțiile de primar și consilier al consiliului local (de nivelul I și nivelul II), procedura de întocmire, prezentare şi verificare a documentelor în vederea înregistrării candidaților din partea partidelor politice, altor organizații social-politice, blocurilor electorale (în continuare – solicitanți colectivi) și candidaților independenți (grupurilor de inițiativă) la funcțiile de primar și consilier al consiliului local, precum și particularitățile înregistrării blocurilor electorale la alegerile locale.
 2. Procesul de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și consilier al consiliului local presupune:
 3. a) pentru partide, alte organizații social-politice și blocuri electorale – aprobarea, în cadrul ședințelor organelor abilitate în conformitate cu prevederile statutare sau actele de constituire ale acestora, a hotărîrilor/deciziilor confirmate prin procesele-verbale sau, după caz, prin extrase din procesele-verbale privind desemnarea candidaților la funcția de primar și listei de candidați pentru funcția de consilier al consiliului local și prezentarea actelor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), c) – f), h) – k) din Codul electoral în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral;
 4. b) pentru candidații independenți — înaintarea propriei candidaturi la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, întocmirea și prezentarea spre înregistrare în calitate de concurent electoral a actelor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) – f), h) – k) din Codul electoral și a listelor de subscripție în condițiile art. 47 și art. 138 din Codul electoral.
 5. Partidele politice, alte organizații social-politice, blocurile electorale și candidații independenți demarează procesul de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și consilier al consiliului local doar după începerea perioadei de desemnare (după constituirea circumscripțiilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție), iar actele în acest sens se întocmesc nu mai devreme de începerea acestei perioade, cu excepția celor stabilite la art. 49 alin. (1) lit. d) din Codul electoral.

 

Capitolul II. Particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru

alegerile locale

 

 1. Partidele şi alte organizaţii social-politice pot conveni asupra formării unui bloc electoral, consemnînd decizia de participare a formațiunii politice respective printr-un proces-verbal, aprobat conform statutelor (regulamentelor) acestora.
 2. Blocurile electorale se formează în baza acordului de constituire, aprobat de către partidele și alte organizaţii social-politice, înregistrate în modul prevăzut de legislația în vigoare pînă la stabilirea datei alegerilor, care au decis să participe la crearea unui bloc electoral. Actele necesare pentru înregistrarea blocurilor electorale nu pot fi depuse la organul electoral mai devreme de 60 de zile pînă în ziua alegerilor.
 3. Acordul de constituire a blocului electoral va cuprinde:
 4. a) părţile constituante ale blocului electoral;
 5. b) denumirea integrală, denumirea prescurtată a blocului (inclusiv în varianta rusă) și, după caz, simbolul electoral în formă grafică însoțit de descrierea textuală a acestuia;
 6. c) persoana/organul cu drept de reprezentare;
 7. d) procedura de aprobare și modificare a listei candidaților pentru funcțiile de primar și consilier al consiliului local;
 8. e) modul și procedura de repartizare a alocațiilor de la bugetul de stat;
 9. f) procedura de lichidare (încetare a funcționării) a blocului electoral;
 10. g) alte prevederi.
 11. Blocul electoral se înregistrează la Comisia Electorală Centrală în cazul alegerilor locale generale și la consiliul electoral de circumscripție în cazul alegerilor locale noi, în baza următoarelor documente:
  1. cererea de înregistrare a blocului electoral semnată de către persoana/persoanele sau organul cu drept de reprezentare;
  2. hotărîrile/deciziile confirmate prin procesele-verbale sau, după caz, prin extrase din procesele-verbale ale partidelor politice prin care acestea au decis să participe la formarea unui bloc electoral;
  3. acordul de constituire a blocului electoral semnat de părţile constituante ale acestuia;
  4. statutul partidelor constituante ale blocului
 12. Desemnarea candidaților din partea blocului electoral va fi făcută cu respectarea termenelor prevăzute la ar. 46 alin. (2) lit. b) din Codul electoral.
 13. Denumirea blocului electoral nu poate fi identică cu denumirea altor concurenţi electorali sau cu denumirea partidelor și altor organizaţii social-politice. În cazul în care mai multe blocuri electorale cu denumiri identice vor depune documentele spre înregistrare, prioritate va avea solicitantul care a depus primul setul complet de documente și a cărui cerere a fost admisă, celorlalți solicitanți le vor fi restituite documentele pentru a fi schimbată denumirea blocului. Dacă documentele vor fi depuse concomitent, primul solicitant va fi stabilit prin tragere la sorți care se aplică prin analogie conform Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018.
 14. În cazul în care, după încheierea perioadei de desemnare a candidaților, în componența blocului rămîne un singur partid constituant, blocul nu se consideră dizolvat de drept.

 

Capitolul III. Condiții speciale pentru candidații la alegerile locale

 

 1. Au dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani și nu au restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales.
 2. Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani și nu au restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales.
 3. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi de primar, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.
 4. O persoană poate candida, în același timp, atît pentru funcţia de consilier în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din aceeași unitate administrativ-teritorială.
 5. Cetățeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în calitate de candidat independent, dacă este susținut:
 6. a) pentru funcţia de consilier în consiliul local – de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripția respectivă, împărțit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puțin de 50 de persoane;
 7. b) pentru funcţia de primar – de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane.

 

 

 

 

 

Capitolul IV. Eliberarea, întocmirea, recepționarea și verificarea listelor de subscripție pentru susținerea candidaților independenți

 

Secțiunea 1. Constituirea şi înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților independenți la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local

 

 1. La ședința de alegere a președintelui, vicepreședintelui și secretarului consiliului electoral de circumscripție, dar nu mai tîrziu de două zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaților, se va adopta o hotărîre (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul regulament) prin care se vor stabili locul și timpul recepționării cererilor privind eliberarea listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor privind înregistrarea grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile locale. Prin aceeași hotărîre se va stabili și componența Comisiei de tragere la sorți.
 2. Prin dispoziția președintelui consiliului electoral de circumscripție, se constituie un grup de lucru pentru recepționarea şi verificarea documentelor depuse în vederea înregistrării candidaților pentru funcția de primar și/sau consilier al consiliului local (în continuare — grupul de lucru), în componența căruia se includ membrii consiliului electoral și, după caz, personalul din aparatul de lucru al acestuia (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament). Prin aceeași dispoziție se desemnează în calitate de coordonator al activității grupului unul dintre membrii consiliului electoral de circumscripție (în continuare – coordonator de grup). Membrii grupurilor de lucru vor semna declarații de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 18 la prezentul regulament).
 3. Au dreptul de a colecta semnături candidatul independent, precum și membrii grupului de inițiativă al candidatului. Candidatul independent poate să nu constituie un grup de inițiativă dacă va decide să colecteze singur semnăturile.
 4. Un grup de inițiativă poate susține un singur candidat independent chiar dacă acesta candidează concomitent atît pentru funcția de consilier al consiliului local, cît și pentru cea de primar. Membrii unui grup de inițiativă nu pot fi în același timp și membrii altui grup de inițiativă.
 5. La formarea grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului independent cetățenii urmează să se întrunească în cadrul unei adunări în vederea constituirii grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului respectiv şi colectarea semnăturilor pe listele de subscripție în condițiile art. 138 din Codul electoral. La adunarea de constituire a grupului de inițiativă este prezent, în mod obligatoriu, și candidatul susținut de către grup. Grupul de inițiativă constituit îşi alege conducătorul grupului care va coordona activitatea de colectare a semnăturilor şi de sistematizare a listelor de subscripție, conform cerințelor stabilite.
 6. Rezultatele adunării cetățenilor privind constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția de primar și/sau consilier şi alegerii conducătorului acestui grup se consemnează într-un proces-verbal, semnat de candidat, la care se anexează lista membrilor grupului de inițiativă care va conține: numele şi prenumele, data, luna şi anul naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP), domiciliul/reședința, menţiunea privind calitatea deținută în cadrul grupului de inițiativă (conducător/membru), data și semnătura membrului grupului de inițiativă.
 7. Pentru a-i fi eliberate liste de subscripție, candidatul independent va depune o cerere la consiliul electoral de circumscripție respectiv (conform modelului din Anexa nr.4 la prezentul regulament).
 8. Cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar și/sau de consilier al consiliului local (conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul regulament) se va depune la consiliul electoral de circumscripție și va fi însoțită de următoarele documente:
 9. procesul-verbal al ședinței adunării cetățenilor la care a fost desemnat candidatul pentru funcția de primar și/sau consilier al consiliului local (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul regulament);
 10. copia de pe buletinul de identitate al candidatului;
 11. lista membrilor grupului de inițiativă;
 12. decizia conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele activității grupului de inițiativă (trezorierul), după caz.
 13. În cazul în care la etapa de verificare a listelor cu membrii grupurilor de inițiativă prezentate spre înregistrare la consiliul electoral de circumscripție se va constata că aceeași persoană și-a aplicat semnătura pe mai multe liste pentru a face parte și dintr-un alt grup de inițiativă, se consideră valabilă doar semnătura aplicată prima cronologic, ulterioarele semnături se vor considera nule, fiindu-i refuzată înregistrarea pentru celelalte grupuri. Dacă o persoană semnează în aceeași zi pentru a fi membru al mai multor grupuri de inițiativă, aceste semnături se vor considera toate nevalabile și i se va refuza înregistrarea în calitate de membru al grupului.
 14. Dacă actele prezentate corespund cerințelor stabilite la pct. 22 și pct. 23 din prezentul regulament, consiliul electoral de circumscripție, în termen de cel mult o zi de la data depunerii listei membrilor grupului de inițiativă, adoptă o hotărîre privind înregistrarea acestuia (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul regulament) sau decide să admită cererea candidatului independent și eliberează legitimațiile pentru membrii grupului de inițiativă înregistrat, precum și formularele listelor de subscripție într-un număr suficient pentru a colecta semnăturile susținătorilor.
 15. În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite la pct. 23 din prezentul regulament sau se constată, la examinarea acestora, că au fost întocmite cu încălcarea prevederilor legale, consiliul electoral de circumscripție refuză să înregistreze grupul de iniţiativă adoptînd o hotărîre motivată în acest sens. Totodată, solicitantului i se explică posibilitatea de a depune o cerere în mod individual în conformitate cu pct. 22 din prezentul regulament. Hotărîrea consiliului electoral privind refuzul de a înregistra grupul de iniţiativă poate fi contestată în condițiile art. 71 din Codul electoral.

 

Secțiunea 2. Procedura de întocmire a listelor de subscripție

 

 1. Modalitatea de colectare a semnăturilor, termenul de prezentare şi verificare a acestora, precum şi responsabilitățile colectorilor şi susținătorilor este stabilită la art. 47 și art. 48 din Codul electoral și în Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018.
 2. Colectorul va asigura, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conformitatea datelor cu caracter personal, înscrise de către susținătorii candidatului independent, la care are acces, avînd obligația să nu utilizeze/prelucreze aceste date în alte scopuri decît cel stabilit și să nu le dezvăluie nici după încetarea activității, sub sancțiunea de a răspunde pentru încălcarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 3. Listele de subscripție utilizate, cele neutilizate și legitimațiile colectorilor se returnează consiliului electoral de circumscripție odată cu depunerea documentelor pentru înregistrarea candidatului în calitate de concurentul electoral. Nereturnarea listelor de subscripție în acest caz servește drept temei pentru sesizarea organelor competente în vederea asigurării respectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 4. Listele de subscripție cu semnăturile susținătorilor se sistematizează într-un singur dosar și se numerotează începînd de la 1, 2, 3, … n (n – numărul de ordine al ultimei liste de subscripție numerotate din cadrul dosarului sistematizat).

În cazul în care dintr-o circumscripție electorală fac parte mai multe localități, listele de subscripție se aranjează în ordinea localităților din componența circumscripției respective.

 1. Responsabilitatea privind respectarea condițiilor de sistematizare și prezentare a listelor de subscripție, conform pct. 30 din prezentul regulament și art. 138 din Codul electoral, îi revine candidatului independent pentru funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, iar în cazul grupului de  inițiativă conducătorului grupului.
 2. Colectorul este responsabil de corectitudinea datelor din listele de subscripție prezentate spre verificare și poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prezentarea datelor false și/sau neveridice.

 

Secțiunea 3. Procedura de recepționare a listelor de subscripție

de către consiliul electoral de circumscripție

 

 1. Consiliul electoral de circumscripție recepționează listele de subscripție cu respectarea următoarelor etape:
 2. membrii grupului de lucru din cadrul consiliului electoral recepționează listele de subscripție și legitimațiile colectorilor;
 3. după ce au fost verificate sub aspect cantitativ, listele de subscripție se sistematizează pentru a fi cusute în dosare (un dosar separat va conține listele supuse verificării, iar un alt dosar va include listele neutilizate, cele deteriorate sau transmise fără a fi supuse verificării);
 4. la dosarul cu listele de subscripție pentru fiecare candidat independent, se întocmește o notă informativă care va conține următoarele elemente: denumirea unității administrativ-teritoriale în care candidează, funcția pentru care candidează, după caz denumirile localităților care fac parte din circumscripția respectivă, numele, prenumele candidatului independent și membrului grupului de recepționare responsabil de transmiterea, respectiv recepționarea listelor, data întocmirii notei informative (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul regulament);
 5. listele de subscripție verificate cantitativ, împreună cu nota informativă ce se anexează la începutul dosarului, se cos în partea de sus (poziția orizontală, forma A3) și se sigilează pe versoul ultimei file, unde se indică numărul total al filelor listelor de subscripție sigilate, se înscriu numele și prenumele candidatului independent și membrului grupului de lucru și se aplică semnăturile acestora.
 6. Actul de transmitere-recepționare va fi întocmit conform Anexei nr. 16 la prezentul regulament.

 

Secțiunea 4. Procedura de verificare a listelor de subscripție și întocmirea notei informative privind rezultatele verificării listelor de subscripție

 

 1. Grupul de lucru din cadrul consiliului electoral de circumscripție verifică datele incluse în listele de subscripție şi autenticitatea semnăturilor susținătorilor candidatului independent în conformitate cu prevederile art. 47, 48 și 138 din Codul electoral și cu respectarea procedurii descrise în Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730/2018.
 2. Coordonatorul grupului de lucru va asigura introducerea, verificarea și procesarea listelor de subscripție în aplicația „Liste de subscripție” prin intermediul operatorului din cadrul aparatului consiliului electoral de circumscripție de nivelul al doilea. În cazul alegerilor locale noi (cînd nu este constituit consiliul electoral de circumscripție de nivelul al doilea) — prin intermediul operatorului din cadrul aparatului consiliului electoral de circumscripție de nivelul întîi. Raportul generat în urma procesării tuturor listelor de subscripție din dosar va fi prezentat de coordonatorul grupului de lucru membrilor consiliului electoral de circumscripție și va fi anexat la nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție.
 3. În cazul în care în procesul de verificare a listelor de subscripție, după declararea unor liste drept nule și neavenite, se va constata că numărul de semnături rămase este sub cel calculat conform prevederilor art. 138 alin. (1) din Codul electoral, grupul de lucru va dispune încetarea procedurii de verificare a listelor de subscripție și va prezenta consiliului electoral o notă informativă privind rezultatele verificării pentru a fi adoptată o hotărîre în acest sens. În termen de cel mult 5 zile de la data recepționării listelor de subscripție nota informativă se va aduce la cunoștința candidatului independent.

 

 

Capitolul V. Procedura de depunere a documentelor pentru înregistrare în calitate de concurenți electorali

 

Secțiunea 1. Depunerea documentelor pentru înregistrare

în calitate de concurenți electorali

 

 1. Consiliile electorale de circumscripție stabilesc locul și timpul recepționării documentelor în vederea înregistrării candidaților la alegerile locale, prin adoptarea unei hotărîri în condițiile pct. 16 din prezentul regulament.
 2. Pentru înregistrarea candidaților la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, partidele politice, alte organizații social-politice și blocurile electorale, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, vor prezenta consiliilor electorale de circumscripție actele enumerate la art. 49 din Codul electoral și în condițiile stabilite la art. 46 alin. (3) și art. 137 din Codul electoral.

Demersul întocmit în condițiile pct. 42 din prezentul regulament se va depune la consiliul electoral de circumscripție de către candidat sau persoana împuternicită a solicitantului colectiv, în temeiul prevederilor statutare sau actelor de constituire ale acestuia, fiind înregistrat într-un registru de evidență, întocmit conform regulilor de ținere a lucrărilor de secretariat.

 1. Pentru înregistrarea candidaților independenți, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliilor electorale de circumscripție li se prezintă, personal de către candidat sau persoana împuternicită a candidatului independent, actele enumerate la art. 49 din Codul electoral și listele de subscripție întocmite în conformitate cu rigorile stabilite la art. 47 și art. 138 din Codul electoral.
 2. Procedura de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot se efectuează în condițiile Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 / 2018.
 3. Demersul în formă scrisă privind înregistrarea în calitate de concurent electoral (conform modelelor din Anexa nr. 8 la prezentul regulament) se depune la consiliul electoral de circumscripție, fiind însoțit de următoarele documente:
 4. procesul-verbal al şedinţei organului competent al partidului, al altei organizaţii social-politice sau al blocului electoral privind desemnarea candidaţilor la alegerile locale, întocmit conform prevederilor art. 46 alin. (3) și art. 137 din Codul electoral (conform modelului din Anexa nr. 9 la prezentul regulament);
 5. listele de subscripție pentru susținerea candidatului independent cu numărul suficient de semnături ale susținătorilor, numerotate și sistematizate în condițiile pct. 30 din prezentul regulament și cu respectarea prevederilor art. 138 din Codul electoral;
 6. datele biografice ale candidatului (conform modelului din Anexa nr. 10 la prezentul regulament);
 7. declaraţia candidatului privind consimţămîntul său de a candida pentru funcţia de primar/consilier al consiliului local, conţinînd totodată şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida (conform modelului de la Anexa nr. 11 la prezentul regulament;
 8. declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale (conform modelului din Anexa nr. 12 la prezentul regulament);
 9. o declarație pe propria răspundere privind:

— inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice;

— inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise (conform modelului din Anexa nr. 13 la prezentul regulament);

 1. declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate – pentru persoanele care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral (conform modelului din Anexa nr. 14 la prezentul regulament);
 2. declarația privind suspendarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar (conform modelului din Anexa nr. 15 la prezentul regulament), în cazul în care semnatarul declarației este ales și mandatul îi este validat;
 3. după caz, simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
 4. copia de pe buletinul de identitate al candidatului.
 5. Documentele enumerate la pct. 42 lit. c)-h) pot fi completate atît manual, cît şi electronic, însă semnate de candidat.
 6. Prezentarea simbolului electoral este opțională. În cazul în care se înaintează spre înregistrare, simbolul electoral se prezintă pe hîrtie în culori alb-negru. Versiunea electronică va corespunde următoarelor cerinţe:
 7. a) simbolul va fi prezentat în două fişiere cu dimensiunile 15×15 mm şi 50×50 mm;
 8. b) fişierul grafic va fi prezentat în format .TIFF/.PNG/.JPG;
 9. c) va conţine doar culorile alb şi negru.

Partidele politice, blocurile electorale și alte organizații social-obștești își vor prezenta, în mod centralizat, la Comisia Electorală Centrală simbolul electoral în formatul solicitat.

Candidații independenți vor depune simbolul electoral la consiliul electoral de circumscripție doar dacă dispun de acesta.

În cadrul unei  circumscripții electorale de nivelul al doilea nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale. În cazul în care mai mulți candidați independenți vor depune spre înregistrare simboluri identice, prioritate va avea solicitantul care a depus primul și a cărui cerere a fost admisă, celorlalți solicitanți le vor fi restituite cererile pentru a fi schimbat simbolul. Dacă cererile vor fi depuse concomitent, primul solicitant va fi stabilit prin tragere la sorți care se aplică prin analogie  conform Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018.

 

 

Capitolul VI. Înregistrarea concurenților electorali și modificările

în listele de candidați înregistrate

 

 1. Documentele prezentate în condițiile 42 din prezentul regulament și cele stabilite la art. 49 alin. (1) și art. 136-138 din Codul electoral sînt examinate de consiliul electoral de circumscripție în termen de cel mult 7 zile. În urma examinării, consiliul electoral de circumscripție adoptă o hotărîre privind înregistrarea sau refuzul de a înregistra candidații la alegeri. Consiliul electoral eliberează legitimațiile candidaților (conform modelului de la anexa nr. 17 la prezentul regulament), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data înregistrării.
 2. În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de Codul electoral, de Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730/2018 și de prezentul regulament, precum și în cazul nerespectării condițiilor de cotă minimă de reprezentare pentru ambele sexe, consiliul electoral de circumscripție refuză înregistrarea în calitate de concurent electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre motivată.
 3. Modificările în listele de candidați pentru funcția de consilier al consiliului local, prevăzute de art. 51 din Codul electoral, vor fi operate cu respectarea cotei minime de reprezentare stabilită la art. 46 alin. (3) din Codul electoral, în caz contrar modificările solicitate nu vor fi acceptate.
 4. Nu mai tîrziu de 30 de zile înainte de ziua alegerilor, concurentul electoral înregistrat poate solicita:
 • modificarea listei de candidați pentru funcția de consilier al consiliului local (înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat, schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată);
 • completarea listei de candidați în limita prevăzută de art. 137 din Codul electoral;
 • retragerea candidatului pentru funcția de primar/ listei de candidați pentru funcția de consilier al consiliului local. În acest din urmă caz, consiliile electorale de circumscripție respective vor adopta o hotărîre privind retragerea din campania electorală a concurentului electoral.

Nu mai tîrziu decît cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, concurentul electoral care a înregistrat lista de candidați pentru funcția de consilier al consiliului local poate solicita efectuarea modificărilor în listele respective doar în limita numărului de candidați înregistrați cu 30 de zile pînă la data alegerilor, și anume:

 • înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat;
 • schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată;
 • retragerea listei de candidați.
 1. După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, consiliul electoral de circumscripție aduce la cunoștința publică lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, care va conține numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral care i-a desemnat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale

 

Prin Hotărîrea________________ nr. _____ din „_____” ___________ 20__, a fost stabilită data de „_____” ___________ 20__ pentru desfășurarea alegerilor locale.

În temeiul art. 49 alin. (1) și (2), art. 138 din Codul electoral nr. 1381/1997 și conform prevederilor Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. _____/2019, ale Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, Consiliul electoral de circumscripție hotărăşte:

 

 1. Recepționarea cererilor privind eliberarea listelor de subscripție candidaților independenți pentru funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, a cererilor privind înregistrarea grupurilor de inițiativă, a documentelor depuse în vederea înregistrării în calitate concurent electoral se va efectua de la data de „_____” ___________ 20__ și pînă la data de „_____” ___________ 20__, pe adresa: _______________________, după cum urmează:
 2. a) ____________________, între orele _____________;
 3. b) ____________________, între orele _____________.
 4. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor conform pct. 1 din prezenta hotărîre, în următoarea componență:

— ______________ – președinte;

— ______________ – membru;

— ______________ – membru;

— ­­­­­­­­­­­­______________ – membru supleant;

— ______________ – membru supleant.

 1. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de „_____” ___________ 20__/adoptării, fiind adusă la cunoștința publică.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                           ____________                _________________

                                                            semnătura                             numele, prenumele

 

L.Ş.

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                            ____________                _________________

semnătura                                   numele, prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

 

 

 

DISPOZIŢIA Nr. ________

__ ___________ 20__                                                                      ______________________

         (data, luna, anul)                                                                                                                                               (denumirea localității)

 

Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru recepționarea și verificarea

documentelor pentru înregistrarea candidaților la  funcția de primar și/sau consilier al consiliului local în circumscripția electorală ___________________ nr. ___

 

În temeiul art. 49, art. 137 şi art. 138 din Codul electoral nr. 1381/1997, al Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. _____ din ____________,

 

DISPUN:

 

 1. Se constituie grupul de lucru pentru recepționarea și verificarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, în următoarea componență:

 

 • _________________, coordonator;

     (nume, prenume)

 • _________________, membru;

    (nume, prenume)

 • _________________, membru.

      (nume, prenume)

 

 1. Coordonatorul grupului de lucru asigură organizarea procesului de verificare a setului de documente repartizat spre examinare, evidența zilnică a repartizării dosarelor ce conțin liste de subscripție spre verificare, întocmirea notelor informative și elaborarea proiectelor de hotărîri privind rezultatele verificării.
 2. Membrii grupurilor de lucru vor semna declarația de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.
 3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliului.

 

Președintele

Consiliul electoral de circumscripție

_______________ nr.______                          _______________   ______________________

                                                                                                   (semnătura)                                      (nume, prenume)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________nr. ____

 

CERERE

 

În conformitate cu art. 46, 47 și 138 din Codul electoral nr. 1381/ 1997,

subsemnatul(a) _________________________________________________________________ ,

(numele, prenumele candidatului)

 

solicit înregistrarea grupului de inițiativă în număr de _______ membri, eliberarea legitimațiilor membrilor grupului și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru a fi susținut în calitate de candidat la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local ____________________________________________.

(denumirea consiliului local/localității în care candidează candidatul)

 

Anexez la prezenta următoarele documente:

 1. Procesul-verbal al şedinţei adunării de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului ______________________________ la funcția de primar și/sau consilier al ________________________- ______ file.
 2. Lista membrilor grupului de inițiativă, în limba română — ____ file, inclusiv versiunea electronică a listei care nu conține rubrica „Semnătura” prezentată pe ______________________.

                                                                                                                                                                                  (disc, card de memorie, e-mail)

 1. Copia de pe buletinul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire — _______ file.
 2. Demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de iniţiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele grupului de iniţiativă (trezorierul) — _______ file (după caz).

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în documentele anexate sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea înregistrării grupului de inițiativă, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

 

________________________________                                                 ____________________

                      (Numele, prenumele candidatului                                                                                                                       (semnătura)

                  la funcţia de primar/consilier)

 

 

 

 

„ _____”___________ 20___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale ________________ nr. ____

 

 

 

 

 

CERERE

 

Subsemnatul(a)________________________________________________, domiciliat(ă)

 

(numele, prenumele)

 

pe adresa_____________________________________________________________________ , intenționez să candidez la funcția de ________________________________________________

 

                                                       (primar și/sau consilier)

al _________________________________ la alegerile locale din ________________________

( denumirea consiliului local localității)                                                                                 (data desfășurării scrutinului)

și rog să-mi eliberați liste de subscripție pentru colectarea a ______ semnături.

 

 

 

____  _____________________20__                                    _________________________

                                 (data, luna)                                                                                                                        (semnătura)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

PROCES-VERBAL

     al ședinței adunării de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului

 ______________________________________ la funcția de ____________________________

                    (nume, prenume)                                                                                                                     (primar/consilier local)

______________________________________________________________________________

                                                                                 (denumirea consiliului local/localității în care candidează candidatul)

 

Data desfășurării adunării:  „____” ______________ 20__

 

Prezenți ________ cetățeni cu drept de vot.

 

Ordinea de zi

 

 1. Cu privire la inițiativa de susținere a candidatului la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local*.
 2. Cu privire la constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local.
 3. Cu privire la alegerea conducătorului grupului de inițiativă.
 4. Cu privire la delegarea competenței conducătorului grupului de a înainta cereri de modificare și/sau completare a listei membrilor grupului de inițiativă.
 5. Cu privire la delegarea competenței conducătorului grupului de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului (trezorierul).

 

 1. S-a examinat: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 1. S-a examinat: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

S-a decis**: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

* În cazul în care este o susținută o singură persoană atît pentru funcția de primar, cît și pentru funcția de consilier al consiliului local, în procesul-verbal va fi făcută în mod obligatoriu o mențiune în acest sens

**Lista membrilor grupului de inițiativă se anexează

 

 1. S-a examinat: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis**: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

**Se indică numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul/reședința, studiile, profesia, funcţia, locul de muncă al conducătorului grupului de inițiativă.

 

 1. S-a examinat: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 1. S-a examinat: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Au luat cuvîntul: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

____________________________________                                       _______________

(Numele, prenumele candidatului la funcția de                                                                                                          (semnătura)

primar/consilier)                                         

 

 

_______________________________________                                 _______________

(Numele, prenumele conducătorului grupului de inițiativă)                                                                                         (semnătura)                                                      

 

Anexă la procesul-verbal din “___” _______________ 20___

al şedinţei adunării de constituire a grupului de inițiativă

L I S T A

 

membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului _________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                             (numele, prenumele candidatului)

la funcția de __________________________în___________________________________________________________________________________

                                       ( denumirea funcției)                                                                                                              (denumirea consiliului local/localității în care candidează candidatul)

 

 

Subsemnații, membri ai grupului de inițiativă, ne exprimăm consimţămîntul de a participa la colectarea semnăturilor pentru susținerea candidatului _________________________ la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local şi declarăm pe propria răspundere că nu am dat consimţămîntul în scris de a susține un alt candidat pentru funcția respectivă, că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în vederea înregistrării grupului de inițiativă, elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, fapt pentru care ne înscriem şi semnăm:

 

Nr.

d/o

Numele Prenumele Sexul* Data naşterii IDNP Domiciliul/

reşedinţa**

Calitatea deținută Data semnării Semnătura***
1 conducător
2 membru
membru

 

____________

*Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

**Membrul grupului de inițiativă, care are înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscrie adresa de la reşedinţa valabilă

***Semnătura aplicată trebuie să corespundă specimenului semnăturii din actul de identitate

 

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

HOTĂRÎRE

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea

dlui/dnei ____________________________, candidat la funcția de _______________

                                (nume, prenume)                                                                                                (primar/consilier local)

al  ____________________________________________________________________

                                                       (denumirea consiliului local/localității în care candidează candidatul)

 1. _____ din __ ________20__

La data de ___________________, dl/dna ___________________, a depus cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea sa în calitate de candidat la funcția de primar/consilier al consiliului local în ___________________________________________,

  (denumirea unității administrativ-teritoriale)

însoțită de următoarele documente:

 1. Procesul-verbal al ședinței adunării de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului ____________________ la funcția de _____________al ___________________.

 1. Lista membrilor grupului de inițiativă.
 2. Copia de pe actul de identitate al candidatului.

Potrivit procesului-verbal, la data de ____________, a avut loc  ședința de  constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de ________________________, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales __________________________.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dl/dnei_________________________________ în calitate de candidat la funcția de primar/ consilier al consiliului local, s-a stabilit că cele __________ de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru înregistrare.

Examinînd celelalte documentele prezentate, consiliul electoral de circumscripție constată că acestea au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În temeiul art. 29, art. 46, art. 49, art. 138 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 23, pct. 25 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. ____/2019, Consiliul electoral al circumscripției electorale nr. ________________________________________ h o t ă r ă ș t e:

 

 1. Se înregistrează grupul de iniţiativă în număr de ___ persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii în calitate de candidat a dlui/dnei ____________________la funcția de ____________________ al_______________________.
 2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl/dna _______________.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică.

 

Preşedintele consiliului electoral

de circumscripţie                           ____________                _________________

                                                            semnătura                             numele, prenumele

 

L.Ş.

 

Secretarul consiliului electoral

de circumscripţie                            ____________                _________________

semnătura                                   numele, prenumele

 

Anexă la

hotărîrea consiliului electoral de circumscripție nr. ___ _______________________

 1. ___ din __ ____________

 

LISTA

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii dlui / dnei _______________________________________________în calitate de candidat la

                                                                                     (nume, prenume)

funcția de _____________________al _________________________________________

                                           (primar/consilier local)                    (denumirea consiliului local/localității în care candidează candidatul)

 

Nr. d/o Numele Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

DOSAR NR. _____/________/________

__________________________________________________

       (denumirea circumscripției)

 

Nr. d/o Denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi (primăria) în care au fost colectate semnăturile Numărul de liste

de subscripție

Numărul de semnături ale susținătorilor
1.                      
2.                      
Total    

 

 

A PREDAT: _______________________________________                     __________________

                                                 (numele, prenumele candidatului)                                                                                                (semnătura)

 

 

 

A RECEPȚIONAT: _________________________________________       _________________

                                                                        (numele, prenumele membrului grupului de lucru)                                           (semnătura)

 

 

 

 

DATA: „_____” ___________________ 20____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Nr. _____ din „____” ____________ 20

 

Consiliul electoral de circumscripție

______________________________ nr. ___

 

DEMERS

 

În conformitate cu art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381/1997, _________________________ al  __________________________________________________

                       (organul competent)                                                                  (denumirea formațiunii politice/blocului electoral) 

solicită înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile locale din _______________.

În acest scop, se depun următoarele documente pentru înregistrarea listei de candidaţi:

 1. Procesul-verbal (extras) al şedinţei __________________________________________ privind desemnarea candidatului la funcţia de primar/listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local — _______ file.
 2. Lista candidaţilor la funcţia de consilier al consiliului local pentru alegerile locale din ___ ____________ 20___, în limba română, prezentată în versiune electronică pe ________________.

                                                                                                                                                                                        (disc, card de memorie, e-mail)

 

 1. Datele biografice ale candidatului — _____ exemplare.
 2. Declaraţia privind consimţămîntul de a candida la funcţia de primar/consilier în consiliul local, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătorești de a candida — ______ exemplare.
 3. Declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale ______ exemplare.
 4. Declarația pe propria răspundere — ______ exemplare.
 5. Declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind suspendarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validat mandatul______ exemplar.
 6. Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral — ______ exemplare.
 7. Copia de pe actul de identitate al candidatului — ______ exemplare.
 8. După caz, decizia/procura ce atestă împuternicirile privind depunerea documentelor pentru înregistrare în calitate de concurent electoral.
 9. În cazul blocului electoral, se prezintă copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea acestuia.

 

           „ _____”   ___________ 20___

 

Conducătorul organului competent

al formațiunii politice/blocului electoral                                                             ____________                                                                                                                                                                                            

semnătura

                                                                                                                                          

 

 

Consiliul electoral de circumscripție

______________________________ nr. ___

 

DEMERS

 

În conformitate cu art. 49, art. 136 şi art. 138 din Codul electoral nr. 1381/1997, subsemnatul(a) ________________________________________________________________ ,

(numele, prenumele candidatului independent)

 

solicit înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile locale din ____________ 20___.

 

În acest scop, prezint următoarele documente pentru înregistrare:

 1. Listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent:
 2. listelor de subscripţie ________________________________________,
 3. numărul semnăturilor ________________,
 4. listelor de subscripţii necompletate _____________________________.
 5. Datele biografice ale candidatului — _____ file.
 6. Declaraţia privind consimţămîntul de a candida la funcţia de primar/ consilier în consiliul local, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida — ______ file.
 7. Declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale______ file.
 8. Declarația pe propria răspundere- ______ file.
 9. Declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind suspendarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validat mandatul — ___file.
 10. Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral — ______ file.
 11. Simbolul electoral în versiune electronică pe suport ______ şi pe hîrtie în culori alb-negru cu descrierea deplină (în cazul în care candidatul are simbol electoral).
 12. Copia de pe actul de identitate — ______file.
 13. Demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ (după caz).
 14. Demersul privind confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier), după caz.

 

 

           „ _____”   ___________ 201_                                                        _____________

                                                                                                                                                     semnătura                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Proces-verbal al şedinţei

(sau, după caz, extras din procesul-verbal)

 

(organul competent conform statutului partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral)

 

nr.________                                                                    din „____” ______________ 20__

 

Membri aleşi ____

Prezenţi ____

Absenţi ____

 

A prezidat _______________________________________________________________

 

Ordinea de zi

 

 1. Cu privire la desemnarea candidatului la funcţia de primar.
 2. Cu privire la desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local.
 3. Cu privire la desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în consiliul electoral de circumscripţie.*
 4. Cu privire la desemnarea persoanei împuternicite să depună setul de documente pentru înregistrare în calitate de concurent electoral (după caz) și/sau pentru modificarea listelor de candidați.

 

 1. S-a examinat: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Au luat cuvîntul: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

S-a propus:  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 1. S-a examinat: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Au luat cuvîntul: _________________________________________________________

S-a propus:  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Lista candidaţilor se anexează.**

 1. S-a examinat: ___________________________________________________

Au luat cuvîntul: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

S-a propus:  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis:   _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, studiile, profesia, funcţia, locul de

muncă al reprezentantului cu drept de vot consultativ: ____________________________

________________________________________________________________________

 

 1. S-a examinat: __________________________________________________

______________________________________________________________________

Au luat cuvîntul: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

S-a propus:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Rezultatele votării: Pentru__________; Împotrivă__________; Abținere___________.

 

S-a decis:  _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

____________________________________                                       _______________

Numele, prenumele preşedintelui şedinţei sau,  după caz,                                                          semnătura

ale altor persoane împuternicite, conform prevederilor

statutare ale formaţiunii politice

                                                        

                                                                                                                      L.Ş.

_______________________________________________

*Punctul 3 – cu titlu de recomandare.

**Numărul de candidaţi incluşi în listă trebuie să conțină minim ½ din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripția electorală respectivă și plus maxim 5 candidați supleanți.

 

 

 

 

 


L I S T A*

candidaţilor la funcţia de consilier al consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional___________________________________________

                                                                                                                                                                     (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

 pentru alegerile locale din ___ ___________ 20___ din partea _________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                            (denumirea partidului, ,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)

 

Nr.

d/o

Numele Prenumele Sexul Anul naşterii Domiciliul** Apartenenţa politică IDNP Profesia Funcția Locul

de

muncă

____________

*Anterior completării listei, candidații la funcția de consilier își vor exprima verbal consimțămîntul privind includerea în listă a datelor cu caracter personal și procesarea acestora cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

**Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul).

 

 

Anexa nr. 10

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

Datele biografice*

ale candidatului la funcția de primar/consilier ____________________________________________

(denumirea satului (comunei), orașului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

la alegerile locale din _____________________

 (data desfășurării)

din partea **________________________________

 

 1. Numele _______________________ 2. Prenumele ___________________________

***Фамилия____________________             Имя_______________________________

 1. Ziua, luna şi anul naşterii _________________________________________________

 

 1. Locul naşterii ___________________________ ______________________________

(localitatea)                                     (țara)

 

 

 1. Sexul: M F

 

 1. Cetăţenia: MDA Alta

 

 1. Studiile: medii medii de specialitate          superioare          postuniversitare

 

 1. Gradul didactic/ titlul ştiinţific_____________________________________________

 

 1. Profesia: ______________________________________________________________

 

 1. Funcţia: _____________________________________________________________

 

 1. Locul de muncă: ______________________________________________________

 

 1. Starea civilă: căsătorit necăsătorit

 

13 Domiciliul: _______________________                ____________________________

raion/mun.                                                                       oraș/comună/sat

str.___________________________________________    nr.____   bloc___   ap.___

 

 1. Telefon: serv. _______________

dom. _______________

mob. _______________

 

 1. Buletin de identitate: seria___ nr. ____________ data eliberării _____________

IDNP _________________

 1. Alte date biografice:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           „ _____”   ___________ 20__                                                          _____________

                                                                                                                                                     semnătura       

* Datele incluse în prezentul document vor fi procesate cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

** Se completează de către candidatul desemnat din partea formațiunii politice/ blocului electoral.  

*** Se completează obligatoriu de către candidatul la funcția de primar și de către candidatul independent la funcția de consilier al consiliului local.     

Anexa nr. 11

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________ nr. ____

 

 

DECLARAŢIE*

privind consimţămîntul de a candida la funcţia

de primar/consilier ____________________________________________

                                                  (denumirea satului (comunei), orașului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

 

 

 

Subsemnatul(a)_______ ___________________________________________________ ,

cetăţean al Republicii Moldova, conform art. 46 alin. (5) lit. b) şi art. 49 alin.(1) lit. d) din Codul electoral nr. 1381/1997, îmi dau consimţămîntul de a candida la funcţia de primar/consilier al____________________________________________________________________________

(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

din partea** ___________________________________________________________________

la alegerile locale din data de ________________ şi declar pe propria răspundere că nu am fost supus(ă) interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida.

 

 

 

 

      Data completării _________________________          Semnătura_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

*Declaraţia se completează personal de candidat.

** Se indică denumirea formațiunii politice/ blocului electoral/ sau candidat independent.

 

 

 

 

 

Anexa nr. 12

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________ nr. ____

 

 

Declaraţie*

 

Subsemnatul(a),____________________________________________________, deţinînd funcţia de _____________________________________________________________________ la _________________________________________________________________________,  candidat la funcţia de primar/consilier la alegerile locale din „__”___________ 20__, în _____________________________________________________________________________

                                                                  (denumirea consiliului local/localității)

în conformitate cu art.49 alin.(1) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că:

 

În perioada 1 ianuarie 20__ — 31 decembrie 20___ am realizat următoarele venituri:

 

I. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE
Nr. crt. Cine a realizat venitul Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice) Serviciul prestat/obiectul generator de venit Suma venitului

 

1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Subiectul declarării      
1.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
1.3 Copiii minori      
1.4 Persoanele aflate la întreținere      
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație
2.1 Subiectul declarării      
2.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
2.3 Copiii minori      
2.4 Persoanele aflate la întreținere      
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare
3.1 Subiectul declarării      
3.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
3.3 Copiii minori      
3.4 Persoanele aflate la întreținere      
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale
4.1 Subiectul declarării      
4.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
4.3 Copiii minori      
4.4 Persoanele aflate la întreținere      
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
5.1 Subiectul declarării      
5.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
5.3 Copiii minori      
5.4 Persoanele aflate la întreținere      
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale
6.1 Subiectul declarării      
6.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
6.3 Copiii minori      
6.4 Persoanele aflate la întreținere      
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Subiectul declarării      
7.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
7.3 Copiii minori      
7.4 Persoanele aflate la întreținere      
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)
8.1 Subiectul declarării      
8.2 Soțul/soția sau concubinul/concubina      
8.3 Copiii minori      
8.4 Persoanele aflate la întreținere      
II. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Terenuri
Nr. cadastral/ localitatea Categoria* Modul de dobîndire ** Anul dobîndirii Suprafața Cota-parte Valoarea bunului*** Titularul****
               
               
               

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

****Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Adresa/ numărul cadastral Catego-ria* Modul de dobîn-

dire **

Anul dobîn-dirii Supra-fața Cota-parte Actul care confirmă proveniența bunului Valoarea bunu-lui*** Titularul****
                 
               
               

* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

III. BUNURI  MOBILE  ÎN ȚARĂ  ȘI/SAU  ÎN  STRĂINĂTATE
A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Tipul/ modelul Anul de fabricație Locul înregistrării/ număr de înmatriculare Anul dobîn-dirii Modul de dobîndire* Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența Titula-rul**

* Mod de dobîndire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie
Nr. crt. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
1        
2        
3        

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii medii pe economie
Nr. crt. Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
1        
2        
3        

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. crt. Descrierea bunului transmis Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a fost transmis Valoarea bunului Titularul bunului transmis *
1            
2            
3            

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. crt. Descrierea bunului Modul de dobîndire Data dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul*
1          
2          
3          

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

IV. ACTIVE FINANCIARE  ÎN  ȚARĂ  ȘI/SAU  ÎN  STRĂINĂTATE
A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate
Nr. crt. Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire Catego-ria* Suma și valuta Dobîndă/ divident Titularul**
1            
2            
3            

* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină
Nr. crt. Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut Catego-ria* Numărul de titluri/cota-parte Dobînda Titula-rul**
1          
2          
3          

* Categorii:  (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

 ** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC
Denumirea agentului economic Sediul, adresa juridică Tipul de activitate Valoarea de cumpărare Cota de participare Titularul
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
VII. INTERESE PERSONALE
A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea respectivă
B. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în derulare, finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
Nr. crt. Beneficiarul contractului Instituția/ organizația Tipul contractului Data încheierii Durata contractului Valoarea totală a contractului
Subiectul declarării
1
2
Soțul/soția sau concubinul/concubina
1
2
C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice
Nr. crt. Calitatea deținută Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii Documentul care certifică calitatea respectivă
1
2
3

 

 

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

 

 

Data completării _________________________                Semnătura_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 13

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________nr. ____

 

 

 

DECLARAŢIE*

pe propria răspundere privind lipsa interdicțiilor legale de a candida

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________,  candidat la funcţia primar/consilier al ______________________________________________

                                                                                      (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

de pe lista** __________________________________________________________________ ,

la alegerile locale din ____________, în conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. f) din Codul electoral,

(data desfășurării)

declar pe propria răspundere că nu am fost supus(ă) interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida sau ocupa funcții publice, precum și în privința mea nu există acte de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise.

 

 

 

 

 

      Data completării _________________________          Semnătura_________________________

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

*Declarația se completează personal de candidat.

** Se indică denumirea formațiunii politice/ blocului electoral/ sau candidat independent.

 

 

Anexa nr. 14

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________ nr. ____

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE*

despre suspendarea din funcţie

 

Subsemnatul(a) __________________________________________________________,  candidat la funcţia primar/consilier al _______________________________________________

                                                                                      (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

din partea** __________________________________________________________________ ,

la alegerile locale din ____________, în conformitate cu art. 13 alin. (3) şi art. 49 alin. (1) lit. i)

                                                        (data desfășurării)

din Codul electoral nr. 1381/1997, declar pe propria răspundere că din momentul înregistrării îmi suspend, pe durata campaniei electorale, activitatea în funcţia de___________________________

_____________________________________________________________________________ , fapt despre care voi informa imediat în scris consiliul electoral de circumscripție.

 

 

 

 

 

       Data completării _________________________         Semnătura_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

* Declarația se completează personal de candidatul care deține una dintre următoarele funcții: viceprim-ministru, ministru, membru din oficiu al Guvernului, conducător al autorității publice centrale, președinte şi vicepreședinte de raion, primar, viceprimar, pretor, vicepretor.

** Se înscriu denumirea formațiunii politice/ blocului electoral/ sau cuvintele „candidat independent”.

 

 

 

 

Anexa nr. 15

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

Consiliul electoral al circumscripției electorale

________________________________ nr. ____

 

DECLARAŢIE*

privind suspendarea funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar

 

Subsemnatul(a),____________________________________________________, în conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. h) din Codul electoral nr. 1381/1997, declar pe propria răspundere că, în cazul în care voi fi ales/aleasă şi mandatul de primar îmi va fi validat, voi abandona/îmi voi suspenda în termen de 30 de zile, pe durata mandatului, funcţiile incompatibile cu funcţia de primar.

 

 

 

 

 

 

      Data completării _________________________          Semnătura_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

*Declaraţia se completează personal de candidat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 16

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

Act de transmitere-recepționare a documentelor electorale

pentru înregistrarea candidatului la alegerile locale

 

Prin prezenta,  ___________________________________________________________,

                                                           (numele, prenumele candidatului independent sau conducătorului formațiunii politice )

în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral la alegerile locale din „___” _____________ 20___ TRANSMITE,

iar Consiliul electoral al circumscripției electorale nr. ____, ______________________________

în persoana __________________________________________ RECEPŢIONEAZĂ:

                                                  (numele, prenumele membrului Comisiei de recepționare)                                                                                                       

 

Nr.

d/o

Denumirea documentului Nr. de file/

exemplare

Notă
1.               Demersul de înregistrare    
2.               Procesul-verbal al şedinţei organului competent al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind  desemnarea  listei de candidați/candidatului    
3.               Lista de candidaţi    
4.               Notele informative privind listele de subscripție    
5.               Listele de subscripție:

a)   întocmite și prezentate –

b)   necompletate și prezentate –

c)   neprezentate —

   
4.       Datele biografice ale candidatului    
5.               Declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile locale, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida.    
6.               Declaraţia de avere şi interese personale a candidatului    
7.               Declarația pe propria răspundere    
8.               Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral    
9.               Declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind suspendarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validat mandatul______ exemplare;    
10.           Simbolul electoral pe suport electronic şi de hîrtie în culori alb-negru (cu descrierea deplină)    
11.           Copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – recto şi verso)    
12.           Demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ    
13.           Demersul privind confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier)    

 

A TRANSMIS                     __________________                        „ _____”___________ 20__

                                                               (semnătura)

A RECEPŢIONAT         __________________                            „ _____”___________ 20__

                                                                              (semnătura)

 

Anexa nr. 17

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

Modelul legitimației candidatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 18

la Regulamentul privind particularitățile

de desemnare și înregistrare a candidaților

la alegerile locale

 

Declaraţie de confidenţialitate

a membrului grupului de lucru pentru verificarea documentelor prezentate în vederea înregistrării candidaților la alegerile locale generale din ____________________

                                                                                                                      (data alegerilor)

_____________________________________________________

(nume, prenume)

_____  _________________ 20__

 

Prin prezenta,  confirm faptul că în baza Dispoziției nr._____ din __________________________ a președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale ________________________________ nr. ____ deţin calitatea de membru al grupului de lucru pentru recepționarea şi verificarea documentelor depuse în vederea înregistrării candidaților pentru funcția de primar și/sau consilier al consiliului local şi am  sarcina de a verifica datele alegătorilor care susțin candidații independenți.

Declar că sînt familiarizat(ă) cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi cunosc că:

 1. Date cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Datele trebuie să fie prelucrate doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală, în  mod corect, acestea să fie exacte, adecvate, pertinente şi neexcesive şi conform prevederilor legii;
 4. În calitate de operator sînt obligat(ă) să asigur confidenţialitatea datelor, să nu le dezvălui terţilor, să nu extrag datele şi să nu efectuez copii de pe acestea în alt scop, decît cel stabilit;
 5. La prelucrarea datelor cu caracter personal, sînt obligat să întreprind măsuri necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la acestea, distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

Mă angajez  ca, după primirea autorizării de către Comisia Electorală Centrală, să respect întocmai normele legale, să păstrez în deplină confidenţialitate informaţiile pe care le voi primi şi prelucra, să nu le utilizez decît în scopul stabilit şi să nu divulg aceste informaţii unui terț, inclusiv după încetarea activităţii de operator.

Sînt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile prezentei declaraţii şi ale legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, voi purta răspunderea prevăzută  de art. 741 „Prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal”  din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

 

________________________________________

                                                                                                                                      (numele, prenumele membrului grupului de lucru)

__________________________________________________

(IDNP,actul de identitate, seria şi nr. )

________________________________________

(domiciliul operatorului)

________________________________________

                                                                                         (semnătura)

 

 

 

About rciumac