BILANŢUL anului 2015

BILANŢUL anului 2015
şi OBIECTIVELE anului 2016,
trasate de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
La 10 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ocniţa, s-a desfăşurat întrunirea de totalizare a activităţii Direcţiei Asistență Socială și Protecție a Familiei. Ședința a fost organizată cu scopul de a se face un bilanț a activității Direcţiei AS și PF pe parcursul anului 2015 şi de a se stabili obiectivele pentru anul 2016.
Evenimentul a fost prezidat de către preşedintele raionului, d-l Vasile Romaniuc şi de către şeful Direcţiei AS şi PF, d-l Iurie Rusu. La şedinţă au participat primari, şefi de secţii şi direcţii, medici, profesori, poliţişti, precum şi toţi colaboratorii direcţiei, asistenţii sociali comunitari, lucrătorii sociali din teritoriu, asistenţii parentali profesionişti.
În cadrul întrunirii, d-l Iurie Rusu, şeful Direcţiei AS şi PF, a prezentat raportul privind activitatea Direcției și sarcinile realizate în anul 2015 pe toate compartimentele.

image2
Astfel, pe parcursul anului 2015, Direcția AS și PF și-a atins obiectivul de bază, care constă în contribuția la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raion, promovarea și implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului, crearea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu.
Realizările anului 2015:
• a fost îmbunătățită baza tehnico-materială a DASPF și a Azilului de bătrîni din c.Călărășeuca ;
• a fost implementat la timp și destul de calitativ însușit și modernizat Programul Tehnico – Informațional privind Acordarea ajutorului social ;
• a sporit plafonul venitului global la acordarea ajutorului social și ajutorului social pentru perioada rece a anului de la 700 lei –la 900 lei și, inclusive, de la 1080 la 1440 lei;
• a sporit în anul 2015 media cuantumului de acordare a ajutorului material populației;
• a fost îmbunătățită starea socială a persoanelor cu dizabilități privind asigurarea cu articole protetico – ortopedice.
În activitatea direcţiei există și unele probleme cum ar fi :
• Conlucrarea între asistenții sociali și unii primari ai administrației publice locale de nivelul I , unde permanent apar contradicții în organizarea lucrului;
• Accesul persoanelor cu probleme ale aparatului locomotor în instituțiile de menire socială;
• De către asistenții sociali comunitari nu este dus lucrul la nivelul cuvenit spre identificarea, monitorizarea și evidența cazurilor de violență în familie și a copiilor în situație de risc;
• Extinderea paturilor sociale pentru persoanele social – vulnerabile pe perioada rece a anului;
• Extinderea Serviciului de Asistență Personală prin mărirea numărului de asistenți personali;
• Plata ajutorului social și material, compensațiilor în transport de către oficiul poștal fără restanțe în sold;
• Dezinstituționalizarea și plasarea persoanelor cu dizabilități psihice într-un Centru psihoneurologic raional;
• Neîndeplinirea corectă a documentelor conform managementului de caz de către asistenții sociali comunitari.
În urma analizei raportului și a discuțiilor dintre reprezentanții serviciilor specializate, activitatea Direcției a fost înalt apreciată și au fost stabilite obiectivele prioritare pentru anul 2016:
Obiective :
1. De a implementa politica de reformare a Asistenței Sociale și Protecția Familiei în conformitate cu standardele Uniunii Europene;
2. De a contribui la ridicarea indicilor de calitate a serviciilor sociale prestate;
3. De a îmbunătăți condițiile de muncă în activitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei;
4. Îmbunătățirea bazei tehnico- materiale a DASPF și a Azilului de bătrîni din c.Călărăşeuca;
5. De a nu comite formalități în acordarea ajutorului social;
6. De a realiza politica națională în domeniul asistenței sociale la persoanele cu dizabilități;
7. De a asigura aplicarea legislației în vigoare ce ține de protecția socială la nivel teritorial;
8. Susținerea managementului de caz în realizarea planurilor individuale de asistență a beneficiarilor aflați în serviciu de asistența parentală profesionistă, serviciul casei de tip familie, tutela/curatela;
9. De a identifica persoane pentru a fi angajate ca asistenți parentali profesioniști și de a face o campanie de sensibilizare a populației;
10. De a îmbunătăți condițiile de trai în Azilul de bătrîni din c.Călărăşeuca , extinderea paturilor sociale;
11. De a spori și îmbunătăți conlucrarea cu APL;
12. De a extinde colaborarea cu partenerii sociali;
13. De a asigura calitatea minimă de servicii sociale prestate;
14. De a îmbunătăți condițiile de trai și de educație în casa de copii de tip familie; de implementat în continuare Legea nr.140 din 14.06.2013 cu privire la protecția copiilor aflați în situație de risc și separați de părinți;
15. De a extinde cu 5 unități Serviciul Social Asistență Personală;
16. Deschiderea unui Centru de plasament multifuncțional.
În final, d-l Iurie Rusu – Omul care trăieşte cu grijile oamenilor, a mulţumit tuturor participanţilor la şedinţă pentru receptivitate şi implicare în a face viaţa mai bună a celora mai trişti ca noi. A vorbit despre rolul enorm al asistentului social în societate, despre înzestrarea caracterului acestuia cu astfel de calităţi, precum e Răbdarea, Loialitatea şi Demnitatea. Şi, nu în ultimul rînd, a menţionat că, fiecare asistent social trebuie să conlucreze cu toate structurile de la nivelul local, cît şi raional, astfel va creşte autoritatea asistentului social şi, în întregime, va creşte rolul asistenţei sociale – unul dintre cele mai sensibile şi importante servicii acordate populaţiei.
Ludmila Podgurschii

About rciumac