Concurs pentru ocuparea funcţiei publice   de specialist principal  în Secția economie din Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru pe o perioadă determinată

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  

de specialist principal  în Secția economie din Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru pe o perioadă determinată

Formular:Aviz specialist principal SE

Scopul general al funcţiei:

De a asigura şi sprijini realizarea obiectivelor Programului naţional pentru eficiență energetică și alte programe pentru valorificarea surselor regenerabile de energiei, acordând asistenţă necesară la elaborarea și implementarea programelor şi planurilor locale privind măsurile de eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. De a asigura suportul decizional consiliilor raionale pentru a majora eficiența energetică și a implementa sisteme bazate pe utilizarea energie regenerabilă în cadru instituțiilor publice.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborea planurilor locale în domeniul eficienței energetice și energiilor regenerabile;
 2. Monitorizarea consumurilor de resurse energetice;
 3. Propune consiliului raional și Agenției pentru Eficiență Energetică, planuri de acțiuni specifice pentru optimizarea consumului de energie;
 4. Întocmirea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a energiei regenerabile;

5.Acordarea consultațiilor instituțiilor publice subordonate consiliului raional, interesate în implementarea măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a energiilor regenerabile.

Condiţiile de participare:

Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul raionului;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică  sau nu i-a încetat raporturile de serviciu  pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul energetic

Experienţă profesională –

 • minimum 1 (unu) an de experiență în domeniul energetic.

 Cunoştinţe:

 • Energetică generală: politici energetice, resurse energetice, indicatorii în energetică;
 • Energetică practică: tehnologii de producere, transport, distribuție și consum a energiei;
 • Management: Strategic, planificării, optimizării resurselor, comunicării, motivării și controlului;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, capacităţi de lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere.

Bibliografia:

— Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul național pentru Eficiență Energetică 2011-2020;

— Hotărîrea Guvernului nr. 45 din 30.01.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică;

— Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public»;

Legea nr. 174 din 21.09.2017  cu privire la energetică;

Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică;

— Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de participare la concurs – 11 septembrie 2020

 • Telefon —  0-271-2-25-43
 • Pagina oficială a Consiliului raional — md, e-mail: tanya.kataraga@mail.ru
 • Adresa poştală – MD-7101, or. Ocniţa, str. Independenţei, 51
 • Persoana de contact – Taiana Cataraga, specialist principal in Aparatul președintelui raionului.

About rciumac