Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  de specialist superior în Secția administrație publică din Aparatul președintelui raionului

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  de

specialist superior în Secția administrație publică din Aparatul președintelui raionului

Formular:

formular

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea obiectivelor principale ale Secţiei administrație publică, prin organizarea şi desfăşurarea muncii organizatorice generale, coordonarea activităţii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor), inclusiv în domeniul protecție civile și a serviciului de alternativă.

Sarcinile de bază:

 1. Planificarea activității Consiliului raional(săptămînal, trimestrial, anual) în domeniul protecției civile și a serviciului alternativă.
 2. Organizarea şi coordonarea activităţii consiliilor locale de nivelul I;
 3. Coordonarea activităţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional;
 4. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional;
 5. Coordonarea întrebărilor de administraţie publică, protecție civilă și serviciul de alternativă din raion;

 

Condiţiile de participare:

Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul raionului;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat raporturile de serviciu  pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul APL

Experienţă profesională –

 • 6 luni de experiență profesională în domeniul.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, capacităţi de lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere.

Bibliografia:

Constituția Republicii Moldova;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 436 din 28.12.2006  privind administrația publică locală;

Legea nr. 100  din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

— Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

— Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008  privind transparența în procesul decisional;

— Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduit a funcționarului public;

— Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informative;

— Legea nr. 93-XVI din 05.04.2007 Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;

— Legea nr. 271-XIII din 09.11.1994 cu privire la protecția civilă;

— Legea nr. 156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternative).

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de participare la concurs – 11 septembrie 2020

 • Telefon —  0-271-2-25-43
 • Pagina oficială a Consiliului raional — md; e-mail: tanya.kataraga@mail.ru
 • Adresa poştală – MD-7101
 1. Ocniţa

str. Independenţei, 51

 • Persoana de contact – Tatiana Cataraga, specialist principal in Aparatul președintelui raionului.

 

About rciumac