Concurs pentru ocuparea funcţiei publice   de specialist superior în Secția economie din Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  

de specialist superior în Secția economie din Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

Formular:

Aviz specialist superior SE

Scopul general al funcţiei: dezvoltarea capacităților comunităților și administrației publice de nivelul I și II  ce privește atragerea investițiilor și dezvoltarea turismului

Sarcinile de bază:

1.Atragerea investiţiilor şi valorificarea lor.

2.Implicarea activă a cetăţenilor, APL, ONG, AE în dezvoltarea activităţilor de interes comunitar.

3.Implementarea şi supravegherea proectelor la nivel de raion şi comunitate.

4.Planificarea, organizarea şi coordonarea programelor turistice interne.

5.Stabilirea unor relaţii optime cu clienţii şi cu reprezentanţii hotelurilor, pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale în domeniul turistic.

 

Condiţiile de participare:

Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul raionului;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat raporturile de serviciu  pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul economiei

Experienţă profesională –

 • 6 luni de experiență profesională în domeniul economiei.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, capacităţi de lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere.

Bibliografia:

— Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 436 din 28.12.2006  privind administrația publică locală;

 Legea nr. 100  din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova;

— Ghidul de cooperare transfrontalieră;

— Managementul Ciclului de Proiect;

— Regulamentul Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadasrtu.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de participare la concurs – 11 septembrie 2020

 • Telefon —  0-271-2-25-43
 • Pagina oficială a Consiliului raional — md; e-mail: tanya.kataraga@mail.ru
 • Adresa poştală – MD-7101, or. Ocniţa, str. Independenţei, 51
 • Persoana de contact – Taiana Cataraga, specialist principal in Aparatul președintelui raionului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About rciumac