concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în domeniile învăţământ artistic, activitatea artistică de amatori, creaţie populară

Secţia Cultură a Consiliului raional  Ocniţa  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist superior în domeniile învăţământ artistic,  activitatea artistică de amatori, creaţie populară .

 

Scopul  general  al  funcţiei:

 • Promovarea şi dezvoltarea culturii la nivel raional şi naţional.

Sarcinile de bază:

 • patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori;
 • coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerelor talente;
 • asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hotărîri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;
 • asigură participarea copiiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;
 • organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt extraşcolar;
 • efectuează controlul examenelor de admitere, absolvire şi, în cazuri speciale, de promovare;
 • organizează atestarea formaţiilor artistice pentru conferirea sau confirmarea titlului „model»;
 • organizează participarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel raional, republican şi internaţional;
 • prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

Condiţiile de participare:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnice vorbite în teritoriul raionului;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • studii superioare în domeniu, experienţă de muncă — 3 ani:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;

Documente de prezentare:

—   formularul de participare;

—   CV Europass cu foto;

—  copia buletinului de identitate;

—  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

— copia carnetului de muncă;

— certificatul medical/sau declarație pe propria răspundere;

— cazierul judiciar/sau declarație pe propria răspundere.

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova.

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „ Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ”.

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 „ privind Codul de conduită a funcţionarului public ”.

Legea  Culturii nr. 413 din 27.05.1999.

Lege privind meşteşugurile artistice populare Nr. 135 din  20.03.2003.

Regulament-Cadru de activitate a Caselor/Căminelor de Cultură din 22 septembrie 2006.

Regulamentul Şcolilor de Muzică, Arte, şi Arte Plastice din 23.08.2011.

 

Data limită de depunere  a  Dosarului pentru participare la concurs – 09  decembrie  2019, orele 17.00

Telefon —  0 (271) 2-14-29; e-mail – sc_ocnitsa@mail.ru ; adresa poştală – MD-7101Ocniţa str. Independenţei, 49.

About rciumac