Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de contabil-şef la Secţiei Cultură a Consiliului raional Ocniţa

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de

 contabil-şef la Secţiei Cultură a Consiliului raional Ocniţa

În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa,

ANUNŢĂ

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de contabil-şef al Secţiei Cultură Ocniţa.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice :

 1. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. Supravegherea gestionării mijloacelor financiare, conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare;
 3. Asigurarea controlului asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare la instituţiile subordonate Secţiei Cultură;
 4. Contribuirea la efectuarea inventarierii patrimoniului subdiviziunilor din subordinea Secţiei Cultură;
 5. Participarea la elaborarea proiectului de buget anual;
 6. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
 7. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare lunar, trimestriale şi anuale, rapoarte statistice.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deținerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • cunoașterea limbii române;
 • posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcției publice respective;
 • întrunește cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice respective;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • este apt din punct de vedere a sănătății pentru exercitarea funcției publice.

 

Cerințe speciale față de candidat:

 • studii superioare de licenţă în domeniul contabilităţii;
 • cunoștințe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;
 • experienţă profesională în domeniul contabilităţii, preferabil 3 ani vechime în domeniu.

Abilităţi:

 • abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt;
 6. Certificatul medical (se prezintă de învingătorul concursului);
 7. Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar și certificatul medical vor fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în incinta edificiului Şcolii de Arte „T.Negară” or.Ocniţa, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina WEB al raionului Ocniţa.

Data limită pentru  depunerea  Dosarul de concurs – 01 martie 2017

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
 1. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale.
 • Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativă-teritorială a Republicii Moldova.
 1. Acte normative din domeniul de specialitate:
 • Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.

Datele de contact si intrebară suplimentare :

E-mail – sc_ocnitsa@mail.ru

Adresa poştală – MD-7101

 1. Ocniţa , str. Independenţei, 49

Şcoala de Arte “T.Negară” or.Ocniţa, etajul II, cabinetul 203

Persoana de contact – Ala Leşcina, specialist principal.

Telefon de contact: 027121429.

wordFormular de participare

About rciumac