CTESP Ocnița Hotărâre nr.14 din 22 august 2020

COMISIA

 TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA

Hotărâre nr.14 din 22 august 2020

Hotărârea CTESP Ocnița nr.14 din 22 august 2020

În temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările ulterioare, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr.10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În temeiul Hotărârii nr.26 din 21.08.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Ocnița,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 1. Se relansează procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ din raionul Ocnița, începând cu data de 01 septembrie 2020, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID -19. Activitatea instituției de învățământ va fi reluată în baza deciziei fondatorului-Consiliul raional Ocnița.

 

 1. Se aprobă Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei.

 

 1. Fondatorul instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat (Consiliul raional), va asigura aducerea în corespundere a condițiilor de desfășurare a activității instituțiilor cu prevederile Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice  din teritoriul administrat în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei, precum și vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, conform Suplimentului nr. 4 la Anexă.

 

 1. Se abrogă, începând cu data de 1 septembrie 2020, punctele 5 – 8 din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 12 din 25 iulie 2020 a Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Ocnița.

 

 1. Se instituie, începând cu data de 1 septembrie 2020, următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID -19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

 

 

 

5.1. Se permite întrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere

 

 • frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă verde.

 

5.2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

 

5.3. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie cu următoarele excepții:

 

5.3.1. membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;

5.3.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

 

5.3.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

 

5.3.4. elevii/studenții străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova;

 

5.3.5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova;

 

5.3.6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

 

5.3.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

 

5.3.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

 

5.3.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

 

5.3.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;

 

5.3.11. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor și a mijloacelor de transport, persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor , precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

 

5.4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica

 

Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

 

5.5. Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

 

5.6. Excepție de la prevederile subpunctului 5.5., se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

 

5.6.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;

 

5.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

 

5.6.3. elevii/studenții străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaț i în instituțiile de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare;

 

5.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoan ă juridică rezidentă în Republica Moldova;

 

5.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;

 

5.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova, angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

 

5.6.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

 

5.5.8. persoane în tranzit.

 

 1. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

 

 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică ale APL I din raionul Ocnița, vor asigura, revizuirea tuturor hotărărilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Ocnița.

 

 

8.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

 

 1. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Ocnița (www.ocnita.md).

 

 

 

 

 

Președinte al Comisiei Galina Zalevscaia
 
 

 

Secretarul Comisiei                                                      Antonina Cebotari

 

 

Anexă

la Hotărârea nr. 14 din 22.08.2020

a Comisiei  teritoriale extraordinare

pentru sănătate publică Ocnița

 

 

INSTRUCȚIUNEA

 

privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice în contextul epidemiologic al COVID – 19

 

 1. Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt:

 

 • menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri;

 

 • prevenirea aglomerării;
 • curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide avizate (Registrul Național al produselor biocide disponibil pe pagina web a ANSP, https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive);

 

 • instruirea, informarea și comunicarea (părinți, elevi, personal didactic și nedidactic);

 

 • protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a altui personal aflate în grupele de vârstă expuse la risc, și/sau având afecțiuni cronice și/sau stări imunosupresive;

 

 • respectarea legislației sanitare în vigoare.

 

 1. Măsuri de protecție în instituțiile de învățământ pentru organizarea procesului educațional în contextul epidemiologic al COVID – 19

 

 1. Organizarea spațiilor educaționale: Crearea în interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli pentru cursuri, coridoare, săli de sport, cantine, ateliere, etc.) a circuitelor clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituției și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea unei distanțe între persoane de cel puțin 1,5 metri pe tot parcursul prezenței în instituția de învățământ.

 

 1. Organizarea spațiilor în clase/sălile pentru cursuri

 

2.1. Fiecare elev va ocupa zilnic același loc în bancă/masă la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți (în față spate și lateral).

 

2.2. Se recomandă păstrarea stabilă a componenței claselor.

 

2.3. Experimentele (la orele de chimie/fizică/biologie) care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi nu se organizează. Elevii nu se vor muta din sala de lecții în laboratoare. Experimentele pot fi prezentate pe înregistrări video.

 

2.4. Orele de educație fizică vor fi organizate în aer liber, fără utilizarea inventarului sportiv.

 

2.5. Orele de informatică vor fi organizate cu respectarea măsurilor de prevenire și control al infecției, cu un interval mai mare între ore, pentru aerisirea încăperii.

 

 1. Organizarea programului de instruire

 

3.1. Decalarea orelor de intrare: intrările și ieșirile grupurilor de elevi din instituție vor fi eșalonate, la intervale regulate de timp, pentru a se evita aglomerările.

 

3.1.1. Ora de începere a lecțiilor după caz să fie diferită pe clase, dacă este posibil, pentru a evita aglomerația elevilor la triajul epidemiologic și la intrarea în instituție (de ex. decalaj de 15-20 de minute); în consecință și intrarea în pauze se va face la ore diferite pentru a evita aglomerarea la grupurile sanitare.

 

3.2.      Diminuarea timpului alocat orelor de curs:

3.2.1. Se recomandă reducerea numărului de ore petrecute de elevi în cadrul instituției.

 

3.2.2. După caz, durata orei academice poate fi redusă până la 30 min.

3.2.3. Durata pauzelor va fi reglementată pentru a fi asigurată aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor.

 

3.3. Amânarea și anularea manifestărilor sportive, culturale, în perioada cu risc sporit de infectare, pentru evitarea aglomerării și limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii.

 

3.4. Diminuarea circulației elevilor și a personalului instituției în incinta acesteia.

 

3.5. În cazul organizării activităților extrașcolare, vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire și control a infecției.

 

 1. Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic:

 

4.1. Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic a elevilor și personalului la intrarea în instituția de învățământ.

 

4.2. Triajul va include după caz, o anamneză privind starea de sănătate – a elevului  și părinților/reprezentanților legali al acestora referitor la simptomatologia respiratorie și digestivă; măsurarea temperaturii cu termometre non — contact.

 

4.3. În cazul în care elevii la triajul epidemiologic sau în timpul orelor de curs prezintă: temperatura corporala mai mare de 37,0 oC și/sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală, aceștia vor fi izolați într-un spațiu desemnat pentru acest scop și, în cazul copiilor minori, vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali ai acestora. Elevul simptomatic, care așteaptă să fie luat de la instituția de învățământ, va fi izolat într-un spațiu separat, în funcție de vârsta copilului și cu supravegherea adecvată de către adult, dacă este necesar. Dacă este necesar să meargă la baie în această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Baia trebuie curățată și dezinfectată folosind produse de curățare avizate înainte de a fi folosită de oricine

 

altcineva. Nu se va transporta elevul până la sosirea părintelui la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital; doar dacă simptomele/semnele sunt severe, se va apela serviciul de urgență 112. Persoana care asistă elevul cu simptome caracteristice infecției va respecta măsurile de prevenire a infecției (mască, mănuși). Persoana care a ajutat se va spăla bine pe mâini cu utilizarea săpunului și va dezinfecta mâinile cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool de 70%. Igienizarea suprafețelor se face cu substanțe biocide avizate, după ce bolnavul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane. Se va informa medicul de familie despre suspecția de COVID-19. Investigația epidemiologică și coordonarea măsurilor de răspuns se va realiza de comun cu specialiștii CSP teritoriale Ocnița, iar organizarea și implementarea măsurilor se va realiza de către administrația instituției.

 

4.4. În cazul liceenilor mai mari de 18 ani sau a personalului angajat, care au prezentat în timpul orelor de studii sau în timpul zilei de lucru simptome ale infecției COVID-19 (febră, tuse, dispnee etc.) aceștia vor fi izolați într-un spațiu desemnat pentru acest scop și se va recomanda solicitarea serviciului 112. Dacă persoana manifestă semne clinice ușoare de boală, aceasta poate să se deplaseze de sine-stătător la domiciliu cu condiția că dispune de transport personal sau domiciliază în apropierea instituției și nu necesită utilizarea transportului public. Persoana suspectă la COVID-19 se va autoizola la domiciliu cu informare medicului de familie, care va coordona acțiunile ulterioare.

 

 1. Adoptarea de măsuri igienico-sanitare:

 

5.1. Fiecare instituție de învățământ din raionul Ocnița va  elabora un plan de curățenie și dezinfecție a spațiilor.

 

5.2. Organizarea curățeniei și dezinfecției în instituțiile de învățământ va fi reglementată conform Suplimentului nr. 1 la prezenta Anexă.

 

5.3.      Se va atrage atenție la următoarele particularități cum ar fi:

5.3.1. operațiunile și ordinea în care se vor efectua (ex. deversarea deșeurilor, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfecția clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, etc.);

 

5.3.2. materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (ex: substanțe biocide avizate de MSMPS pentru dezinfectarea pardoselilor, etc.);

 

5.3.3. tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;

5.3.4. ritmul de curățenie și dezinfecție, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului (ex: zilnic, în clasă/sala de curs imediat după ieșirea din sala de curs a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; zilnic în cancelarie cel puțin de două ori, înainte de începerea fiecărui ciclu de învățământ sau probe de examen; pentru WC — uri după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de cate ori este necesar);

 

5.3.5. cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei;

 

5.3.6. ritmul și durata de aerisire a sălilor de curs, a cancelariei și oricare alta încăpere (ex., după curățenie și dezinfecție, minim 10 minute) precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;

 

5.3.7. în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil o schemă care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, secvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.

 

5.4. Asigurarea funcționalității sistemelor de ventilație cu dezinfectare lor, în cazul utilizării climatizoarelor cu igienizarea lor și aprovizionarea lor cu filtre bactreriene instalate în birourile administrației și cancelariei;

 

5.5. Curtea instituției de învățământ va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă, dimineața înaintea începerii lecțiilor. Spațiul verde acolo unde există, va fi bine îngrijit, iarba tunsă ritmic pentru a putea asigura un spațiu adecvat activităților în aer liber și a preveni posibilele afectări de tip alergic ale sistemului respirator.

 

5.6. Asigurarea aprovizionării instituției de învățământ cu materialele necesare (săpun lichid, hârtie igienică, hârtie de șters pe mâini sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool și dispensere, dezinfectanți avizați pentru suprafețe (ex. bănci, podele, pervazuri, clanțe, întrerupătoare) galeți, mături/perii, soluție de spălat pardoselile, mopuri diferite pentru baie si celelalte săli, detergenți și perii pentru vasele de WC, detergenți pentru curățenia chiuvetelor, lavete, materiale de protecție pentru elevi, cadre didactice, personalul care va supraveghea un elev depistat bolnav în timpul orelor de curs, personalul de curățenie și auxiliar: măști faciale de protecție de dimensiuni adecvate, mănuși, halate, bonete, etc.).

 

 1. Organizarea și asigurarea accesului elevilor la facilitățile de spălare/dezinfecție a mâinilor
 2. Spălarea mâinilor. Toți elevii și personalul instituției trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini (cu apa și săpun sau soluție hidroalcoolică dezinfectantă) astfel:

 

 • 1. imediat după intrarea în instituție și înainte de a intra în sala de curs;
 1. 2. înainte de pauza de masă (se va organiza procesul de spălare pe mâini al elevilor astfel încât fiecare elev să aibă accesul necesar la apă și săpun pentru a se spăla pe mâini timp de 20 de secunde înainte de a lua masa și după masă). Daca nu este posibil ca toți elevii să aibă acces să se spele pe mâini într-o singură pauză, se pot organiza mai multe pauze de masă astfel încât toți să se poată spăla sau să-și dezinfecteze mâinile cu antiseptic pe baza de alcool;

 

 1. 3. spălatul și/sau dezinfecția mâinilor după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, sau atunci când mâinile sunt vizibil murdare.

 

 1. 4. toți elevii și angajații instituției se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil, recomandabil la maxim 2 ore.

 

 1. 5. se vor asigura un număr suficient de dispensere de săpun lichid la toalete.

 

 1. 6. se vor asigura dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare de mâini dispuse lâng ă lavoare.

 

 1. 7. când mâinile nu sunt vizibil murdare se poate utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizarea mâinilor.

 

6.2. Asigurarea dezinfecției mâinilor atât pentru elevi, cât și pentru personalul instituției cu antiseptic avizat pe bază de alcool înainte de fiecare intrare în instituție și sala de curs. Dispenserele cu antiseptic pe baza de alcool vor fi amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile în interiorul încăperii (sală de curs, birou).

 

 1. Instruiri periodice ale elevilor privind măsuri de prevenire a infecției COVID-19: În instituțiile de învățământ (în grupurile sanitare) vor fi afișate postere care prezintă modalitatea de spălare a mâinilor. Cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice despre măsurile de protecție împotriva noului coronavirus:

 

 • Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă si

săpun.

 • Mențineți distanța de cel puțin 1,5 metri față de celelalte persoane.
 • Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
 1. Deoarece picăturile nazofaringiene răspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte importantă. Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unica folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.

 

 1. Curățați obiectele/suprafețele utilizate/atinse frecvent înainte de a le folosi (folosind șervețele/lavete impregnate cu soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau substanțe biocide).

 

 1. Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.

 

 1. Purtarea măștilor faciale de protecție

 

8.1. Purtarea măștilor faciale de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii) în cadrul instituției de învățământ este obligatorie pentru personalul instituției de învățământ.

 

8.2. Ca măsură de prevenire și control a infecției cu COVID -19 elevii sunt încurajați să poarte masca de protecție în situația în care nu poate fi respectată distanța fizică sau la indicații medicale. Masca trebuie să acopere gura și nasul.

 

8.3. În funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate din raionul Ocnița, în baza deciziilor Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică, condițiile de purtare a măștilor faciale de protecție de către elevi în cadrul instituției de învățământ pot fi revizuite.

 

 1. Măsuri privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ.
 2. Transportul la și de la instituția de învățământ trebuie să fie organizat astfel încât autobuzele să funcționeze la jumătate din capacitate.

 

 1. În drum spre și de la instituția de învățământ, elevii sunt supuși regulilor generale de conduită prevăzute în măsurile de criză, în special: acoperirea obligatorie gurii și nasului cu echipament de protecție (mască).

 

9.3. Șoferul autobuzului și personalul de însoțire vor respecta măsurile generale de protecție.

 

9.4.      Autobuzul va fi aerisit și dezinfectat după fiecare cursă.

 

 1. Alte măsuri

 

10.1. Asigurarea că elevii nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane, caiete, telefoane mobile, etc.

 

10.2. Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată individual numai cu scopul de a primi sau a returna literatura împrumutată.

 

10.3. Instituțiile de învățământ care realizează în incinta instituției servirea alimentelor, trebuie: să adopte măsuri igienico-sanitare stricte, precum și măsurile de prevenție pentru infecția COVID-19 (de distanțare fizică, echipament protecție, igienizare, dezinfecție, instruire).

 

10.4. Alimentația elevilor trebuie să fie organizată conform normelor sanitare în vigoare. Meniurile model vor fi coordonate în modul stabilit.

 

10.5. Organizarea alimentației va fi reglementată în conformitate cu Recomandările privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID – 19 în rândul elevilor și al angajaț ilor, expuse în Suplimentul nr.2 la prezenta Anexă.

 

10.6. Organizarea cazării în căminele din subordinea instituțiilor de învățământ va fi efectuată în confirmate cu Recomandările pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, în contextul COVID-19, expuse în Suplimentul nr.3 la prezenta Anexă.

 

 1. Recomandări pentru situații de confirmare a cazurilor de infecție

 

COVID-19:

 1. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un elev– toți elevii din clasa în care acesta făcea studiile se plasează în autoizolare la domiciliu pentru perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu elevul confirmat ,,COVID-19 – pozitiv”. Clasa va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată (14 zile). Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au predat în clasa respectivă va fi luată de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.
 2. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulți membri ai familiei elevului – acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu persoana infectată.

 

 1. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul din profesori — decizia privind plasarea în autoizolare a elevilor se va lua de către conducătorul instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul epidemiolog territorial Ocnița, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice.

 

 1. Revenirea în colectivitate a elevilor care au avut probleme de sănătate și nu au frecventat orele se va realiza obligatoriu în baza certificatului medical.

 

 1. Dispoziții finale

 

12.1. Instituțiile de învățământ pot fi redeschise în funcție de evoluția situației epidemiologice din teritoriu cu întrunirea condițiilor impuse de prevederile prezentei Instrucțiuni și în conformitate cu Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, expus în Suplimentul nr. 4 la prezenta Anexă.

 

12.2. Conducătorul instituției va completa Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ și-l va prezenta spre coordonare structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

 

12.3. Fondatorul ia decizia de deschiderea a instituției în baza prezentării de către conducătorul instituției a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, însoțit de avizele ANSP și ANSA.

 

12.4. Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activității instituțiilor de învățământ vor fi luate de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Ocnița.

 

Suplimentul nr. 1 la Anexă

 

 

ORGANIZAREA CURĂȚENIEI ŞI DEZINFECȚIEI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Elaborarea unui plan de curățenie şi dezinfecție Se identifică zonele care trebuie să fie curățate.

 

Zonele neocupate timp de cel puțin 7 zile necesită doar de curățare de rutină.

Mențineți practicile de curățare existente în zonele exterioare.

 

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.

 

Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

 

 • clanțe, încuietori, butoane și mânere ale uşilor

 

 • treptele scărilor
 • băncile, catedrele și scaunele din clase/sălile de curs
 • mesele și scaunele din sălile de cantină
 • blaturi
 • balustrade
 • întrerupătoare de lumină
 • mânerele echipamentelor si aparatelor (precum, cele sportive)
 • butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare
 • obiecte didactice comune
 • calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane;

Notă: Tastatura computerului este greu de curățat. Calculatoarele ar trebui să aibă afișe în care se indică igiena corectă a mâinilor, înainte și după utilizarea acestora pentru a minimiza transmiterea bolii.

 

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de ex, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). Suprafețele moi, cum ar fi covoare, tapițerii și draperii pot fi curățate folosind detergent și apă sau un produs de curățare adecvat pentru aceste materiale.

 

Se ia în vedere resursele și echipamentul necesare.

 

 • Se evaluează necesarul şi disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție şi a echipamentelor de protecție personală (EPP) adecvate pentru utilizarea acestora.

 

 • Pe durata activităților de curățare și dezinfecție se poartă mănuși și după îndepărtarea mănușilor se spală mâinile.

 

Se implementează practicile de reducere a riscului potențial de contaminare a suprafețelor.

 

Se implementează practicile pentru scăderea gradului de frecventare a spațiilor comune și a frecvenței de atingere a obiectelor.

 

 1. Aplicarea planului de curățenie şi dezinfecție

 

Se curăță suprafețele vizibil murdare cu detergent și apă înainte de dezinfecție.

 

Se folosește un dezinfectant aprobat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă) și se citește eticheta pentru a asigura că acesta corespunde nevoilor de dezinfecție.

 

Dezinfectanții pe bază de alcool reduc semnificativ infecția virusurilor a precum SARS-CoV-2, în concentrații de 70-80% cu un timp de expunere de un minut.

 

Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.

Nu se lasă detergenții şi dezinfectanții la îndemâna copiilor.

 

Precauții generale pentru personalul care prestează servicii de curățenie şi dezinfecție,

 1. Pericole fizice si toxicologice ale produselor curățare şi dezinfecție

 

 • Produsele curățare (detergenți) — sunt de obicei iritanți ai pielii, și/sau ai ochilor și/sau ai căilor respiratorii.

 

 • Produsele care conțin alcooli în concentrație mare — sunt iritanți pentru ochi, nas și gât la concentrații ridicate în aer și pot prezenta un risc de incendiu. Alcoolii sunt inflamabili și, prin urmare, trebuie depozitați într-o zonă rece, bine ventilată.

 

 • Produsele pe bază de hipoclorit și compușii organici cu eliberare de clor — sunt corozive în forma lor concentrată și sunt clasificate ca iritanți pentru ochi și piele, sub forma diluată (5 <10%).

 

 • Personalul trebuie să fie instruit cu privire la pericolele produselor chimice de curățare (detergenți) şi dezinfecție utilizate la locul de muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 • Personalul trebuie să se asigure că etichetele de pe ambalajele produselor chimice de curățare şi dezinfecție nu sunt scoase sau deteriorate.

 

 • Achiziția primului lot de produse chimice de curățare (detergenți) şi dezinfecție se realizează împreună cu fișa cu date de securitate; aceasta este ușor accesibilă personalului în timpul fiecărui schimb de lucru care realizează curățenia și dezinfecția spațiilor.

 

 • Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş.

 

 • În mod normal, trebuie evitați dezinfectanții care conțin substanțe chimice toxice prin inhalare sau prin piele sau care sunt clasificați ca sensibilizatori (de ex. unele aldehide), cu excepția cazului în care programul de dezinfecție identifică o cerință absolută. În astfel de cazuri, vor fi necesare măsuri stricte de siguranță pentru controlul expunerii lucratorilor și a celorlalte persoane (adulți si copii).

 

Este preferabilă achiziționarea detergenților și dezinfectanților care au acțiune

 

virucidă, care sunt destinați şi publicului larg.

 

În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea mănușilor rezistente la chimicale și asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor sau cel puțin accesul imediat la o sursa de apă pentru spălarea ochilor.

 

Produsele chimice incompatibile trebuie păstrate separat. De exemplu, dezinfectanții pe bază de clor eliberează gaze toxice de clor atunci când sunt în contact cu detergenții acizi sau oxidanți. De asemenea, dezinfectanții pe baza de hipoclorit formează halogenuri de azot sub forma de vapori iritanți în contact cu dezinfectanții pe baza de săruri de amoniu cuaternar și trebuie depozitați separat.

 

Atunci când costurile permit, achiziționarea de dezinfectanți gata-de-utilizare sau în cantități preambalate pentru diluare directă sunt opțiunile mai sigure. Dezinfectanții corozivi și iritanți care necesită diluție înainte de utilizare trebuie folosiți cu multa precauție, numai de către personalul instruit în prealabil.

 

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore; după aceea, soluția poate să nu fie eficientă.

 

Pentru evitarea accidentelor, se recomandă ca produsele pe bază de alcool destinate elevilor pentru dezinfecția mâinilor să fie sub formă de gel sau disponibile în dispensare.

 

 1. Pericolul de transmitere comunitară a COVID-19 pe durata activităților de curățare si dezinfecție

 

 • Personalul nu trebuie să îşi atingă fața în timpul lucrului, ci doar după spălarea mâinilor.

 

 • Personalul de curățenie trebuie să poarte uniforme sau haine de lucru sau echipament de protecție, după caz și mănuși de unică folosință în timpul lucrului și manipularea deşeurilor. La sfârșitul fiecărei ture, personalul trebuie să schimbe hainele. Poate fi util să se păstreze un schimb de haine la locul de muncă.

 

 • Îmbrăcămintea purtată în timpul curățeniei şi dezinfecție trebuie plasată într-o pungă de plastic până când poate fi spălată. Spălarea trebuie făcută cât mai curând posibil și în siguranță.

 

 • Personalul de curățenie trebuie să se spele bine pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde după îndepărtarea mănușilor.

 

 • Personalul responsabil de curățenie şi dezinfecție trebuie să fie instruit să utilizeze dezinfectanții în siguranță și în mod eficient și să curețe în siguranță materiale potențial infecțioase și fluide corporale — sânge, vărsături, fecale și urină.

 

 1. Revizuirea planului de curățenie şi dezinfecție

 

În cazul în care vor fi publicate noi studii privind infecția COVID-19 sau vor fi studiate noi aspecte ale rezistenței virusului SARS-Cov-2 la substanțe biocide și la concentrațiile de utilizare ale dezinfectanților, actualele recomandări pot fi revizuite și pot fi recomandate etape suplimentare de curățenie şi dezinfecție.

 

Suplimentul nr. 2 la Anexă

la Hotărârea nr. 14 din 22.08.2020

a Comisiei  teritoriale extraordinare

pentru sănătate publică Ocnița

 

Recomandări privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID – 19

 

în rândul elevilor și al angajaților

 1. Administratorii/lucrătorii medicali din cadrul instituțiilor de învățământ vor consolida măsurile de igienă personală vor oferi o instruire actualizată a angajaților cu privire la principiile de igienă a alimentelor pentru a reduce riscul ca produsele alimentare, materialele de ambalare a acestora și suprafețele de lucru să fie contaminate cu virusul de la angajații din blocul alimentar.

 

 1. Dotarea blocului alimentar din cadrul instituției de învățământ școlar cu cantitatea necesară de instalații de spălare și dezinfecție a mâinilor.

 

 1. Asigurarea personalului din blocul alimentar cu echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate, măști, ecrane etc.). Mănușile utilizate de către personal trebuie să fie schimbate frecvent și mâinile trebuie să fie spălate între utilizarea mănușilor, şi atunci când mănușile sunt eliminate. Mănușile trebuie schimbate după desfășurarea activităților nealimentare, cum ar fi deschiderea / închiderea ușilor cu mâna și golirea coșurilor. Angajații din domeniul alimentar trebuie să evite să-și atingă gura și ochii atunci când poartă mănuși.

 

 1. Asigurarea accesului în blocul alimentar din cadrul instituției doar a personalului lucrător sănătos – declarație pe propria răspundere, dar și monitorizarea individuală a lucrătorilor cu mențiunile necesare în registrul de sănătate.

 

 1. În cazul în care un lucrător prezintă la locul de muncă simptome de boli respiratorii va informa administratorul/asistenta medicală, pentru ca aceștia să poată lua măsurile necesare retragerii acestuia din procesul de lucru.

 

 1. Personalul angajat din blocul alimentar este obligat să respecte toate măsurile stricte de igienă personală la toate etapele procesului tehnologic și să spele și dezinfecteze mâinile:

 

•înainte de începerea activității;

 

•după manipularea sau prepararea materiilor prime;

 

•după manipularea deșeurilor;

 

•după realizarea operațiunilor curățenie și dezinfecție a ustensilelor;

 

•după utilizarea toaletei;

 

•după curățarea căilor nazale, strănut sau tuse;

 

•după consumul de alimente;

 

•după îndepărtarea mănușilor.

 

 1. Admiterea strictă în blocul alimentar din cadrul instituției de învățământ doar a produselor alimentare provenite din unitățile autorizate sanitar-veterinar și însoțite cu acte ce atestă proveniența și calitatea lor.

 

 1. Produsele alimentare care sunt livrate către instituția de învățământ să fie transportate cu autovehicul autorizat sanitar-veterinar. Între curse se va face

 

prelucrarea sanitaro-igienică a vehiculului cu utilizarea substanțelor de dezinfectare, procesele respective fiind înregistrate în caiete speciale.

 

 1. Persoanele care transportă/însoțesc produsele alimentare (șoferul și însoțitorul său) vor folosi echipament special: halat, mănuși de unică folosință, mască, bonetă și va deține carnet medical, cu mențiunile ce atestă că au fost supuse controlului medical și instruirii igienice. Șoferii trebuie să fie asigurați cu dezinfectanți de mâini pe bază de alcool și prosoape de hârtie. Șoferii trebuie să utilizeze dezinfectantul de mâini înainte de a livra produsele alimentare și înmâna documentele de livrare către personalul din instituția respectivă.

 

 1. Igienizarea și dezinfectarea periodică a blocului alimentar, utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, echipamentului de protecție cu dezinfectanți uzuali admiși în blocuri alimentare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Menținerea acestor dezinfectanți astfel, încât să nu fie la accesul copiilor.

 

 1. Întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală în blocul alimentar din cadrul instituției prin spălarea şi dezinfectarea zilnică, cu utilizarea materialelor de curăţenie şi a substanţelor biodistructive, după finisarea fiecărui proces tehnologic de preparare a bucatelor.

 

 1. Păstrarea și depozitarea substanţelor de igienizare în locuri special amenajate, în recipiente nealimentare, marcate corespunzător. Orice reziduuri de detergenţi sau substanţe dezinfectante de pe suprafaţă care pot veni în contact cu produsele alimentare sunt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare, înainte de folosirea suprafeţei sau a instalaţiei pentru manipularea produselor alimentare.

 

Siguranța și igiena pregătirii și servirii meselor în unitățile de învățământ

 • Respectarea legislației naționale în materie de siguranță alimentară și a principiilor de igienă corespunzătoare de către persoanele care manipulează alimente, atunci când recepționează, depozitează, pregătesc și distribuie bucate finite/produse alimentare.

 

 • Afișarea elementelor vizuale cu privire la principiile de igienă în prepararea meselor, inclusiv curățarea și dezinfectarea zilnică a suprafețelor de preparare a alimentelor, bucătăriilor și spațiilor de servire a mesei, precum și a instrumentelor de gătit și a tacâmurilor.

 

 • Copiii din clasele primare (1-4) vor fi supravegheați de către dirigintele de clasă în momentul igienizării mâinilor.

 

 • Întrerupeți opțiunile alimentare în stil bufet și oferiți porții individuale de mâncare, dacă este posibil.

 

 • Mesele se pot servi în sala de mese sau în alte încăperi mai generoase, cum ar fi sala de sport, biblioteca și alte zone comune. Încercați să mențineți distanța dintre persoane cât mai mare, având în vedere numărul de persoane și dimensiunea camerei unde se ia masa. Mesele pot fi, de asemenea, organizate în camera în care eleviii își desfășoară activitatea, caz în care mâncarea trebuie servită gata porționată.

 

 • Elevii care stau la coadă pentru a-și lua mâncarea trebuie să respecte distanța sigură. Ori de câte ori este posibil, aranjați ca aceeași elevi să mănânce mereu împreună.

 

 • Minimizați riscurile de contaminare. Reamintiți elevilor să nu împartă și să nu atingă mâncarea sau băuturile celorlalți și să nu folosească aceleași tacâmuri etc.

 

 • Limitați accesul altor persoane în spațiul folosit pentru a lua masa, atât timp cât elevii sunt prezenți (de exemplu: pentru curățenie, reparații).

 

Triajul personalului:

 • Comunicați personalului că este foarte important să fie atent la apariția simptomelor și să țină legătura cu managementul instituției în cazul în care încep să se simtă rău.

 

 • Zilnic, la sosirea și plecarea de la serviciu, este recomandat să se măsoare temperatura tuturor angajaților, folosind un termometru fără contact, și să se observe dacă au simptome respiratorii sau semne ale altor boli infecțioase.

 

 • Personalul cu temperatură corporală crescută, simptome respiratorii și alte simptome de boală infecțioasă nu trebuie să se prezinte la serviciu.

 

Suplimentul nr. 3 la Anexă

la Hotărârea nr. 14 din 22.08.2020

a Comisiei  teritoriale extraordinare

pentru sănătate publică Ocnița

 

Recomandări

 

pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învăţământ de stat, în contextul COVID-19

 

 • Organizarea și efectuarea, până la reluarea activității, a reparațiilor curente și/ sau capitale necesare, curățenia generală, deratizarea și dezinfecția teritoriului, a spațiilor și suprafețelor, a utilajului/ inventarului din instituție.

 

 • Asigurarea cu cantități necesare a produselor de igienă precum săpun lichid, detergenți și dezinfectanți pentru realizarea măsurilor de ig ienizare și dezinfecție a spațiilor comune din cămine.

 

 • Asigurarea cu echipament de protecție personală a angajaților căminelor (măști, mănuși, halate);

 

 • Purtarea obligatorie de către toți angajații a măștilor de protecție.
 • Instalarea la intrare și în incinta căminelor a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool 70%;

 

 • Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilație pentru toate spațiile instituției.

 

 • Organizarea termometriei cu termometre non-contact la intrare în cămin pentru elevi/studenți, vizitatori și angajați.

 

o În cazul depistării unui angajat sau elev cu temperatură mai mare de 37oC, persoana se va izola într-o încăpere special destinată suspecților la infecția COVID-19, cu informarea intendentului căminului și ulterior a medicului de familie (instituției AMP).

 

o În cazul depistării unui vizitator cu temperatură mai mare de 37 oC, nu se va admite intrarea acestui în cămin, fiind recomandată adresarea la instituție medicală.

 

 • Identificarea în cămin a unor încăperi/camere destinate izolării temporare a persoanelor suspecte la infecția COVID-19 sau contacților apropiați cu bolnavul de COVID-19 confirmat, până la luarea deciziilor ulterioare, consultate cu lucrătorul medical.

 

 • Limitarea numărului de persoane permis în încăperile de bază și auxiliare (hol, bucătărie, sală de lectură etc.).

 

 • Evitarea aglomerări în timpul aflării elevilor/studenților în cămine.
 • Respectarea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane în spațiile comune a căminului.

 

 • Informarea elevilor despre măsurile privind prevenirea infecției COVID-19 și necesitatea respectării acestora (igiena adecvată și frecventă a mâinilor, igiena respiratorie, utilizarea măștilor, salutările fără contact, evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâinile neigienizate).

 

 • Elevii nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, pixuri, creioane, manuale, caiete de scris etc.).

 

 • Instruirea personalului căminelor privind măsurile de prevenire și control COVID-19.

 

 • Desemnarea unei persoane responsabile de organizarea, coordonarea și controlul aplicării măsurilor indicate.

 

 • Monitorizarea de către o persoană responsabilă a respectării măsurilor privind prevenirea infecției COVID-19;

 

 • Stabilirea unui grafic pentru igienizarea și dezinfectarea zilnică a spațiilor utilizate din interior de minim 3 ori pe zi. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent, cum ar fi mânerele ușilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse echipamente, mese, întrerupătoarele de lumină, tocurile ușilor, butonul pentru ascensoare etc.

 

 • Se recomandă mărirea spațiul între paturi (cel puțin 1 metru între paturi) cu respectarea suprafeței pentru un loc de 6 m2.

 

 • Realizarea aerisirii cât mai frecvente a încăperilor.

 

 • Interzicerea organizării activităților festive (festivităților, zile de naștere

 

etc.).

 • Afișarea în locuri vizibile a materialelor informative aprobate de autorități, referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19.

 

 • Administrația instituției va deține informația necesară pentru anunțarea părinților/ reprezentanților legali și a medicului de familie (instituției AMP) despre cazul de îmbolnăvire a elevului și/sau contactul elevului cu un bolnav de COVID-19.

 

 • La confirmarea cazurilor de COVID-19 în cameră/etaj – întreg etaj va fi plasat în carantină.

 

 • În cazul identificării a 2 și mai multe cazuri de infectare COVID-19 la etaje diferite, se va institui regimul de carantină pentru tot căminul.

 

Suplimentul nr. 4 Anexă

la Hotărârea nr. 14 din 22.08.2020

a Comisiei  teritoriale extraordinare

pentru sănătate publică Ocnița

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE

 

PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU RE-DESCHIDEREA INSTITUȚIEI DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

Instituția de învățământ ______________________________________________________

Numărul elevilor ____________________________________________________

Localitatea __________________________________________________________________

Raionul ___________________________________________________________

 

Nr. Indicator Da/Nu Cantitatea
ct
I Asigurarea instituției pentru controlul infecției Covid-19
1. Instituția dispune de sistem centralizat de asigurare cu apă X
2. Instituția dispune de apă caldă curgătoare X
3. Instituția dispune de sistem de canalizare: X
Centralizat;
Hazna impermeabilă. X
4. Sunt create condiții pentru respectarea igienei personale a elevilor
(numărul lavoarelor funcționale — de indicat)
5. Intrarea/intrările în instituție sunt accesibile/deblocate, inclusiv cele de X
Evacuare
6. Instituția a efectuat până la reluarea activității: X
—  deratizarea și dezinsecția încăperilor și a blocului alimentar;
dezinfecția   încăperilor și   a   blocului   alimentar   cu   substanțe X
biodistructive;
—  dezinfecția, prelucrarea veselei cu substanțe biodistructive; X
—  dezinfecția și prelucrarea inventarului sportiv; X
—  lucrări de curățenie generală, inclusiv a blocului alimentar; X
—  lucrări de reparație curentă/capitală, inclusiv și a blocului alimentar. X
7. Instituția este asigurată permanent și conform necesităților cu: (se indică
nr./cantitatea)
—  termometre non – contact;
—  măști de protecție de orice tip și mănuși de unică folosință pentru
personal (câte trei complecte pentru o persoană/zi);
—  mănuși de cauciuc (2 perechi: 1 pentru clase și 1 pentru WC);
—  detergenți pentru vase și curățarea încăperilor
(geam/teracotă/mobilă/dușumea);
—  lavete de spălat vasele din textil rezistente la fierbere (1 sau 2 lavete
în dependență de numărul de mese);
—  mopuri, căldări, pungi pentru gunoi (câte un complet separate pentru
clase, coridoare, WC);
detergenți veceu;
—  dezinfectanți pe bază de clor;
—  pungi din plastic pentru depozitarea măștilor folosite
—  dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%;
săpun lichid;
hârtie de WC;

 

—  șervețele sau prosoape de hârtie.
8. Instituția dispune de inventar de dereticare separat pentru: X
clase/săli de curs; ateliere
bloc sanitar; X
—  vestiar, coridoare, teritoriul din exterior; X
—  bloc alimentar (dacă este prezent). X
9. Instituția  dispune  de  încăpere  pentru  Izolarea  elevilor/studenților X
angajaților depistați bolnavi
10. Instituția dispune de echipamente speciale pentru personalul auxiliar:
lucrătorii  blocului  alimentar  (2  halate sau  costume, șorț  de
mușama/stofă, bonetă)
—  asistentul medical (2 halate sau costume albe); X
dereticători (2 halate). X
11. În depozitul blocului alimentar, produsele alimentare sunt: X
—  cu termen de valabilitate corespunzător;
păstrate  conform  cerințelor  prevăzute  de  producător  (temperatură, x
umiditate).
Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de cantine
12. În clase/sălile de curs băncile/mesele sunt aranjate în așa mod ca se se x
respecte distanța de 1,5 metri dintre elevi/studenți.
13. Instituția dispune de sistem de ventilație suficient și funcționabil x
II. Personal
1. Instituția este asigurată cu asistent medical (în lipsa acestuia poate fi x
cooptat unul din alte instituții medicale)
2. Instituția are completat personalul blocului alimentar x
3. Instituția are personal care asigură dereticarea spațiilor comune x
4. Personalul a susținut: x
examenul medical
instruirea igienică x
5. Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control și x
prevenirea răspândirii infecției în instituție (proces verbal cu semnăturile
angajaților)
6. Angajații  de  la  blocul  alimentar și  depozitul  pentru  păstrarea x
produselor alimentare sunt instruiți cu privire la principiile de igienă a
alimentelor,  ambalajelor  acestora și  dezinfectare  a  suprafețelor  de
procesare — pentru condițiile actuale privind controlul infecției Covid-19
(proces verbal cu semnăturile angajaților)
Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de
cantine
III. Management
1. Instituția deține un plan de acțiuni privind respectarea cerințelor x
sanitare pe timp de pandemie de COVID-19
2. Desemnarea persoanei responsabilă de organizarea, coordonarea x
și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19
3. Desemnarea  persoanei  responsabile  de monitorizarea  stării  de x
sănătate a angajaților.
4. Sunt instalate și funcționează dozatoare cu dezinfectant pentru x
mâini pe bază de 70% alcool la intrare în locuri vizibile și accesibile în
edificiu și în toate sălile de clasă.

 

5. Este organizat fluxul pe teritoriul și în edificiu, cu scopul evitării x

 

aglomerărilor.
6. Asigurarea  măsurilor  de  aerisire  a  tuturor  încăperilor  prin x
intermediul geamurilor și canalelor de ventilare.
7. Graficul pauzelor   pentru   clase/grupe   pentru a   evita x
supraaglomerarea
8. Grafic de igienizare a sălilor de studii (ora, durata), afișat la loc vizibil x
9. Grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, galerii, x
cabinete)
10. Info-grafice plasate în locurile comune – despre infecția COVID- x
19, regulile de igienă, etc.
11. Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia x
elevilor coordonat cu CSP Ocnița.
 
12. Este organizată asigurarea asistenței medicale în instituție x
13. Sunt elaborate proceduri clare de primire la / luare a elevilor de la x
instituție, pentru a evita supraaglomerarea, grafic/calendar eșalonat și
programul de activitate al instituției (aprobat prin ordinul instituției)

Notă:

Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.
14. Părinții sunt informați/instruiți în vederea respectării regulilor de control x
a infecției (proces verbal cu semnăturile părinților sau copia înregistrării
sesiunii online)
Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.
15. Părinții au depus declarație pe proprie răspundere: x
—  privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor ( în cazul în care
are elev de vârsta ciclului primar) și a elevului — înainte de a merge la
scoală și la apariția semnelor de boală se vor izola acasă;
—  că va aduce  și îl va lua pe copil de la scoală (în cazul elevului de
vârsta ciclului primar) o persoană nu mai în vârstă de 63 ani
recomandabil una și aceeași;
—  privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de
instituția de învățământ pentru controlul infecției Covid-19.
Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general.

Notă: Raportul se examinează în cadrul ședinței Consiliului de administrație și se aprobă de către conducător.

 

Notă: Pentru instituțiile de învățamânt general Raportul se coordonează cu Direcția Învățământ Ocnița.

 

 

Conducătorul instituției de învățământ                                                                                                                             __________________

 

(semnătura)

About rciumac