DIRECŢIA ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA FAMILIEI

Numerele de telefon ale colaboratorilor DASPF

Aparatul DASPF

                                                           

 

 

1.

 

Rusu Iurie

 

şef  DASPF

 

0(271) 2-26-45

2. Punga Victoria Contabil -şef 0(271) 2-22-90
 

3.

 

Capmoale Lucia

Specialist principal în problemele persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi 0(271) 2-45-81
4. Dub Eleonora Specialist principal în problemele persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi 0(271) 2-45-81
5. Nosatîi Aliona Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc 0(271) 2-40-89
6. Ţurţurica Steliana Specialist superior în problemele drepturilor copiilor 0(271) 2-40-89
7. Blîndu Elena Specialist principal în acordarea ajutorului material 0(271) 2-45-81
8. Cotoman Cristina Specialist  resurse umane şi probleme juridice 0(271) 2-21-97

                                                                          

 

Serviciile de pe lîngă aparatul DASPF

 

 

1.

 

Marin Maria

 

Contabil

 

0(271) 2-22-90

2. Tombrachevici Doina Secretar — administrativ 0(271) 2-40-89
3. Railean Snejana Şef  Serviciu Asistenţă Personală 0(271) 2-40-89
4. Blîndu Serghei Şef Serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu 0(271) 2-40-89
5. Reaboi Valentina Şef Serviciu Îngrijire Socială la Domiciliu 0(271) 2-40-89
6. Rotari Ecaterina Felcer-protezist 0(271) 2-40-89
7. Televca Natalia Operator al SIAAS 0(271) 2-40-89
8. Juc Evghenii Arhivar 0(271) 2-40-89

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Direcţei Asistenţă Socială
şi
Protecţia Familiei  Ocniţa

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia  Familiei stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Direcţiei Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei Ocniţa precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

 1. Dispoziţii generale
 2. Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei se constituie de către Consiliul raional în coordonare cu Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei, şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ  — Consiliul raional, iar în plan metodologic – Ministerului Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei.
 3. Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei este o subdiviziune independentă a Consiliului raional.
 4. În activitatea sa Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniile la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului Republicii Moldova, deciziilor organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.
 5. Direcţia  Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei este persoana juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova  şi cu denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

 

 1. Scopul şi obiectivele Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei

 

 1. Scopul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.
 2. În vederea realizării scopului propus, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei are următoarele obiective:
 3. a) Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel raional în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu.
  b)  Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

III. Principiile de activitate ale Direcţiei Asistenţă Socială şi  Protecţia Familiei .

 1. Principiile de care se conduce Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei sînt următoarele:
 2. a)    principiul accesibilităţii prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.
  b)    principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Acesta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor,     planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.
  c)    principiul oportunităţilor egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminarea de gen, vîrstă, dizabilitate, religie, cultură, limba vorbită.
  d)    principiul asistenţei sociale orientate prevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.
  e)    principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

 

 • Funcţiile de bază ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiea Familiei
 1. În vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţiei Asistenţă Socială şi  Protecţia   Familiei realizează următoarele funcţii:
  a)    de planificare strategică , prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială şi asigurarea ei cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.
  b)    de administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu, în conformitate cu componenţele stabilite prin lege.
  c)    de prestare a serviciilor de asistenţă socială, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivel de raion.
  d)    de coordonare prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza teritoriului raionului.
  e)    de colaborare prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

 

 1. Atribuţiile Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei .
 2. În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei are următoarele atribuţii:
  a)    realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice, aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel raional.
  b)    promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire la drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.
  c)    elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.
  d)    informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarilor.
  e)    contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.
  f)    dezvoltă,consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:
  —    serviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice ( serviciul de îngrjire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social).
  —    în caz de necesitate, serviciile specializate şi cu specializare înaltă  (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate, centre de reabilitare. etc).
  g)    referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:
  —    serviciile internatelor psiho-neurologice.
  —    serviciile centrelor republicane de reabilitare.
  h)    coordonează  activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.
  i)    asigură  realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform procedurii managementului de caz.
  j)    evaluează  impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.
 3. În domeniul asistenţei sociale a familiei şi copilului Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei are următoarele atribuţii:
  a)    realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel raional.
  b)    respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.
  c)    exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza raionului prin:
  —    asigurarea condiţiilor adecvate pentru creşterea şi educarea copiilor orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, precum şi a copiilor lipsiţi de condiţii decente de dezvoltare şi întreţinere în familie, alegerea formei optime de plasament pentru ei;
  —    protecţia drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale şi a intereselor copiilor;
  —    efectuarea controlului asupra întreţinerii şi educaţiei copiilor;
  —    verificarea împreună cu alte organe de stat şi APL a executării prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei drepturilor în instituţiile ce prestează servicii pentru copii.
  d)    elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.
  e)    consolidează, dezvoltă şi prestează servicii adresate familiilor cu copii în dificultate:
  —    servicii sociale comunitare( serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social;
  —    serviciul de sprijin familial şi prevenire a instituţionalizării;
  —    serviciul de integrare şi reintegrare socială a copiilor aflaţi în îngrijire rezidenţială;
  —    serviciul de plasament familial;
  f)    coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale relevante;
  g)    identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi prevenirea agravării problemelor sociale;
  h)    realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă interesele copiilor în Judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat;
  i)    adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi educaţionale speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate capacităţilor copilului;
  j)    adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu dizabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza căruia se recomandă tratamentul şi se perfectează indemnizaţia de dizabilitate;
  k)    înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament;
  l)    referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:
  —    serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii;
  —    serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă;
  —    serviciile centrului de plasament temporar al minorilor.
  m)    monitorizarea situaţiei copiilor aflaţi în diferite forme de plasament;
  n)    evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.
 4. În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei are următoarele atribuţii:
  a)    realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial;
  b)    promovează interesele tuturor persoanelor cu dizabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi la care Republica Moldova este parte.
  c)    elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societate civilă.
  d)    consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu dizabilităţi:
  —    servicii comunitare ( serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, locuinţe protejate, serviciul asistentului personal);
  —    servicii de protezare şi, ortopedie;
  —    servicii de zi ( servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de autoîngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie, etc.);
  —    în caz de necesitate, servicii de tip rezidenţial, aziluri, centre de plasament temporar, etc.);
  e)    realizează intervenţia în cazul persoanelor cu dizabilităţi conform procedurii managementului de caz;
  f)    adresează către Consiliul medical consultativ, Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogică, precum şi către alte servicii medicale relevante cazurile persoanelor cu dizabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării;
  g)    facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă;
  h)    distribuie articole proteico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu dizabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi;
  i)    referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:
  —    centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare;
  —    caselor internat pentru copii cu deficienţe mintale;
  —    internatelor psiho-neurologice;
  —    centrelor republicane de reabilitare a invalizilor;
  —    şcolilor internat speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi sezoniere
  ( dizabilităţi locomotorii, surzi, hipoacuzici şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători);
  —    şcoli internat auxiliare pentru copii cu deficienţe mintale;
  j)    conlucrează cu administraţia publică locală de nivelul I, agenţi economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitarea deplasărilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în locurile publice;
  k)    monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu dizabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora;
  l)    stabileşte şi achită compensaţii anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transport urban, suburban şi interurban;
 5. În domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi   potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia Asistenţă Socială și Protecţia Familiei are  următoarele atribuţii:
  a)    realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigură egalitatea genurilor;
  b)    asigură implementarea Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local;
  c)    prezintă rapoarte semestriale referitor la activitatea desfăşurată în teritoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi traficul de fiinţe umane;
  d)    elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate;
  e)    dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficul de fiinţe umane;
  f)    apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore;
  g)    realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu componenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent;
  h)    determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane;
  i)    monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, de sprijinire/ consiliere, şi de resocializare a victemelor ( precum şi agresorilor în cazurile violenţei în familie);
  j)    monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare;
  k)    conlucrează cu autorităţile publice locale de nivelul I în vederea realizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţilor economici, asociaţiilor de patronat şi sindicatele din teritoriu vizînd respectarea principiului de asigurarea egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediul rural;
  l)    organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice, promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională;
 6. În domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia Asistenţă  Socială şi Protecţia Familiei are următoarele atribuţii:
  a)    organizează evaluări periodice în raza raionului pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu, identificarea persoanelor aflate în dificultate şi grupurilor noi de beneficiari;
  b)    duce evidenţa şi contribuie la socializarea şi reintegrarea persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie inclusiv a tinerilor delicvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul  Minori şi Moravuri, participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative;
  c)    identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate spre serviciile specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare;
  d)    oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolii de tip rezidenţial;
  e)    identifică şi recomandă crearea serviciilor pentru persoane cu probleme de sănătate mintală;
  f)    identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor;
  g)    oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în cîmpul muncii, prin intermediul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului.
  h)    Conlucrează cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea asiguării accesului/ crearării serviciilor socio-medicale pentru persoanele şi copiii infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi familiile acestora;
  i)    participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspîndirii infecţiei HIV/SIDA, aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afecte/infectate şi familiilor acestora;
  j)    conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non – discriminatoriu la sistemul de protecţie de sănătate mintală;
  k)    acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală;
  l)    identifică şi oferă suport altor persoane aflate în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.
  Alte atribuţii ale Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei sînt:
  a)    efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei;
  b)    informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii;
  c)    referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale;
  d)    informează neîntîrziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise;
  e)    asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială;
  f)    identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora;
  g)    în depedenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care dispune;
  h)    supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul Local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea lor celor mai defavorizate categorii ale populaţiei;
  i)    contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale;
  j)    conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate;
  k)    prezintă Consiliului raional şi Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei dări de seamă privind activitatea secţiei;
 7. Drepturile Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei .
 8. Pentru exercitarea funţiilor sale, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei este investită cu următoarele drepturi:
  a)    să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia  Familiei, efectivul de personal de care este nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale raionului;
  b)    să emită ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi deciziilor autorităţilor publice locale, ordinilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei;
  c)    să apeleze la organele administraţiei publice locale de nivelul I şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială;
  d)    să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate;
  e)    să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat în Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia   Familiei;
  f)    să solicite de la Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei;
  g)    să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomandări de eficientizare a activităţii;
  h)    să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici de la nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială;
  i)    să înainteze organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi structurilor ierarhic superioare propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoane şi grupuri aflate în dificultate.

VII.    Organizarea şi funcţionarea Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia  Familiei

 1. În cadrul Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este angajat următorul personal:a)    Şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.
  b)    Contabil-şef  în DAS şi PF.
  c)    Specialist principal în problemele persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.
 2. d) Specialist principal în problemele persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.
  e)    Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de rsic.
  f)    Specialist superior în problemele drepturilor copilului.
  g)    Specialist principal în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.
 3. h) Specialist principal în administrarea ajutorului social
 4. i) specialist — jurist
  j)  Şef al serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
  k)  Şef al serviciului de asistenţă socială comunitară.
  l)  Felcer-protezist.
  m)  Asistenţi sociali comunitari
  n)    Lucrători sociali.
 5. o) Asistenţi personali.
 6. p) Părinţi educatori.
 7. r) Asistenţi parentali profesionişti.
  s)    Personal auxiliar.
 8. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei este condusă de şef, care este

desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei Asistenţă

Socială şi  Protecţie a Familiei exercită următoarele funcţii principale:
a)    conduce întreaga activitate a DASPF şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice;
b)    ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale;
c)    asigură şi răspunde la crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale DASPF, în limitele compentenţei acordate cu respectarea privelegiilor legale;
d)    asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat;
e)    stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor DASPF;
f)    angajează şi eliberează personalul DASPF, în conformitate cu legislaţia;
g)    asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat;
h)    reprezintă insitutţia în relaţii cu terţii, în limita competenţilor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului;

 1. Şeful DASPF exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei

drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.
18.   Contabilul –şef exercită următoarele funcţii principale:
a)    duce evidenţa contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul DASPF;
b)    asigură evidenţa contabilă a mijloacelor extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate;
c)    participă la procesul de planificare bugetară;
Speciliştii din cadrul DASPF  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu

atribuţiile DASPF descrise pe domenii de asistenţă socială.
19. Serviciile instituite în subordinea DASPF sînt:
a)    Serviciul de îngrijire socială la domiciliu.
b)    Serviciul de asistenţă socială comunitară.
c)    Serviciul protezare şi ortopedie.
d)    Serviciul tutelă curatelă.
e)    Serviciul Asistenţa Personală.

 1. f) Serviciul Asistenţa Parentală Profesionistă.
 2. g) Casa de copii de tip familie.
 3. h) Azilul de bătrîni din c.Calaraşovca.
 4. i) Serviciul protetico –ortopedic.
 5. j) Cantina socială.
  DASPF poate institui servicii sociale noi reeşind din necesităţile unităţii

administrativ- teritoriale, acţionînd în mod autonom sau în parteneriat cu

agenţii economici, organizaţiile  neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

 

VIII.    Raporturile de colaborare ale Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţia Familiei .

 1. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei stabileşte raporturi de

colaborare cu instituţiile şi organizaţiile:
a)    La nivel central se stabilesc raporturi de colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specilizare înaltă.
b)    La nivelul doi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele intituţii:
—    comisiile care activează în cadrul Consiliului raional: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane, e.t.c.
—    Casa teritorială de asigurări sociale.
—    Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.
—    Direcţia învăţămînt, înclusiv cu Comisia medico-psiho-pedagogică din cadrul acesteia.
—    Instituţiile medicale din teritoriu; Spitalul raional Ocniţa, Centrul medicilor de familie Ocniţa inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acesteia.
—    Oficiul de înregistrare a actelor stării civile.
—    Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei.
—    Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Grupa minori  şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia.
—    Organele de drept ( judecătoria, procuratura)
—    Organizaţiile ne-guvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale.
—    altele
c)    La nivelul întîi al adminsitraţiei publice locale DASPF stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:
—    Consiliile locale, inclusiv cu Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului;
—    Primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritatea tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale;
—    Instituţiile de învăţămînt preşcolare şi şcolare;
—    Medicii de familie.
—    Poliţiştii de sector.
—    Organizaţii ne-guvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale.
—    Biserica
—    Agenţii economici
—    Liderii comunitari
—    Altele

 1. Monitorizarea şi evaluarea activităţii Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei .
 2. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei realizează monitorizarea

serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii

vieţii persoanelor aflate în dificultate.
Monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei. Datele pentru idicatorii de monitorizare sînt colectaţi de  către personalul DASPF în limita atribuţiilor de servici.
Evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactul  serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului DASPF. În dependenţă de scopul  evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.
23. DASPF  este responsabilă de prezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul  monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi  intervalele stabilite.

 1. Finanţarea activităţii Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.
 2. Cheltuielile pentru realizarea activităţilor DASPF se finanţează din contul  Bugetului raional unităţilor, granturilor, sumelor oferite de donatori, organizaţii neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile  beneficiarilor , alte surse, conform legislaţiei.
  25. Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciul de îngrijire socială la domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea   obligaţiunilor funcţionale.
  26. Cheltuielile pentru călătoriile transportului public a personalului DASPF, realizate în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului raional.
 3. Dispoziţii finale
 4. Reorganizarea şi lichidarea DASPF se efectuează de către Consiliul raional cu acordul Ministerul Muncii,  Protecţiei Sociale şi Familiei.
  28. Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru DASPF un local  adaptat şi dotat cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce  permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.