SECȚIA CULTURĂ

cultura1

 

 

 

Numerele de telefon ale colaboratorilor

Secţiei Cultură

                                                           

 

Evghenia Adamciuc

 

Şef interimar Secţie Cultură a Consiliului raional Ocniţa

 

0(271) 2-14-29

 

 

 

Specialist superior  în domeniile învăţământ artistic, activitate artistică  de amatori, creaţie populară

 

 

 

 

 

Specialist superior  în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee

 

 

 Liudmila  Morari   Contabil-şef Secţie Cultură a Consiliului raional Ocniţa  0(271) 22139

REGULAMENT — cadru

de funcţionare a Secţiei Cultură

 

 1. Dispoziţii generale

 

1.1    Secţia Cultură  (în continuare-secţia )este organul care

realizează politica statului şi a raionului în domeniul culturii în

teritoriu , îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia

în vigoare, actele normative emise de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării,  de organele administraţiei publice locale şi prezentul regulament.

 • Secţia este subordonat  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării–                    în domeniile metodologice şi politica culturală , Consiliului raional –în domeniile administrare, asigurare financiară.
 • Secţia este persoană juridică, dispune de balanţa

independentă, cont în bancă, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a

Republicii Moldova  cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu

antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform

legislaţiei.

 

 

 1. Obiective de activitate

 

2.1 Secţia  realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

 • elaborarea , în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei ;
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;

 

2.2 Principalele obiective de activitate ale serviciului:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;
 2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari, etc.;
 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului,evaluarea operelor de cultură şi artă, libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei ;
 4. Promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu ;
 5. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice, aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice ;
 6. Asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal, întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii vulnerabile;
 7. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură, indiferent de apartenenţa departamentală, stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii ;
 8. Organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festvaluri, concursuri, expoziţii seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale ;
 9. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglamentarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei ;
 10. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indiferent de apartenenţa lor departamentală ;
 11. Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, al îndeplinirii de către acestea a Hotărîrii Guvernului, ordinilor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi a administraţiei publice locale ;
 12. Prezentarea la MECC şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

 

 

 

 

 

 

 • Organizarea activităţii secţiei

 

3.1 Secţia  este condus de şeful, numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare .

 

3.2 Secţia  propune spre aprobare Consiliului raional, luînd ca bază statele tip, aprobate de Guvern, organigrama şi statele de personal din aparatul secţiei şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.

 

3.3 Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

3.4  În cadrul secţiei se constituie un consiliu din 7 persoane: şeful secţiei  şi cîte un reprezentant din diverse domenii :  casa de cultură, bibliotecă, învăţământ artistic, administrţia publică locală, mijloace de informare în masă (presa,radioul,TV).

 • Consiliul examinează problemele de strategie culturală, elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion, monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului.
 • Consiliul în activitatea sa se călăuzeşte de propriul regulament, elaborat în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea secţiei cultură aprobat de consiliul raional.
 • Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către preşedintele raionului la începutul anului calendaristic.

 

3.5    Şeful Secţie este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional, de comun acord cu MECC. La concurs pot participa persoane care corespund următoarelor exigenţe:

 • au studii superioare de specialitate;
 • dispun de experienţă de lucru în administraţia publică de

minim  3 ani;

 • prezintă Programul-concept de desfăşurare a activităţii secţiei.

 

3.6    Şeful secţiei :

 • angajează, în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;
 • stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei, conducătorilor organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de MECC;
 • asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare;
 • elaborează prognosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;
 • reprezintă secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
 • emite ordine, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
 • asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
 • poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

 

 

 1. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii

 

4.1 Secţia programează aprovizionarea şi coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale , a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură, efectuiază controlul utilizării acestora.

 

4.2   Secţia stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

 

4.3    Secţia  asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare.

 

 

 1. Finanţarea secţiei

 

5.1   Secţia  este finanţat  din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secţiei, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

 

5.2  Secţia elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secţiei şi în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform legislaţiei.

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul secţiei cultură

 

 

 

Postul: şef secţie cultură

Calificarea necesară: studii superioare în domeniu, experienţă de activitate în administraţia publică de cel puţin 3 ani, cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.

Relaţii: este subordonat Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în plan logistic şi consiliului raional în problemele organizatorico-financiare, dirijează activitatea instituţiilor de cultură din raion, este preşedintele Consiliului secţiei raionale cultură şi al Comisiei de atestare şi de concurs, activează conform Regulamentului secţiei  raionale cultură şi în baza prezentei fişe a postului.

 Atribuţii, sarcini:

 • realizează politica statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului;
 • asigură elaborarea şi realizarea programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;
 • asigură evidenţa reţelei insituţiilor de cultură din raion şi prezintă informaţii referitor la activitatea lor;
 • asigură promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituţiile de cultură din teritoriul raionului;
 • studiază aspectele şi tendinţele dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;
 • acordă asistenţă de specialitate caselor şi căminelor de cultură din teritoriu şi

asigură controlul realizării programelor de activitate ale acestora;

 • coordonează cu organele de resort în vederea asigurării condiţiilor de activitate şi de creaţie ale instituţiilor de cultură din teritoriu şi ale formaţiilor artistice de amatori;
 • asigură colaborarea cu presa, radioul şi TV în vederea propagării acitivităţii culturale din raion;

— asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale ale specialiştilor;

— prezintă MECC şi consiliului raional programele secţiei de activitate curentă şi de perspectivă, raporturi trimestriale şi anuale despre realizarea lor.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la Regulamentul secţiei cultură

 

 

 

Postul:    specialist principal în domeniile învăţămînt artistic, activitate artistică

de amatori, creaţie populară.

 

 

Calificarea necesară: Studii superioare în domeniu , experienţă de muncă — 3 ani,

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale,

posedarea limbii de stat.

 

 

Relaţii:   este subordonat şefului secţiei cultură, activează conform Regulamentului

secţiei raionale  cultură şi în baza prezentei fişe a postului.

 

Atribuţii, sarcini:

 • patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori;
 • coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerelor talente;
 • asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hotărîri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;
 • asigură participarea copiiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;
 • organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ extraşcolar;
 • efectuează controlul examenelor de admitere, absolvire şi, în cazuri speciale, de promovare;
 • organizează atestarea formaţiilor artistice pentru conferirea sau confirmarea titlului „model»;
 • organizează participarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel raional, republican şi internaţional;
 • prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 la Regulamentul secţiei  cultură

 

 

Postul:   specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee.

 

 

Calificări necesare: Studii superioare speciale. Cunoştinţe generale din multe domenii,

experienţă de muncă — 5 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de

specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat şi cunoaşterea

pasivă  a unei (mai multe) limbi străine, abilităţi de comunicare şi de executare. .

 

 

Relaţii: este subordonat şefului secţiei cultură; coordonează activitatea bibliotecilor

publice   şi muzeelor din raion.

 

 

Atribuţii, sarcini:

 • asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil în cadrul raionului;
 • fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru compeletarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă; lucrările de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural;
 • colaborează cu Consiliile locale şi Consiliul raional la elaborarea programelor de amenajare urbanistică a teritoriului;
 • identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri MECC de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat;
 • ţine evidenţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor istorice distruse sau dispărute;
 • coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor în domeniile : dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizare şi informatizare, instruirea personalului; cercetare ştiinţifică, completare, restaurare şi conservare, evidenţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice ;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului.