Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

Adresa: MD – 7103 r-l Ocnița, or. Ocnița, str. Independenții 51, etajul  IV

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Ocnița. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii social-economice a statului, promovarea reformelor prin participarea la elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale. Secţia Economie este responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, monitorizarea gradului lor de realizare; colaborarea în cadrul euroregiunilor din care raionul face parte.

Colaboratorii Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

Şef direcţie Adelina CARABEȚ 067687016
Secție economie  
Șef adjunct direcție, șef secție Dorin MATVEICIUC 067687022
Specialist principal Iurie CATARAGA 067687006
Serviciul agricultură  
Șef serviciu/interimar Igor Oboroc 067687036
Specialist superior Stela LUCAȘ 067687036
Serviciul relații funciare și cadastru  
Specialist superior Ecaterina DRAGULEAN 067687033

REGULAMENTUL

Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

aprobat prin Decizia CR nr.2/5 din 29.03.2012,

modificat prin Decizia CR nr.6/7 din 24.10.2012

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 1. Direcţia economie a Consiliului raional Ocniţa (în continuare „Direcţia”) constituie o subdiviziune structurală a Consiliului raional, abilitată cu dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic a teritoriului administrat.
 2. Prin inremediul Direcţiei se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional cu Ministerul Economiei. Ţinînd cont de cerinţele politicii social-economice a statului, Direcţia economie examinează recomandările, expediate de Ministerul Economiei, şi prezintă pronosticurile dezvoltării social-economice şi informaţia necesară solicitată de Minister.
 3. Direcţia îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului executiv în corespundere cu Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile administraţiei publice locale, precum şi conform propriului Regulament, aprobat de Consiliul raional.
 4. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Direcţia acţionează în limitele competenţei sale.
 1. SARCINILE PRINCIPALE

Sarcinile principale ale Direcţiei sînt:

— elaborarea strategiei de dezvoltare social economică a teritoriului administrat,

stabilirea suportului financiar, surselor de finanţe pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare, cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească raţional resursele locale: naturale, tehnico-materiale, financiare şi umane;

— elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ,

instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;

— întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social vulnerabile din teritoriu;

— înaintarea propunerilor în vederea unilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetului local şi de stat;

— participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor ( studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;

— elaborarea şi coordonarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice şi ONG-urile din ţară şi peste hotare a proiectelor de atragere a investiţiilor de la donatorii internaţionali;

— promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

— asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului bussines, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;

— intensificarea cooperării interregionale, transfrontaliere, înaintarea propunerilor concrete referitor la priorităţile de conlucrare în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, circulaţia mărfurilor, modernizarea serviciilor vamale etc;

— acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şe servicii;

— avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la construirea bugetului local;

— crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu exemple de cucces ect.

III. FUNCŢIILE DIRECŢIEI

 1. În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Direcţia exercită următoarele funcţii:

— analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale sale;

— întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;

— organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economic, situaţi pe teritoriul administrat, a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor (oraşelor) din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;

— analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elabora-

rea  pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare (reprofilare) a întreprinderilor;

— contribuţia la soluţionarea problemelor stringente din sfera socială: plata la timp a salariilor şi pensiilor, plăţilor în Fondul Social, problema şomajului;

— înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;

— organizarea activităţii de realizare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii pe teritoriul administrat;

— organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Direcţiei.

 1. DREPTURILE DIRECŢIEI
 1. Direcţia este investită cu următoarele drepturi:

— să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii privitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice etc;

— să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;

— să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;

— să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea Consiliului raional, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;

— să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;

— să stabilească relaţii de colaborare cu Direcţiile similare din alte unităţi administra-

tiv-teritoriale.

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI
 1. Direcţia este condusă de seful Direcţiei economie, care este desemnat (destituit) din funcţie prin decizia Consiliului raional, de comun acord cu conducerea Ministerului Economiei.
 2. Şeful Direcţiei economie:

— organizează activitatea Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale, repartizate pentru întreţinerea Direcţiei;

— asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărîrilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor,  prevăzute de prezentul Regulament;

— prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii Consiliului raional proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;

— distribuie funcţiile de serviciu ale colaboratorilor Direcţiei.

OBLIGAŢIUNILE DE FUNCŢIE ALE COLABORATORILOR

DIRECŢIEI ECONOMIE ŞI PRIVATIZARE

A CONSILIULUI RAIONAL

Obligaţiunile de funcţie ale colaboratorilor Direcţiei economie a Consiliului raional sînt axate pe colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării reformelor social economice prin:

— participarea la elaborarea proiectelor de Legi şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale;

— participarea la organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă ale dezvoltării economice a raionului, efectuarea controlului asupra  realizării actelor normative, ce conţin sarcini directive cu privire la dezvoltarea economică şi socială a teritoriului;

— elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare;

— generalizarea practicii privind aplicarea legislaţiei la soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa Direcţiei, pregătirea informaţiei şi propunerilor corespunzătoare pentru conducerea raionului;

— colaborarea în cadrul euroregiunilor la care raionul este parte.

Şeful  Direcţiei  dirijează şi planifică activitatea Direcţiei: analizează nivelul dezvoltării social-economice, efectuiază controlul asupra realizării Decretelor Preşedintelui, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului; întocmeşte rapoartele generale pentru conducerea raionului; elaborează proiecte de legi, hotărîri şi acte normative privind dezvoltarea social-economică a raionului; perfectează informaţia pentru mijloacele de informare în masă; prezintă propuneri pentru atestarea specialiştilor Direcţiei, premierea lor şi măsuri disciplinare, activitatea operativă.

Specialist  în problemele antreprenoriat, micul business şi stimulare a investiţiilor

    — Este responsabil de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul antreprenoriatului, micului business şi stimulare a investiţiilor;

— Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului, micul business şi organizează activităţi de realizare a acestor programe;

— Acordă asistenţa metodică şi consultativă agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion;

— Evaluiază propuneri privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din raion;

— Analizează procesul investiţional, contribuie la elaborarea programelor investiţio- nale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului;

— Acordă asistenţă informaţională agenţilor economici din teritoriu referitor la problemele relaţiilor internaţionale şi atragerii investiţiilor străine;

— Coordonarea activităţii agenţilor economici în vederea stabilirii relaţiilor economice externe, colaborarea în cadrul Euroregiunilor, contribuie la lărgirea şi desfăşurarea operaţiilor export-import;

— Efectuează realizarera dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion.

Specialist în problemele achiziţiilor publice

— Este responsabil de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul achiziţiilor publice;

— Asigură eficienţa achiziţiilor pentru necesităţile beneficiarului de stat;

— Organizează licitaţii pentru achiziţionarea mărfurilor şi prestarea serviciilor necesare, asigură participarea la achiziţii a unui cerc larg de furnizori locali şi străini în scopul dezvoltării concurenţei;

— Elaborează în comun cu instituţiile bugetare necesităţile şi condiţiile de livrare pentru participare la licitaţie privind achiziţia mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor şi le prezintă spre examinare, coordonare şi aprobare Agenţiei Achiziţii Publice;

— Asigură respectarea legislaţiei în vigoare referitor la achiziţiile publice.

— Acordă consultaţii autorităţilot contractante în domeniul achiziţiilor publice;

— Organizează seminare, mese rotunde, şedinţe de lucru în domeniul reglamentat;

— Implimentează bunele practici folosite de Uniunea Europeană în domeniul A.P.

Specialist în domeniul managementului energetic

  — Elaborează planuri locale în domeniul eficienței energetice și energiilor regenerabile;

— Monitorizează consumurile de resurse energetice;

— Propune consiliului raional și Agenției pentru Eficiență Energetică, planuri de acțiuni specifice pentru optimizarea consumului de energie;

— Întocmește rapoarte anuale privind implementarea, măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a energiei regenerabile;

— Consultă instituțiile publice afiliate consiliului raional, interesate în implementarea măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a energiilor regenerabile.

Specialist a Centrului de Resurse şi Asigurare a Durabilităţii Investiţiilor

— Atrage investiţii şi contribuie la valorificarea lor prin colectarea resurselor financiare din exterior, scrierea de proiect, negocieri purtate cu diferiţi donatori, identificarea resurselor locale pentru dezvoltarea durabilităţii;

— Implică cetăţenii, administraţia publică locală, ONG, AO în dezvoltarea activităţilor de interes  comunitar;

— Promovează ideile dezvoltării parteneriatului comunitar dintre administraţia publică locală, ONG-uri şi agenţii economici;

— Implică ONG-urile locale în mobilizarea comunităţilor şi implimentarea unor proiecte la nivel de comunităţi;

— Implimentează şi supraveghează proiectele la nivel de raion şi comunitate;

— Asigură durabilitatea investiţiilor valorificate la nivel de raion prin elaborarea şi implimentarea unor mecanisme eficiente de asigurare a durabilităţii.