DIRECŢIA FINANŢE

finante

DIRECŢIA FINANŢE A CONSILIULUI RAIONAL OCNIŢA

       
1 Gudima Constantin Şef direcţie 0(271) 2-45-20
 

Anticamera

 

2 Gogoli Ada Secretar al conducătorului 0(271) 2-45-20
 

Secţia elaborării şi administrării bugetului

 

3 Gumenîi Ghenadii Şef-adjunct direcţie, şef secţie elaborare şi administrare buget 0(271)  2-20-67
4 Gîscă Ludmila Specialist principal 0(271)   2-29-21
5 Bejenari  Alexandra Specialist principal 0(271)   2-17-65
6 Pascal Elena Specialist superior 0(271)   2-17-65
7 Prodan Sabina Specialist 0(271)   2-29-21
8 Tomceac Anastasia Specialist 0(271)   2-17-65
9 Pîrlog Inga Specialist 0(271)   2-29-21
 

Serviciul Contabilitatea bugetară

 

10 Rusu Anastasia Contabil-şef, şef serviciu 0(271)   2-26-74
11 Cuşnir Irina Specialist superior 0(271)   2-26-74
12 Morari Liudmila Specialist 0(271)   2-26-74
13 Grumeza Doina Specialist 0(271)   2-26-74
14 Scutelnic Dina Specialist 0(271)   2-26-74

 

 Aprobat

prin  decizia Consiliului raional

Nr. 2/5 din 29 martie 2012

 

REGULAMENTUL

Direcţiei finanţe a Consiliului raional Ocniţa

 

 1. Dispoziţii generale
 2. Prezentul regulament (în continuare — regulamentul) este elaborat în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi a Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 3. Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa (în continuare — direcţia finanţe) este o subdiviziune structurală din subordinea consiliului raional, care activează sub conducerea preşedintelui raionului.
 4. În activitatea sa direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.
 5. Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor.
 6. Obiectivul de bază al direcţiei finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

 

 1. Structura, personalul şi organizarea activităţii direcţiei finanţe
 2. Structura şi statele de personal ale direcţiei finanţe se aprobă de către Consiliul raional.

Consiliul raional poate opera modificări în structura direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţi.

 1. Şeful direcţiei finanţe este desemnat în şi eliberat din funcţie de către consiliul raional, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, încunoştiinţînd Ministerul Finanţelor.
 2. Personalul direcţiei finanţe se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful direcţiei finanţe.
 3. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.
 4. Şeful direcţiei finanţe:

elaborează şi aprobă funcţiile de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborează şi aprobă planurile de lucru ale direcţiei finanţe;

angajează şi eliberează din funcţie personalul direcţiei;

efectuează evaluarea profesională a angajaţilor şi aprecierea performanţelor;

execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

 

III. Funcţiile direcţiei finanţe

 1. În cadrul direcţiei finanţe sînt formate subdiviziuni, care exercită următoarele funcţii:

11.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului:

1) asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin:

 1. a) examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, necesare pentru elaborarea proiectului de buget;
 2. b) analizarea mersului executării bugetului;
 3. c) estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statele şi contingentele instituţiilor publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;
 4. d) participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a unităţii administrativ-teritoriale respective;

2) elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului:

 1. a) întocmeşte planul organizatoric privind desfăşurarea activităţilor de elaborare a proiectului bugetului şi a proiectului dispoziţiei Preşedintelui raionului despre aprobarea acestuia;
 2. b) analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective, întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli;
 3. c) comunică autorităţilor administraţiei publice din sate (comune) şi oraşe (municipii), în termenele stabilite de legislaţie, după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, prognozele normativelor de defalcări de la veniturile regularizatoare (impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe bunurile imobiliare) la bugetele locale şi unele aspecte specifice de calculare a mărimii transferurilor către aceste bugete de la bugetul raional;
 4. d) pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget pentru executorii (ordonatorii) de buget ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; elaborează formularele vizînd indicii utilizaţi la formarea proiectelor de buget;
 5. e) organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 6. f) solicită şi recepţionează proiectele bugetelor locale;
 7. g) elaborează proiectul bugetului raional;
 8. h) generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le prezintă Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite;
 9. i) întocmeşte proiectul deciziei şi al anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă Preşedintelui raionului pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare Consiliului raional, inclusiv:

structura veniturilor prevăzute pentru anul bugetar următor;

cheltuielile, structura şi destinaţia lor;

balanţa bugetului (în cazurile prevăzute de legislaţie);

normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale;

transferurile cu destinaţie specială de la bugetul raional la bugetele locale pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii instituţiilor sferei sociale (în cazurile prevăzute de legislaţie);

transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul raional la bugetele locale;

cuantumul fondului de rezervă;

efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional;

sumele mijloacelor speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul raional;

cheltuielile care vor fi acoperite în mod prioritar;

alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului;

nota explicativă la proiectul bugetului.

3) asigură funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi. În acest scop:

 1. a) efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare;
 2. b) verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către acestea;
 3. c) efectuează controlul asupra corectitudinii formării reţelei instituţiilor de învăţămînt şi înaintează propuneri de reducere a grupelor, claselor incomplete;
 4. d) verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;
 5. e) întocmeşte sau asigură întocmirea repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raonului în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor;
 6. f) întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional;

4) analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

5) prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;

6) prezintă Ministerului Finanţelor, pînă la 1 ianuarie, în modul stabilit, registrele repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele locale, precum şi normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;

7) pregăteşte materialele şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de rectificare a bugetului raional;

8) perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori, în conformitate cu prevederile legale;

9) analizează şi prezintă Preşedintelui raionului, Consiliului raional informaţia despre utilizarea fondului de rezervă al Consiliului raional;

10) participă, în caz de necesitate, la efectuarea reviziilor în instituţiile publice şi în primăriile satelor (comunelor) şi oraşelor (municipiilor);

11) realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetului.

 

11.2 Serviciul Contabilitate bugetară:

1) ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional;

2) ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;

3) ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii devizului de cheltuieli ale direcţiei finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;

4) verifică zilnic, în comun cu trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional;

5) ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

6) generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor subordonate administraţiei locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;

7) întocmeşte, în termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raional şi le prezintă Preşedintelui raionului pentru a fi remise Consiliului raional;

8) înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

9) recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum şi devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

10) prezintă, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, rapoartele lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raionului;

11) exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv centralizate) primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

12) verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;

13) verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

14) acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;

15) organizează şi desfăşoară sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative, evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

16) ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.

 

 

 

11.3 Specialistul principal pe metodologia evidenţei contabile:

1) acordă ajutor consultativ-metodologic şi practic subiecţilor economici din teritoriu privind evidenţa contabilă, în conformitate cu Legea contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate şi comentariile la ele, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu alte acte normative;

2) efectuează controlul la subiecţii economici din teritoriu privind corectitudinea ţinerii evidenţei contabile, organizarea evidenţei contabile şi întocmirea rapoartelor financiare, înaintează propuneri pentru lichidarea încălcărilor depistate;

3) înaintează, conform rezultatelor controalelor efectuate, propuneri de sancţionare a persoanelor cu funcţii de răspundere care încalcă normele stabilite de ţinere a evidenţei contabile, aplică incorect actele legislative şi normative, denaturează indicatorii rapoartelor financiare. După completarea actului de control se întocmeşte procesul-verbal referitor la încălcarea legislaţiei în vigoare din domeniul contabilităţii;

4) înaintează propuneri cu privire la perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul metodologiei evidenţei contabile;

5) organizează seminare cu privire la ţinerea evidenţei contabile, conform legislaţiei în vigoare, cu specialiştii subiecţilor economici din teritoriu;

 

11.4 Specialistul principal pe probleme juridice:

1) elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea direcţiei finanţe;

2) efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

3) realizează expertizele juridice ale proiectelor actelor normative primite spre examinare;

4) reprezintă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, interesele direcţiei finanţe în instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii;

5) acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă juridică;

6) acordă lucrătorilor direcţiei finanţe asistenţă juridică;

7) ţine evidenţa cadrelor prin:

 1. a) întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;
 2. b) completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă.

 

 1. 5 Secretarul-dactilograf:

asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.

 

 1. Drepturile şi responsabilităţile direcţiei finanţe
 2. Direcţia finanţe este în drept să:

1) dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

2) înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

3) înainteze Consiliului raional solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor legii privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

5) verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi a modificărilor acestora;

6) verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective;

7) suspende efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la bugetele locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

8) solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;

9) înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;

10) participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.

 1. Direcţia finanţe este responsabilă de:

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor Cpnsiliului raional şi a dispoziţiilor Preşedintelui raionului;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 1. Dispoziţii finale
 2. În procesul elaborării şi executării bugetului raional, direcţia finanţe colaborează cu:

inspectoratul fiscal de stat teritorial;

unitatea teritorială a trezoreriei de stat;

trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor;

subdiviziunea teritorială a Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor;

alte instituţii şi organizaţii.

 

 

 

       Secretarul Consiliului raional                                                 Alexei Galuşca