Ocuparea funcţiei publice de contabil-șef temporar vacantă, la Secţia Cultură

Secţia Cultură a Consiliului raional  Ocniţa

anunţă concurs

 

pentru ocuparea funcţiei publice de contabil-șef

temporar vacantă,   la  Secţia   Cultură

word Aviz-contabil-sef

 

Scopul  general  al  funcţiei:

Implementarea politicii  bugetare  a statului, asigurarea  organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor Acte Normative ce reglementează domeniul respectiv.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea organizării corecte a evidenţei  contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. Gestionării mijloacelor financiare, conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare.
 3. Asigurarea controlului asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare.
 4. Contribuirea la efectuarea inventarierii patrimoniului Secţiei Cultură şi subdiviziunile din subordine
 1. Participarea la elaborarea proiectului de buget anual.
 2. Întocmirea şi prezintarea rapoartelor financiare trimestrial şi anual, rapoarte statistice.

 

Condiţiile de participare:

 

Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnice vorbite în teritoriul raionului;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe  specifice

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul economiei

 

Experienţă  profesională

 • 3 (trei) ani de experiență profesională  în domeniu

 

 Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
 • cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

 

 

 

Abilităţi:

de utilizare a  computerului, planificare, organizare şi elaborare a documentelor, analiză și sinteză evidenţii contabile , comunicare  eficientă şi management.

Atitudini/comportamente:

responsabilitate, receptivitate, diplomaţie, punctualitate, obiectivitate, loialitate,  disciplină,  tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele  interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical/sau declarație pe propria răspundere;
 6. Cazierul judiciar/sau declarație pe propria răspundere.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ”
 3. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ”
 4. Ordinul MF nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar ”
 5. Ordinul MF nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară”
 6. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27  septembrie  2019, orele 17.00

 • Telefon —  0 (271) 2-14-29
 • E-mail – sc_ocnitsa@mail.ru
 • Adresa poştală – MD-7101
 1. Ocniţa str. Independenţei, 49

About rciumac