“Oportunități de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii”

“Oportunități de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii”

La 29.03.2019 Direcția Economie a Consiliului Raional Ocnița în comun cu Camera de Comerț și Industrie, filiala Edineț a organizat un seminar cu agenții economici din teritoriu cu tematica Oportunitățile de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

1

În cadrul acestei sesiuni au fost prezentate programele de Stat ce țin de stimularea și finanțarea activității antreprenoriale, cum ar fi:

 • Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural:

Beneficiari eligibili: a) Subvenții tradiționale — Producători agricoli ce au efectuat investiția; b) Subvenții în avans — Producători agricoli debutanţi, subvenții acordate pentru susţinerea lansării şi dezvoltării proiectelor start-up.

2

Investiții eligibile: Sectorul horticol, Sectorul zootehnic, Tehnică și utilaj agricol,  Creditarea producătorilor agricoli, Asigurarea riscurilor în agricultură, Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, Constituirea grupurilor de producători agricoli, Promovarea pe piețele externe, Consolidarea terenurilor agricole, Sectorul de irigare, Agricultura ecologică, Dezvoltarea infrastructurii rurale, Servicii de consultanță.

Suma grantului: Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile nu va depăși suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei. Pentru începători  65% din valoarea totală a proiectului, max 650 mii MDL.

Disponibil prin: Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

 

 • LIVADA MOLDOVEI

Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol:

Beneficiari: (i) agenți economici din sectorul horticol; (ii) întreprinderi prelucrătoare; (iii) pepiniere horti-viticole; (iv) companii din industria conexă; instituții de învățămînt și cercetare cu profil horticol; (v) laboratoare de control a calității produselor horticole.

Investiții eligibile:

 • Pentru sectorul de prelucrare a produselor horticole, inclusiv: Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor; Construcția/renovarea halelor de producere;
 • Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv: Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, Plantarea noilor plantații; Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/culegere; Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/antiîngheț/antigrindină;
 • Pentru industriile conexe: Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru ambalare/sortare/calibrare, a accesoriilor pentru înființarea noilor plantații, etc.

Suma creditului: 5,000 — 5,000,000 EUR, dar nu mai mult de 50% din suma totală a investițiilor

Finanțator: Banca Europeană de Investiții

Instrumente financiare: (i) credite investiționale (termen max 10 ani, rata dobânzii ~5-6%); (ii) finanțare în Leasing (termen max 5 ani, rata dobânzii ~6-7%); (iii) investiții în infrastructură (laboratoarele, instițutii de învățămînt, formarea cadrelor și dezvoltarea securității alimentelor).

Limite de finanţare: (a) 5 mln EUR pentru alocarea maximă cumulativă pe un singur Beneficiar; (b)    1 mln EUR pentru alocarea maximă cumulativă pe un Beneficiar care planifica investiții în pepinieră, plantarea, replantarea și / sau restructurarea livezilor  și a vițelor de vie de struguri de masă; (c) 5000 mii EUR valoarea minimă de alocare pentru orice investiție individuală.

Contacte: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol și horticol

http://livada-moldovei.md; tel: 022 260 903; office@winemoldova.md

 • Proiectul AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA (MAC-P):

Beneficiari eligibili:  GRUPURILE DE PRODUCĂTORI din sectoarele: horticol, apicol şi colectarea – procesarea  laptelui care:  sunt înregistrate, activează și realizează investiția pe teritoriul R. Moldova, cu excepția or. Chișinău și Bălți.

Investiții eligibile:

Pentru sectorul horticol: Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv: Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume; Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale); Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului; Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și legumelor; Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor.

Pentru colectarea și procesarea mierii: Utilaj și echipament tehnologic, inclusiv materiile de construcție utilizate la construcția  sau renovarea facilităților pentru procesare, prelucrare/primară/finită, ambalare și păstrare a mierii.

Pentru sectorul zootehnic: Utilaj și echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcție utilizate la construcția sau renovarea facilităților pentru colectarea-procesarea primară/finită a laptelui, inclusiv: Arhitectura și structura metalică de rezistență; Pardoseală elicopterizată frigorifică; Stație de epurare a apelor reziduale și sistem de canalizare; Utilaje și echipamente de recepție, răcire și stocare lapte; Utilaje și echipamente de procesare a laptelui; Utilaje și echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui; Utilaje și echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate.

Suma grantului: până la 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu un plafon de 350.000 dolari SUA per grup de producători. Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea de minim 50% din valoarea investiției eligibile.

Contacte: Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA);  www.aipa.gov.md; Tel: 022 222 892.

 • Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ:

Beneficiari eligibili:  Grupul-client format din cel puțin 4 agenți economici: ÎMM, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Investiții eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere,  procesare și comercializare a produselor agroalimentare; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar; Construcţia/reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Suma grantului: maxim 200 000 USD. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de min 10% — max 50%, inclusiv contribuția APL în dependență de tipul infrastructurii.

 • Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău pînă la data de 12 aprilie 2019.
 • Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73; 022 22 50 46.

 

 • IFAD VII.

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatic:

 • Granturi pentru agenți economici individuali— suma maximă până la 000 dol. SUA per beneficiar, acordat întreprinderilor agricole și de procesare a producției  agricole, gospodăriilor de fermieri, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de  agent economic individual;
 • Granturi pentru cooperative— suma maximă până la 000 dol. SUA per beneficiar,  care activează ca grup de agenți economici sau grup de persoane fizice.

Mărimea grantului:

— 70%  din costul investiției, dar nu mai mult de 5000$ per solicitant. pentru  întreprinderi;

—  50% din costul investiției pentru cooperativele care au suprafața totală a terenului prelucrat în gospodărie până la 500 ha (teren propriu sau arendat), cu condiția că cel puțin 70% din membrii cooperativei dețin teren (propriu sau arendat, cu o suprafață ce nu depășește 25 ha/fiecare membru;.

Investiții eligibile: Echipamente pentru agricultura conservativă; Facilități post-recoltare și de valoare adăugată a produselor; Echipament de producere a energiei regenerabile; Stații agrometeorologice; Construcții și amenajări pentru  protejarea  animalelor în câmp de temperaturi extreme; Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice; Sere; Alt echipament care are legătură directă cu reziliența la schimbările climatice în faza de producere primară și de procesare a produselor agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita  aprobarea prealabilă a oficiului IFAD). (vezi Termenii de referință)

Perioada de implementare: 2018-2023. Cererile sunt primite pe parcursul anului.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce tehnica agricolă a fost procurată.

Pentru rambursare este eligibilă tehnica procurată după data de 11 ianuarie  2018.

 

 • IFAD VII.

Granturi pentru reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor:

Pentru lucrări de reabilitare a perdelelor existente de protecţie, suma grantului va fi de până la 1300 dolari SUA/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha / beneficiar.

Pentru înfiinţarea noilor perdele de protecție, suma grantului va fi de până la 3000 dolari SUA/ha. Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăşi 10 ha.

Beneficiari pot fi entităţile/întreprinderile private: unităţi economice sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale) care dețin în proprietate perdele de protecție ce necesită măsuri de reabilitare sau care intenționează înființarea noilor plantații de perdele de protecție.

Beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție.

Tipul de investiţii eligibile

Perdelele de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali.

În cadrul activităţilor de reabilitare/înfiinţare a fâșiilor de protecţie, UCIP-IFAD oferă două tipuri de finanţare:

1) rambursarea cheltuielilor post-investiţie

2) pre-investiţii la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD

Dosarul de aplicare pentru obținerea grantului se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1308.

 • IFAD VII.

Granturi pentru înființarea și reabilitarea învelișurilor de ierburi:

Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului, pierderii umidităţii din sol, asigurând astfel o productivitate agricolă mai bună. La fel, prin reabilitarea învelişului de ierburi se favorizează îmbunătăţirea microclimei în zona reabilitată şi se asigură prevenirea pierderilor de apă în sol şi în plante. UCIP-IFAD va oferi granturi pentru activităţile ce au scop reabilitarea învelişului de ierburi pe păşunile comunale, în vii şi livezi.

Valoarea granturilor Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 dolari SUA/ha (50% din costul investiției), iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

Beneficiarii eligibili Întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică, APL, Institute de cercetări, universități, colegii agricole. Beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a învelişurilor de ierburi.

Tipul de investiții eligibile: Înierbarea plantațiilor multianuale; Înierbarea pășunilor comunale; Reabilitarea terenurilor degradate; Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.

Rambursarea cheltuielilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi va fi efectuată prin metoda de rambursare a cheltuielilor post-investiție.                                                                            Solicitantul va cofinanța costul investiții în mărime de 50%,  în numerar.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, of. 1312.

 • UCIP-IFAD.

Concurs pentru selectarea a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților în producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase:

Beneficiari: agenți economici care desfășoară activități agricole (producere primară), iar activitățile agricole trebuie să fie legate de un lanț valoric de producere a produselor forestiere nelemnoase sau să desfășoare activitatea în calitate de lider al lanțului valoric pentru produsele forestiere nelemnoase (procesator, distribuitor, exportator etc.) în mediul rural

Beneficiarul trebuie:

 1. a) să asigure cofinanțare cu cel puțin 30 % din suma grantului acordat în valoare bănească sau echivalent în bunuri (teren, echipament, plante, etc.);
 2. b) să aibă cel puțin doi ani de experiență de activitate agricolă (pentru întreprinderile cu producere primară) sau trei ani în prelucrarea, distribuția și comercializarea produselor forestiere nelemnoase.
 3. c) să dețină sau să arendeze pe termen lung perdele și plantații forestiere, din care se recoltează produse forestiere nelemnoase (nu se referă la liderii din lanțul valoric: procesator, distribuitor, exportator, etc).
 4. d) să fie cointeresat pentru a activa în calitate de lider a lanțului valoric, care ar colecta produse de alți producători mici, ar procesa și comercializa produsele forestiere nelemnoase.

Valoarea grantului: 70% din costul investiției, dar nu mai mult de 20 000 dolari SUA per beneficiar.

Investiții eligibile: Producerea, recoltarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice din perdelele forestiere de protecție, fânețe sau pășuni restabilite, planității forestiere sau plantații agricole; Producerea, recoltarea și comercializarea de fructe de pădure, pomușoare, nuci etc., derivate din  perdelele forestiere, pășunile restabilite și alte plantații forestiere; Producerea, recoltarea și comercializarea mierii de albini și a altor produse apicole (polen, propolis, lăptișor de matcă); Producerea, recoltarea și comercializarea produselor ecologice; Producerea, recoltarea și comercializarea ciupercilor din perdelele forestiere de protecție, plantații forestiere și plantații private; Alte produse

 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune până la data de 22 aprilie 2019, ora 16:00 la UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304 în plic sigilat; office@ucipifad.md .
 • Proiectul securităţii alimentare pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR):

Grup țintă: Întreprinderile agricole înregistrate juridic

Investiții eligibile: Procurări de echipamente și tehnică agricolă

Mijloace financiare: Suma investiției — variabilă, în funcție de echipamentul procurat. TVA la cota zero la importul și procurarea tehnicii. Achitarea tehnicii în rate după schema: 50% avans — 25% — 25% sau 40% avans — 30% — 30%.

Tip finanțare: leasing preferențial, fără dobândă

Termenul: 2 ani, fără perioada de grație

Perioada de implementare: 31.03.2015 — 31.03.2025

Finanțator: Guvernul Japoniei

Contacte:Fondul Partener al Programului 2KR

Tel: 022270437, e-mail: vasile@2kr.md , web: www.2kr.md .

 

 • Programul COSME al Uniunii Europene:

Beneficiari eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii din UE și Republica Moldova

Investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de propuneri pe fiecare domeniu în parte. Vezi http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

Scopul finanțării: Granturi pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul următoarelor: îmbunătățirea accesului la finanțare pentru ÎMM în formă de capital și datorii; îmbunătățirea accesului la piețe; îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea ÎMM; promovarea antreprenoriatului și culturii antreprenoriale.

Suma grantului: Circa 75% din suma totală a proiectului, max ~ 200 – 250 mii EUR

Disponibil prin: Aplicare online

 

 • Programul HORIZON-2020 al Uniunii Europene:

Scopul finanțării:  Granturi pentru asigurarea legăturii între știință și business, îmbunătățirea competitivității ÎMM prin intermediul următoarelor: asigurarea accesului la finanțare pentru ÎMM inovatoare, începătoare; susținerea inovațiilor tehnologice; susținerea inovațiilor în sfera serviciilor sociale.

Beneficiari eligibili:  Întreprinderi mici și mijlocii din UE și Republica Moldova

Investiții eligibile:  Tematica / investițiile eligibile sunt anunțate periodic în chemările de propuneri (open calls) pe fiecare domeniu în parte. Vezi http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Suma grantului:Pînă la 100% din suma totală a proiectului, max orientativ 2.05 mln EUR

Disponibil prin:  Aplicare online

Informații suplimentare: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Finanțator:  Uniunea Europeană

Informaţie suplimentară cu privire la Programul Orizont 2020 în Republica Moldova:

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact. Adresa: Bd. Ştefancel Mare 1, of. 515,  Tel: + 373 22 272042,  Web-site: www.h2020.md,   www.cpi.asm.md

 • Echipa de susținere a micului business Moldova:

Beneficiari eligibili:  ÎMM (10-250 excepție 500 angajați) ocupate în producție, servicii și comerț. Capital majoritar privat, moldovenesc. Istorie de activitate minim doi ani, experiență redusă în utilizarea serviciilor de consultanță.

Investiții eligibile: Acoperirea parţială a costurilor pentru următoarele servicii:

 • Sisteme informaţionale şi alte tehnologii informaţionale; • Restructurare şi reorganizare; • Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale; • Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding; • Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri; • Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea eficientă a resurselor; • Studii, lucrări, proiectări inginereşti, • Implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management informaţional, îmbunătăţirea sistemului de contabilitate şi control; • Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de management al calităţii (ISO sau HACCP); • Tehnologii de economisire a energiei; • Design şi modernizarea sistemelor şi spaţiilor de producţie; • Implementarea sistemelor moderne de management al resurselor umane; • Alte servicii de consultanţă

Suma grantului:  50-70% (exclusiv taxe) din suma totală a proiectului, dar nu mai mult de 10 000 EUR. Suma grantului se determină în dependenţă de mărimea, localizarea companiei, tipul serviciului de consultanță solicitat, cât și gradul de reprezentare a femeilor în rîndul angajaților și în managementul companiei

Finanțator:  Guvernul Suediei, Uniunea Europeană        Expiră: 25.08.2024

Contacte:  Echipa de Susținere a Micului Business Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Str. Vlaicu Pircalab 63, et. 10, Chisinau, Moldova, MD-2012

Tel.: + 373 22 211614, Fax : + 373 22 211585

 

 

 • MOSEFF II Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova:

Scopul finanțării: Credite cu porțiune de grant pentru sporirea eficienței energetice

Beneficiari eligibili: Întreprinderi private comercial viabile

Investiții eligibile: Investiții care optimizează consumul de energie al instalațiilor de

producție. Achiziţia şi instalarea echipamentelor, utilajelor şi a altor măsuri care să rezulte în folosirea raţională a resurselor energetice în industrii, agricultură şi clădiri cu destinaţie comercială.

Suma creditului : 10 mii — 2 mln EUR, cu grant in valoare de 5-20%

Rata dobînzii: Rate de piață pentru porțiunea de credit; 0% pentru porțiunea de grant

Termenul: 3-5 ani

Perioada de grație: până la 12 luni

Contribuția proprie: min 20% din valoarea proiectului investițional

Alte facilități: Asistență tehnică gratuită pe probleme de eficiență energetică din partea companiei germane Fichtner

Disponibil prin: BC «Moldova-Agroindbank” S.A., BC «ProCredit Bank” S.A., BC «Mobiasbanca» S.A. Groupe Societe Generale, BC «Moldindconbank» S.A.

Finanțator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană

Etapa de dezvoltare a afacerii:  inovații și eficiență energetică

Contacte:  MOSEFF tel: 022 200 506, 022 200 507 www.moseff.orginfo@moseff.org .

 

 • Programul de parteneriate de afaceri public-private:

Scopul finanțării:  Proiect cu idei inovatoare, care ar uni succesul antreprenorial cu utilitate pentru societate; granturi pentru studii de fezabilitate pentru pregătirea unui astfel de proiect.

Beneficiari eligibili:  Companii din Austria, alte țări-membre ale UE sau din Confederația Elvețiană, care au un partener de afaceri în Republica Moldova

Investiții eligibile:  Sporirea calificării propriilor angajați din Republica Moldova, a furnizorilor sau a distribuitorilor din Republica Moldova; îmbunătățirea colaborării cu autoritățile publice locale și instituțiile publice; asigurarea cu certificate internaționale a produselor de origine din Republica Moldova.

Suma grantului:  a) max. 50% din costurile directe de proiect (max. 200.000 Euro) ; b) max. 20.000 Euro pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru un astfel de proiect

Fnanțator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Contacte: Biroul ADA în Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Mateevici 23 A

e-mail: Chisinau@ada.gv.at, tel: 022 73 93 70

Business partnership office at the Austrian Development Agency (ADA) in Vienna
phone: +43(0)1 90 399 — 2577
wirtschaft@ada.gv.at

http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/entering-guide/

http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/steps-in-a-private-sector-cooperation/

 • Concursul proiectelor de transfer tehnologic:

Beneficiari eligibili: Intreprinderi Micro, Mici și Mijlocii, Institutele de Cercetare

Investiții eligibile:  Implementarea unei inovații sau transfer de tehnologii noi pentru Republica Moldova în următoarele direcții strategice:

Materiale, tehnologii și produse inovative,

Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie,

Sănătate și biomedicină,

Biotehnologie

Suma investiției:  Nelimitat

Suma grantului:  Maximum 50% din suma investiției, maximum 1 mln lei pe an.

Termen:  Concursul se organizează anual; proiectele urmează să fie împlementate în max 2 ani.

Alte facilități:  Proiectele se recepționează până la sfârșitul lunii noiembrie al fiecărui an.

Finanțator:  Academia de Științe a Moldovei (din Bugetul Public Național)

Contacte:  Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Științe a Moldovei,  tel: 022 882564, 882560,  www.aitt.mdwww.asm.md

 • Programul de stat de stimulare a participării la tîrguri și expoziții:

Beneficiari eligibili: IMM care doresc să participe la expoziții naționale, meșterii populari, deținătorii de brevete și invenții

Investiții eligibile:  Închirierea spațiului expozițional la expozițiile Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism-Leisure-Hotels, Food Technology, Food & Drinks — Packaging — Depot, Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent

Implementatorul și finanțatorul: ODIMM / Bugetul Public Național

Suma grantului:  50% din costul spațiului, max 2,000 lei

Contacte: tel: 022 225001, 22 53 84 persoana de contact:  Ana Sochirca

e-mail: office@odimm.mdexpozitie@odimm.md

web: www.odimm.md

 • Programul de atragere a remitenţelor în economie ”PARE 1+1”:

Grupul țintă: Lucrători migranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitenţe – rude de gradul I.

Activităţile principale ale Programului:

— Organizarea cursurilor de instruire antreprenorială pentru migranţi şi rudele de gradul I ale acestora, inclusiv distribuirea gratuită a materialelor informative şi de suport;
— Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor;
— Acordarea granturilor în proporţii de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 250 mii lei.
— Efectuarea monitorizării post-finanţare.

Contacte: 
Adresa: BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT   NR. 134, et 3
Telefon: 22 50 01 / fax: 29 57 97
e-mail: office@odimm.md,
web: www.odimm.md, www.businessportal.md .

 • Programul “START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Beneficiari:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18 — 35 ani
 • Tineri doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere nou ânregistrată pe teritoriul RM, în zonele rurale și urbane

Programul oferă 3 forme de suport:

1) Instruiri în domeniul antreprenorial, suport informațional, consultativ și mentorat la etapele de elaborare și implementare a proiectului investițional

2) ”Business voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță în valoare de până la 10 mii lei

3) Finanțarea proiectului investițional în sumă de până la 180 mii lei.

Se va acorda prioritate afacerilor:

 • care vor crea locuri de muncă în zonele rurale
 • care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how
 • care vor desfășura activități de producere/ prestări servicii preponderent în zonele rurale
 • inclusiv din: industria agroalimentară, turism, prestări servicii, sănătate și bunăstare.

Programul derulează în 4 etape: identificarea ideii de afaceri, formare antreprenorială, finanțarea proiectelor investiționale, monitorizare și suport post-finanțare.

Tel contact: (22)211-573; e-mail: start_tineri@odimm.md .

 

 • Fondul special de garantare a creditelor:

Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al R. Moldova.

Activităţile principale: Acordarea garanţiilor pentru creditele obținute de către întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile financiare, în cazul în care nu dispun de suficient gaj.

În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor:
1) Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
2) Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
3) Pentru întreprinderile nou–înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
4) Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
5) Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.

Rata dobînzii: Comision: 0,5% anual din valoarea garanției

Contacte: Adresa: BD. Ştefan cel Mare siI Sfânt   Nr. 134, et 3
Telefon: 022 22 60 70; 022 21 15 52;
E-mail:  office@odimm.md, web: www.odimm.md, www.businessportal.md .

Sesiunea de informare a antreprenorilor privind oportunitățile de finanțare a businesului mic a avut un impact benefic în ce privește consolidarea capacităților de asociere în costrucția unui frigider modern.

șef  Direcția Economie  D.Matveiciuc

4 3

About rciumac