Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului raional din 07 decembrie 2017

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din  07 decembrie 2017

Empty Conference Room --- Image by © Bill Varie/Corbis

 1. Cu privire la mersul execuției bugetului raional pe 9 luni ale anului 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2017

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a APL de nivelul unu din or. Ocnița a unui bun imobil.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Natalia Liciu și a încheierii executorului judecătoresc nr. 1188 din 20.11.2017 privind intentarea procedurii de executare.
 2. Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Centrelor de Sănătate din raion

Raportori:T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Casian – șef IMSP CS Otaci
 2. Seinic– șef IMSP CS Frunză

 

 

        REPUBLICA MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

  CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                       РАЙОНЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА

 

 

(proiect)

Decizie nr.7/4

din 7 decembrie 2017

 

Cu privire la examinarea cererii dnei Natalia Liciu

și a încheierii executorului judecătoresc nr. 1188 din 20.11.2017

 privind intentarea procedurii de executare.

În baza art. 245 al (1); 251 CPC RM art.4 al (21) Legea N.411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare; pct. 31;32;33;34 din regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (Anexa N.1-2) aprobat prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 1018 din 01 septembrie 2016 (publicat în Monitorul Oficial N. 293-305, 2016); pct. 33 Regulamentul IMSP SR Ocniţa; Decizia Curţii Supreme de Justiţie a RM din 25 octombrie 2017 ( dosarul N.3 ra – 826(17); titlul executoriu N. 3-1/15din 12 februarie 2016 emis de către judecătoria Ocniţa; cererea dnei Natalia Liciu şi răspunsul N. 03-9/337 din 03.11.2017, încheierea executorului judecătoresc privind intentarea procedurii de executare recepţionată la 24.11.2017; ordinul MS N.1038 din 23.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice şi Listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice; în temeiul art. 43 al. (2) Legea N. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional

 

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina preşedintelui raionului dl. Vasile Romaniuc, să înainteze o cerere în instanţa de judecată, de explicare a dispozitivului Hotărîrii din 12.02.2016 privind litigiul de incheiere a unui contract care cuprinde dispoziţii contradictorii în litigiul dat, pentru executarea legală a Hotărîrii judecătoreşti şi adoptarea deciziei la şedinţa imediat următoare.
 3. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţa executorului judecătoresc şi persoanei vizate.

 

Preşedintele şedinţei

 

         Secretarul Consiliului raional                                      Alexei Galuşca

Contrasemnat:

Președintele raionului                                                                             V. Romaniuc

 


Notă informativă la Decizia 7/4 din 07.12.2017

„Cu privire la examinarea cererii dnei Natalia Liciu

și a încheierii executorului judecătoresc nr. 1188 din 20.11.2017

privind intentarea procedurii de executare”.

 

La 31 decembrie 2014, Liciu Natalia s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului raional Ocniţa, Cu privire la încheierea contractului individual  de muncă repararea prejudiciului material şi moral, încasarea diferenţei de salariu şi cheltuielile de judecată.

Prin Hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 12 februarie 2016 cererea de chemare a fost admisă parţial.

În loc să fie emisă Hotărîrea de a obliga Consiliul raional Ocniţa să emită actul administrativ de numire în funcţie în calitate de director IMSP SR Ocniţa (după cum prevede art.4 al. 21 Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28.03.1995) citez: conducătorii IMSP SR Ocniţa sunt numiţi în funcţie de către fondator- care este Consiliul raional .

Aşa a fost emisă Decizia N.2/7 din 28.03.2008 când în calitate de director a fost numit F. Iurcu. La fel prevede şi pct. 33 din Regulamentul instituţiei.

Mai mult ca atât, Ministerul Sănătăţii, după un şir de litigii, emite Ordinul N1038 din 23.12.2016 pct.5 interzice ocuparea funcţiei de conducător al unei instituţii medico-sanitare publice în lipsa constractului de management al instituţiei.

Mai mult ca atât, ca să fie o practică mică, pentru toate raioanele, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului N.1016 din 01 septembrie 2016 Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice cu Anexa N. 1 şi Contractul – de management al instituţiei medico-sanitare publice şi Conducător Anexa N.2 publicat în Monitorul oficial N. 293-305 din 09 septembrie 2016.

Pct. pct. 31;32;33;34 din Regulamentul menţionat exprimă expres că:

 • Fondatorul emite decizia de numire în funcţie de conducător.
 • Fondatorul încheie cu persoana dată un contract de management tip aprobat de Guvern.

Pct. 32 interzice ocuparea funcţiei de conducător în lipsa contractului de menegement al instituţiei.

Legiuitorul reglementează că învingătorul concursului este numit de către Fondator prin emiterea deciziei şi încheie un contract de management.

Curtea de Apel Bălţi a adoptat  Decizia sa din 04 aprilie 2017, a admis integral Apelul declarat de către Consiliul raional Ocniţa, a casat Hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 12 februarie 2016 în partea admiterii acţiunii şi a stabilit un şir de încălcări, dar cel mai mult a obligat Ministerul Sănătăţii RM să prezinte procesul-verbal, care este Decizia şi Comisiei de concurs din 30 octombrie 2014 la şedinţa de judecată, care a declarat că nu deţine nici procesul-verbal şi nici decizia Comisiei de concurs în materialele cauzei se află copii de pe copii neautentificate respectiv, fără menţiunea unde este originalul, care după cum a menţionat Curtea de Apel Chişinău, nu este nici în cauza examinată de acest colegiu.

S-a adoptat o decizie,  care nu obligă Consiliul raional să emită un act de numire în funcţie, dar să încheie un contract individual însă Regulamentul menţionat şi ordinul MS interzic ocuparea funcţiei de conducător fără contractul de management şi atunci pentru a nu încălca şi mai grav drepturile omului şi a adopta o decizie legală conform art. 251 CPC RM instanţa de Judecată este organul, care are dreptul să tălmăcească, să dea explicaţii cum să executăm dispozitivul Hotărîrii, dar art. 245 al (1) CPC RM reglementează dispozitivul hotărîrii privind litigiul de incheiere a unui contract.

Consiliul raional are obligaţia să execute legal hotărîrea judecătoriei adoptate la 12.02.2016 care a fost definitivă la 25.10.2017 ( prin decizia adoptată de către Curtea Supremă de Justiţie),dar pentru nu a comite nici o eroare este necesar de a interveni instanţa de judecată, care ar tălmăci dispozitivul adoptat, pentru a nu încălca dreptul dnei. Natalia Liciu.

 

 

 

            Specialist principal                                              Iu. Flocea

About rciumac