Primarilor UAT din raionul Ocniţa

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

         Direcţia Finanţe                                                          

   

Primarilor UAT din raionul Ocniţa

__________ nr. ___(02/1-16)

 

Prin prezenta vă comunicăm, că în scopul facilitării elaborării de către autorităţile publice locale de nivelul întîi a proiectelor de decizie privind aprobarea bugetelor locale pentru anul 2016, Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a elaborat şi vă remite în format electronic machetul proiectelor de decizie, anexelor la decizia bugetară anuală, precum şi tabelelor la nota informativă privind proiectul bugetului, reieşind din cerinţele stipulate în punctul 7.5.4. din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 191 din 31.12.2014.

Totodată, pentru instruirea persoanelor responsabile de elaborarea proiectului bugetului, privind modul de elaborare a proiectului deciziei de aprobare a bugetului, Direcţia finanţe va desfăşura un seminar instructiv în cadrul căruia va fi explicat mai detaliat modul de completare a anexelor la proiectul deciziei şi tabelelor la nota informativă. Seminarul va avea loc la data de 16.11.2015, ora 13.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional (et. 3), cu durata estimată de o oră.

La seminar se invită secretarii şi contabilii-şefi din primării.

Va fi salutată şi prezenţa primarilor interesaţi.

Participanţii la seminar urmează să imprime pe hîrtie cîte un set de documente pentru fiecare primărie, pentru a avea posibilitate de a face însemnările necesare.

 

          

 

Şef direcţie                                                                                            C. Gudima

About rciumac