Protecția copiilor în centrul atenției.

Protecția copiilor în centrul atenției.

La 29.01.2021 în incinta Consiliului Raional a avut loc prima ședință a Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, care își desfășoară activitatea în baza Regulamentului și recomendărilor Consiliului Național pentru protecția drepturilor copilului.

Ședința a fost condusă de dna Galina Zalevscaia – vicepreşedinte al raionului, preşedintele Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului.

La ordinea de zi au fost puse în discuție următoarele întrebari:

 1. Analiza activității CRPDC în anul 2020 Aprobarea planului de activitate pentru anul 2021.

Raportor: Stela Țurțurica ,secretarul CRPDC, specialist în problemele protecției drepturilor copilului DASPF.

 1. Informație privind rezultatele obținute de către Secția Interacțiune Comunitară pe domeniul siguranță minori al Inspectoratului de Poliție Ocnița în perioada 12 luni a anului 2020. Prevenirea delicvenței juvenile în rîndul minorilor. Realizarea măsurilor de profilaxie, monitorizarea familiilor cu copii în conflict cu legea.

Raportor: Sergiu Țaralunga, ofițer superior al Serviciului Interacțiune Comunitară al SSP IP Ocnița.

 1. Modificările noi în legislația privind protecția specială a copiilor rămași fără îngrigirea părinților. Reprezentantul legal și responsabilul legal al copilului separat de părinți. Tutorele și custodele copilului (Legea 112 din 09.07.2020, în vigoare din 14.08.2020)

Raportor: Stela Țurțurica, specialist în problemele protecției drepturilor copilului DASPF.

S-a menționat, că în activitatea zilnică, de către membrii CRPDC au fost întreprinse acțiuni concrete privind identificarea, evaluarea, evidența, asistența și monitorizarea copiilor, conform Legii nr.140 din 14.06.2013 cu privire la copiii aflaţi în situaţie de risc şi celor separaţi de părinţi, și a documentelor legislative  din domeniu.

Propuneri și recomendări au parvenit în urma discuțiilor din partea membrilor CRPDC, dlor Ion Zaharco, Victor Ursan, Iulia Șargu, Ecaterina Sturzinscaia, Svetlana Lupu, Lida Ghinda, membrii Consiliului Tinerilor prezenți, Vadim Martîniuc, Viorelia Chistruga, Anastasia Ratușneac .

În urma dezbaterilor referitor la problemele discutate s-a primit următoarea hotărîre:

 1. De aprobat planul de activitate a CRPDC pentru anul 2021.
 2. Se ia act de informația prezentată privind starea infracţională în rîndurile minorilor din localităţile raionului şi acţiunile de prevenire a delincvenţei juvenile.
 3. De promovat în continuare, în parteneriat cu IP, DÎ, CMF, DASPF, APL planul de activităţi comune în scopul deminuarii fenomenului delicvenţei juvenile, de prevenire şi combatere a oricăror forme de violenţă împotriva minorilor. (Pe parcursul anului)
 4. În scopul monitorizării problemei puse în discuție de către colaboratorii IP de efectuat întîlniri în localitățile afectate cu factorii de decizie, în domeniul protecției copiilor, cu înaintarea unor recomendații în conformitate cu prevederile p.45 a HG nr.270 cu privire la mecanizmul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime, ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. ( Simestrul I, II )
 5. De continuat lucrul în acest domeniu în toate instituţiile de învăţămînt preuniversitare, educarea copiilor în cursulşcolar privind riscurile violenţei, abuzurilor la care pot fi expuşi, mijloacele de a se proteja, adaptate la stadiul lor de dezvoltre. ( Pe parcursul anului)
 6. Organizarea în cadrul instituţiilor de învăţămînt a campaniilor de informare în domeniul edcaţiei sexuale, familirizarea cu riscurile la care sunt expuşi copiii, recomandări pentru evitarea victimizării acestora privind modul de comunicare cu copiii şi supravegherea acestora întru prevenirea victimizării. (Pe parcursul anului )
 7. De mobilizat grupele de voluntariat în lucrul de prevenire a violenţei, abandonului şcolar, asigurarea unei protecţii eficiente a drepturilor copilului. (Permanent)
 8. Cu scopul evaluării sarcinilor trasate în Hotărîrea nr. 3 din 05.03.2020 a ședinței CRPDC cu deplasare în teritoriu, com. Lipnic, de analizat îndeplinirea și terminii de realizare a problemelor depistate pezentînd o informație. (februarie, 2021)
 9. Hotărirea CRPDC va fi adusă la cunoștința persoanelor responsabile pentru execuție.                                                                                       

 

About rciumac