Secția Administrație Publică din Aparatul Președintelui raionului

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

specialist  în Secția Administrație Publică din Aparatul Președintelui raionului

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea obiectivelor principale ale Secţiei administrație publică, prin organizarea şi desfăşurarea muncii organizatorice generale, coordonarea activităţii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor).

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii Consiliului raional;
 2. Organizarea şi coordonarea activităţii consiliilor locale de nivelul I;
 3. Coordonarea activităţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional;
 4. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional;
 5. Coordonarea întrebărilor de administraţie publică din raion;

 

Condiţiile de participare:

Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul raionului;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul APL

Experienţă profesională –

 • minimum 1 (unu) an în domeniul APL.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi:

abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, capacităţi de lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical/declarație pe propria răspundere;
 6. Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere.

 

Bibliografia:

— Constituția Republicii Moldova

—  Hotărîrile Guvernului și ale Parlamentului Republicii Moldova care reglementează activitatea administrației publice locale;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 «Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public»;

Legea nr. 436 din 28.12.2006  privind administrația publică locală;

Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

— Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

— Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 29 iunie 2018

 • Telefon —  0-271-2-20-58
 • E-mail — md
 • Adresa poştală – MD-7101
 1. Ocniţa

str. Independenţei, 51

 • Persoana de contact – Slivca-Cobîlaș Angela, specialist in Aparatul președintelui raionului.

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică  __________________________

 

Funcţia publică solicitată ______________________

 

 1. Date generale

 

Nume   Prenume  
Data naşterii   Domiciliu  
Cetăţenia

(inclusiv a altor state)

 
 
 
Telefon serv.   –

domic. –

mobil  –

E-mail  
Adresa poştală  

 

 1. Educaţie

 

Studii de bază:

Nr.

crt.

Perioada Instituţia, localizarea,  facultatea

 

Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

       
       
       

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt.

Perioada Instituţia, adresa,  facultatea

 

Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat
       
       
       

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.

crt.

Perioada Instituţia,  adresa

 

Denumirea cursului

 

Diplomă/certificat
         
         
         
         

 

Titluri ştiinţifice
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.
 
 

 

III. Experienţa de muncă

Vechimea în serviciul public  
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  

 

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada Organizaţia,  adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

   

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

   

 

 

 1. IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)
Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
Lucru în echipă    
Soluționarea rapidă a problemelor apărute    
Practică în planificare, analiză și sinteză    
Elaborarea documentelor    
Practică în mobilizare și instruire    

 

 1.     Calităţi personale (autoevaluare)
Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
Disciplinat    
Responsabil    
Flexsibil    
Respect față de oameni    
Diplomație    
Spirit de inițiativă    

 

 1. Nivel de cunoaştere a limbilor
Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
  cunoştinţe de bază bine foarte bine
       
       
       

 

 • Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe

 

Nivel de utilizare
   
   

 

 

 

                               

VIII.   Relaţii de rudenie

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului  
 
 
 

 

 1. Recomandări

 

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail
 

1.

 

 

   
2.      
3.      

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

 

 

Data completării formularului ­­­­­­­

   

 

Semnătura ­­­-

 

 

 

 

 

 

 

 

About rciumac