Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa anunţă desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de specialist superior

 

Anexa nr.1

la ordinul Secţiei Cultură a Consiliului raional Ocniţa

Nr.34 din 12/06/2020

 

 

AVIZ

 

Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa anunţă desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de specialist superior, Secţia Cultură din cadrul Consiliului Raional Ocniţa în domeniile  învăţământ artistic, activitatea artistică de amatori, creaţie populară.

 

 1. Scopul  general  al  funcţiei:

Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii domeniului culturii al raionului Ocniţa la nivel raional şi naţional.

 

 1. Sarcinile de bază:
 • Patronarea activităţii instituţiilor de cultură, extraşcolare de învăţămînt artistic şi colectivelor artistice de amatori;
 • Asigurarea instituţiilor de profil cu informaţii curente despre cadrul juridic de specialitate, Ordine, Hotărîri şi Dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;
 • Coordonarea activităţii şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerelor talente;
 • Asigurarea participării copiiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;
 • Organizarea atestării cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt extraşcolar;
 • Organizarea atestării formaţiilor artistice de amatory pentru conferirea/confirmarea titlului „model»;
 • Prezintarea raportului anual şi informaţiei ce ţin de activitatea instituţiilor de cultură, extraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

 

 • Condiţiile de participare:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnice vorbite pe teritoriul raionului;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecidentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • Studii superioare, absolvite cu diplpomă de licenţă sau echivalente în domeniul de activitate;
 • Experienţa profesională— 3 ani:
 • Cunoştinţe
 1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi culturii;
 2. Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet; PowerPoint;
 • Abilităţi: abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare şi evaluare, capacitatea de organizare şi coordonare, instruire, prezentare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

 

IV: Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

 • formularul de participare;
 • CV Europass cu foto;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • certificatul medical
 • cazierul judiciar/sau declarație pe propria răspundere.

 

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: or.Ocniţa, str. Independenţei, 49, Secţia Cultură, biroul nr. 206, pînă la data de 26 iunie 2020 inclusiv, ora 17.00.

 

Persoana de contact,  responsabilă de primirea dosarelor – Ludmila MORARI

Relaţii la telefonul 0 (271) 2 21 39

E-mail: – sc_ocnitsa@mail.ru ;

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea funcţiei publice de specialist superior

 (în domeniile învăţămînt artistic, activitate artistică de amatori, creaţie populară )

Secţia Cultură

 

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

 

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul uniral de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea  Culturii nr. 413 din 27.05.1999;
 • Codul Educaţie al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
 • Lege privind meşteşugurile artistice populare Nr. 135 din  20.03.2003;
 • Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, nr.58 din 29.03.2012;

About rciumac