Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa anunţă repetat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Şcolii de Arte „T.Negară” or.Ocniţa

Secţia Cultură a Consiliului raional Ocniţa anunţă  repetat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Şcolii de Arte „T.Negară” or.Ocniţa

Joburi-la-UE-

La concurs  poate candida persoana care întruneşte următoarele criterii:

 

— deţine cetăţenia Republicii Moldova;

— are studii superioare universitare (profil artă);

— are grad didactic unu sau superior la una din disciplinele predate în instituţie,

(excepţie: grad didactic doi pentru spaţiul rural);

— are vechime pedagogică de cel puţin 5 ani;

— nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensia pentru limită de vîrstă;

— posedă limba română, iar pentru localităţile populate preponderent de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale – posedarea limbii române la nivel de comunicare;

— este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

— nu are antecedente penale.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director prezintă comisiei de concurs, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului – 15 aprilie  2018 , următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

 

— cererea de înscriere;

— copia actului de identitate;

— copiile legalizate ale actelor de studii;

— copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial;

— curriculum vitae;

— copia legalizată a carnetului de muncă;

— certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

— certificat de cazier juridic;

— merite în domeniul învăţămîntului artistic;

— programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 5 ani.

 

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

 

Datele de contact si intrebare  suplimentare :

E-mail – sc_ocnitsa@mail.ru

Adresa poştală – MD-7101

  1. Ocniţa , str. Independenţei, 49

Şcoala de Arte “T.Negară” or.Ocniţa, etajul II, cabinetul 203

Persoana de contact – Ala Leşcina, specialist principal.

Telefon de contact: 027121429.

 

About rciumac