SERVICIULUI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

Numerele de telefon ale colaboratorilor

SERVICIULUI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

                                                           

 

1.

 

Carabeţ Adelina

 

șef  Serviciu

 

0(271) 2-42-68

2. Mîrza Silvia specialist 0(271)  2-42-68

 

REGULAMENTUL – cadru

Privind activitatea Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

 

I.Dispoziţii generale

 

1.0. Regulamentul  — cadru Privind activitatea Serviciului relaţii funciare şi cadastru este elaborat în temeiul Legea privind reglamentarea de stat a regimului proprietăţii funciare , cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar ( nr.1247-XII din 22 decembrie 1992 ) , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la organigrama şi ştatele de personal ale aparatului preşedintelui raionului , direcţiilor , secţiilor , altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional „ (nr.689 din 10 iunie 2003)

1.1.În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova , legile Republicii Moldova , decretele Preşedintelui Republicii Moldova , hotărîrile , dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului Republicii Moldova şi Consiliului autorităţii administraţiei publice raionale , propriul regulament , de indicaţiile şi recomandările Serviciului pentru reglamentarea regimului proprietăţii funciare a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova , şi este îndreptată spre realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriul , indifirent de forma organizaţională-juridică , tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele admenistrativ-teritoriale .

1.2.Modul de organizare şi funcţionare a Serviciului se stabileşte prin regulamentul respectiv elaborat în conformitate cu prezentul regulament – cadru şi aprobat de conducătorul autorităţii adminictraţiei publice raionale .

1.3.Activitatea Serviciului se desfăşoară sub asistenţa metodologică a Serviciului pentru Reglementarea Regimului Proprietăţii Funciare a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova.

1.4.Serviciul este persoană juridică , dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa în limba de Stat , de folmulare la antet , poate avea cont bancar şi funcţionează ca o structură a autorităţii publice raionale .

 

II.Structura Serviciului şi interacţiunea

cu organele sale locale

 

2.1.Serviciul participă le elaborarea şi promovareapoliticii şi strategiilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru , dezvoltării social – economice raionului .

2.2.Serviciul relaţii funciare şi cadastru al raionului coordoniază activitatea specialiştilor pentru reglamentarea relaţiilor funciare a primăriilor satelor , comunelor , oraşelor .

2.3.Serviciul indentifică problemele prioritare în relaţiile funciare , cadastru , evaluarea terenurilor şi prospecţiunile tehnice , elaborează problemele şi planurile ramurale în domeniu .

2.4.Se puneîn sarcina Serviciului informarea populaţiei despre cerinţele actelor lrgislative şi normative în desţionarea fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare , cadastrului , geodeziei , cartografiei , prospecţiunelor tehnice, cît ţi despre protecţia terenurilor.

2.5.Semestrial Serviciul prezintă Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova şi consiliului raional , informaţii privind activitatea Serviciului în perioada respectivă .

 

 

III.Atribuţiile Serviciului

 

3.0.Serviciul are următoarele atribuţii :

 1. Dirijarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare ;
 2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor ;
 3. Ţinerea cadastrului funciar;
 4. Ţinerea moritoriggului funciar;
 5. Promoviază Programul de Valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertelităţii solurilor.

3.1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare în scopul elaborării şi realizării programului de reformare a relaţiilor funciare include :

 • Elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor coteor de teren echivalente şi a cotelor mici ;
 • Organizare reglement[rii regimului proprietăţii funciare, îndeplinirea lucrărilor ce ţin de reforma funciară ;
 • Elaborarea proiectelor şi stabilirea pe teren a hotarelor UAT şi a intravilanului localităţilor ;
 • Participarea la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate , posesiune şi folosinţă , reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul înlăturării incomodităţilor de amplasare a lor.
 • Repărtizarea terenurilor în natură şi asigurarea perfectării titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
 • Exzminaria şi prezentaria a schemilor ,proectelor şi altor documentaţii referitoare ia organizarea teritoriului
 • Participaria la elaboraria  schemilor de reglamentare a rejimului  proprietaţii funciare  la scara naţionala  ,raională,orăşeniască,sâtiască şi asiguraria  lor co programe concrete  de ameliorare  şi  protecţie  a terenurilor;
 • Argumentaria şi  stabiliria  hotarilor  terenurilor  cu rejimuri  speciale  de ocrotore  a naturii  ,a celor ce urmiază să fie rejenerate  şi celor aparţinind  rezervaţiilor;
 • Elaboraria proectelor  de reglementare a rejimului  proprietăţii funciare intragospodăreşti pentru deţinatorii de terenuri;
 • Organizaria şi desfaluraria ,în baza regulamentelor respective ,licităţiilor şi concursurilor privind vînzaria-cumpăraria terenurilor ,daria lor în arendă,în folosinţăsau în posesie;
 • Pregătiria iformaţiei necesare  pentru licitaţii şi concursuri;
 • Supravegeria respectării prevederilor contractelor de arendă a terenurilor proprietate publică ,fixaria încălcărilor depistate;
 • Întocmiria ,coordonaria documentilor necesare pentru vînzaria –cumpăraria terenurilor,inclusiv a borderoului de calcul al preţului normativ al pămîntului;
 • Pregătiria actelor privitor la schimbaria destinaşiei terenurilor agricole şi înaintaria lor la consiliul autorităţii administraţiei publice locale spre aprobare;
 • Delimitaria terenurilor care rămîn proprietatia statului pe teritoriu;
 • Pregătiria materialelor pentru organele respectiv în vederia aplicării de sancţiuni administrative sau penale;
 • Supravegeria folosirii eficiente a terenurilor;
 • Asiguraria realizării reformei funciare;
 • Ţineria hărţilor de serviciu şi a documentilor secrete de specialitate;
 • Reprezentaria înteresilor autorităţii administraţiei publice locale la soluţionaria litigiilor funciare în instanţile juridice;
 • Propagaria lejislaţiei funciare şi a acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei pămîturilor ,acordaria consultăţiilor în problemele relaţilor funciare;
 • Prezentaria conciliului administraşiei publice local propuneri privind;
 • A)folosiria terenurilor agricole conform destinaţiei;
 • B)controlul executării lejislaţiei funciare în vigoare;
 • C)consolidaria terenurilor agricole;
 • D)mărimile plăţilor funciare pentru arendaria şi vînzaria pămîntului;
 • E)folosiria rezervei funciare 5% a primăriilor ,loturilor de pe lînga casa şi grădinilor;
 • F)perceperia plăţilor de arendă şi vînzaria terenurilor transferate respectiv în bujetul local şi vînzaria terenurilor transferate respectiv in bujetul local  de stat  şi  bujetul de stat  în modul stabilit;
 • G)stabiliria şi modificaria hotarelor localităţilor şi soluţionaria litigiilor,legatedemodificaria lor;
 • H)aprobaria cadastrului funciar la data de 1 ianuarie anual,cu propuneri de îmbunătăţire a fondului funciar;

3.2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor . Serviciul are scopul de a preveni sau de a combate cazurile de încîlcare a legislaţiei funciare privind :

 • Folosirea terenurilor de către deţinători ;
 • Ocuparea neautorizată a terenurilor ;
 • Împroprietărirea ilicită cu pămînt ;
 • Păstrarea şi folosirea statului de sol fertil decoperatîn timpul lucrărilor de construcţie şi folosirea pentru recultivarea carierilor , terenurilor degradate ;
 • Păstrarea bornelor de hotar ;
 • Restituirea în terea terenurilor proprietate publică atribuite în folosinţă provizorie (arendă) ;
 • Folosire loturilor de pămînt de către beneficiarii fuciari în corespundere cu scopurile pentru care ele au soft atribuite ;
 • Respectarea de către întreprinderi , organizaţii , instituţii indeferent de subordinea lor departamentală , precum şi de către persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţeni a legislaţiei funciare privind problemele protecţiei şi folosirii pămînturilor ;
 • Verificarea datelor despresuprafeţele loturilor atribuite pentru construcţie , amenajare , exploatarea obiectivelor , plantarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale .
 • Recultivarea în termeniistabiliţi de documentaţia de proiect a carierelor şi aducerea lor în stareacuvenităpentru a fi folosite în scopurile prevăzute de proiectele respective .
 • Corectitudinea întocmirii documentelor cadastrale funciare ;
 • Exercitarea şi respectarea legislaţiei funciare din partea tuturor beneficiarilor funciari ;

3.3. Ţinerea cadastrului funciar .Funcţiile Serviciului în ceea ce priveşte ţinerea cadastrului funciar  include :

 • Coordonarea la toate nuvelurile (sat(comună), oraş , raion a lucrărilor de întocmire a cadastrului funciar .
 • Acordarea de ajutor organelor admenistrativ publica de nivelul I la întocmirea cadastrului funciar ;
 • Sistematizarea cadastrului primăriilor şi întocmirea cadastrului funciar raional;
 • Prezentarea spre aprobare consiliului raional a cadastrului funciar , anexînd propuneri concrete privind regenerarea cantitativă ţi calitativă a terenurilor ;
 • Acumularea informaţiei ample despre totţ deţinătorii de terenuri pe întregul teritoriul , indifirent de tipul de proprietate , categoria terenului , inclusiv despre terenurile fondului de stat neatribuite în folosinţă ;
 • Furnizarea cître organele de stat , judecătoreşti , fiscale , notariale , bancare , instituţiile economice , ştiinţifice şi persoanele particulare a informaţiei cadastrale solicitate în mod stabilit ;
 • Dirijarea metodologică a lucrărilor de ţinere a cadastrului funciar şi a cadastrelor de specialitate ;
 • Asigurarea Titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi înregistrarea lor în modul stabilit la Oficiile Cadastralr Teritoriale ;
 • Prezentarea organului ierarhica cadasrtului funciar în termenii stabiliţa;
 • Ţinerea cadastrului funciar şi şi păstrarea documentaţiei respective ;
 • Asigurarea organelor fiscale cu datele necesare pentruperceperea impozitului funciar ;
 • Perfectarea materialelor cadastrale cu privire la atribuirea terenurilor întreprinderilor de stat şi altor organizaţii pentru proiectarea şi construcţia obiectivelor;
 • Organizarea şi efectarea lucrărilor de inventariere a terenurilor ;
 • Pregătirea documentelor privind atribuirea terenurilor pentru proiectare şi construcţie de obiective în cadrul prezentării dosarelor cadastrale spre aprobare Guvernului Republicii Moldova ;
 • Elaborarea proiectelor de decizie ale arganelor APL cu privire la atribuirea , arendă , precum şi vînzarea cumpărarea terenurilor ;

3.4.Ţinerea monitoringului funciar . Funcţiile Serviciului privind ţinerea monitoringului funciar include :

 • Dirijarea proceselor de supraveghere permanentă a modificărilor resurselor funcisre ;
 • Crearea sistemului informaţional;
 • Furnizarea informaţiei despre starea fondului funciar şi prezentarea propunerilor concrete de folosire raţională a resurselor funciare ;

3.5.Promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertelităţii solurilor include :

 • Asigurarea , respectarea de către deţinătorii de terenuri a complexului de măsuri  agrotehnice silvomeliorative ,  hidromeliorative de combatere a eroziunii solurilor şi planificarea lor în primăriile respective :

a.) recpectarea proiectelor de organizare a teritoriului , principiilor antierozionale de prelucrare a solului numai de direcţii generală curbelor de nivel ;

b.) crearea carcasului verde care prevede sădirea :

fîsiilor forestiere de protecţia cîmpurilor;

fîşiilor antierozionale ;

fişiilor riverane ;

plantaţii forestiere pe terenuri degradate , reconstrucţia fîşiilor

forestiere ;

 • Elaborarea comenzilor , în comun cu primăriile respective , pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi asigurarea executării lor pe teren Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru ;
 • Participarea la darea în expluatare a măsurilor silvoameliorative şi întroducerea modificărilor respective în cadastrul funciar .

 

IV. Drepturile serviciului

 

4.0.Serviciul are dreptul :

 • Să oblige deţinătorii de terenuri îndeprinirea elementelor obligatorii ce ţin de admenistrarea fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare , cadastrului , geodeziei , cartografiei , topografie prospecţiunilor tehnica , protecţia solurilor şi lichidarea încălcărilor în acest domeniu ;
 • Să execute controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor de către toţi deţinătorii , indiferent de tipul de proprietate  şi formă de organizare a producţiei ,
 • Să oblije  conducătorii  de coperative  , întrprinderi , organijaţii , instituţii şi cetăţeniiparticulari , în folosinţa cărora se află pămîntul,să îndepliniască prevederile Codului funciar ai Republicii Moldova şi altor documente lejislative şi normative în vigoare;
 • Să oblije toţi bineficiarii funciari să prezinte informaţii,documentele care autentifică dreptul de folosire a pămîntului,precum şi datele necesare pentru soluţionaria problemelor evidenţii,folosirii şi protecţieipămîntului;
 • Să die recomandări în vederia folosirii raţionale a terenurilor şi protecţia lor;
 • Să facă propuneri organelor administraţiei publice locale referitor la privaria de drept la proprietate
 • Săcurme actiunele nelejitime ale deţinătorilor de terenuri care pot aduce pagube pămîntului prin folosiria lui neraţională;
 • Să facă propuneri organelor de resort  privind trajeria la răspundere administrativă sau penală ,după caz ,a deţinătorilor de terenuri pentru încălcaria lejislaţiei în vigore;
 • Să coordoneze şi să controleze activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului funciar ai primăriilor satelor (comunelor), oraşelor. Coordonează angajarea şi eliberarea din funcţie acestora în cazul necorespunderii funcţiilor;
 • Să intenteze acţiuni şi să reprezinte organul public local pe întrebările în domeniu, în instanţele judecătoreşti;
 • Să suspendeze procesul de valorificare a terenurilor în cazul nerespectării legislaţiei funciare şi să comunice Consiliului raional şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru(în caz de comandator al acestor lucrări );
 • Să participe şi să organizeze licitaţii şi concursuri în primăriile respective, simpozionarea ce ţin de problemele serviciului ;
 • Să asigure cumpărarea instrumentelor geodezice, mijloace de transport , alt utilaj necesare pentru activitatea serviciului ;
 • Să elaboreze şi să aplice în activitatea Serviciului tehnologii noi, în domeniu încredinţat ;
 • Să acorde, contra plată, servicii consultaţii est. Persoanelor fizice şi juridice privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, să apere interesele deneficiarelor în instanţele judecătoreşti pentru soluţionarea litigiilor în cazurile în care nu sunt atinse interesele organului administratziv public local.

 

V. Responsabilitatea serviciului

 

5.0.Serviciul este responsabil de :

 • Folosirea eficientă a fondului funciar;
 • Realizarea reformei funciare;
 • Executarea legislaţiei funciare în teritoriu;
 • Elaborarea în termen a documentelor privind folosirea raţională a pămîntului, prezentarea lor organelor admenistrativ publice locale şi deţinătorilor de terenuri ;
 • Elaborarea şi ţinerea cadastrului funciar şi a monitoringului funciar şi prezentarea în termen stabilit Agenţiei Relaţoo Funciare şi Cadastru pentru generalizare;
 • Executarea controlului de Stat asupra folosirii şi protecţiei pămînturlui;
 • Serviciul poartă responsabilitatea privind executarea funcţiilor de bază de către specialiştii pentru peglementarea regimului proprietăţii funciare a primăriilor satelor (comunelor) , oraşelor;
 • În caz de falsificare a materialelor cadastrale şi de monitoring , persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
 • Pentru nerespectarea termenilor şi regulilor de elaborare a documentelor cadastrale se prevăd pedepse administrative în conformitate cu legislaţia în vigoare .

 

VI. Patrimoniul serviciului

 

6.0.În scopul desfăşurării activităţii sale Serviciul posedă mijloace fixe transmise de cître Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, procurate din sursele bugetare , precum şi din sursele altor mijloace;

6.1.Bunurile materiale ale Serviciului constitue proprietatea autorităţii publice locale. Mijloacele fixe ale Serviciului ăi aparţin acestuia numai în limitile dreptului gestiunii lor economice .Ele pot fi înstrăinate în baza deciziei Consiliului raional .

6.2.Patrimoniul Serviciului se formează din următoarele surse:

 • Mijloacele fixe transmise de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;
 • Veniturile deţinute de la prestarea serviciilor;
 • Veniturile obţinute în urma îndeplinirii lucrărilor contractuale;
 • Veniturile obţinute în urma îndeplinirii lucrărilor ce ţin de soluţionarea litigiilor funciare şi altele;
 • Veniturile obţinute în urma decontărilor de la bugetul local şi republican pentru îndeplinirea lucrărilor de reglamentarea a regimului proprietăţii funciare;
 • Veniturile obţinute în urma desţăşurării lucrărilor şi construcţiilor de obţinere a drepturlui de arendă şi de vînzare a terenurilor;
 • Vărsămintele nerambursabile şi filantropice ale persoanelor fizice şi juridice;
 • Veniturile provenite din realizarea informaţiei cadastrului funciar;
 • Alte surse neinterzice de legislaţia în vigoare.

6.3.Serviciul poartă răspundere pentru patrimoniul ce s-a încredinţat;

6.4.Serviciul gestionează fondul special al primăriei(art.70-1 al Codului Funciar ) aceat pentru acumularea mijloacelor băneşti rezultatele de la vănzarea terenurilor fondului de rezervă, de la darea în arendă sau în folosinţă gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), asociaţiilor, cooperativelor şi altor agenţii economici care se ocupă cu agricultura.

6.5.Activitatea serviciului este finanţată din bugetul local, parţial din contul unei părţi a veniturilor obţinute de la executarea lucrărilor respective . Devizul de venituri şi cheltuieli ale Serviciului se aprobă anual de către Consiliul raional .

6.6.Crearea Serviciului, modificarea personalului scriptic, ţine de componenţa consiliului raional .

6.7.Serviciul conlucrează în problemele relaţiilor funciare şi cadastru, organizarea şi consolidarea terenurilor agricole, cadastrului, geodeziei, topografiei, prospecţiunile tehnice şi realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertelităţii solurilor cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi cadastru, oficiile cadastrale teritoriale, precum şi cu alte structuri private licenţiate în domeniul respectiv .

6.8.Pentru obligaşiunile sale serviciul poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare .

 

Veniturile posibile , care pot fi acumulate în urma efectuării

Lucrărilor de acordare a prestorii serviciilor cadastrale la tranzacţia

Terenurilor , de către serviciul relaţii funciare şi cadastru a

Consiliului raional Ocniţa.

 1. Autentificarea dreptului deţinătorului de teren aferent caselor şi grădinilor
  • 6 sectoare x  150 lei , total în sumă de 950 lei .
 2. Întocmire documentaţiei pentru vînzarea–cumpărarea a terenului
  • 6 sectoare x 740 lei , total în sumă de 4440 lei .
 3. Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului .
  • 10 sectoare x 250, total în sumă de 2500 lei.
 4. Evaluarea terenurilor agricole (a sectoarelor de teren echivalente )
  • 100 sectoare x 5 lei , în total în sumă de 500 lei .
 5. Pregătirea dosarului funciar pentru atribuirea terenului , procesului de schimbare a terenurilor între deţinător şi înaintarea spre Guvern pentru aprobare .
  • 2 obiecte x 1756 lei , total în sumă de 3512 lei .
 6. Coordonarea schemelor şi a proiectelor de atribuirea terenului sub construcţie .
  • 10 obiecte x 80 lei , în sumă de 800 lei .
 7. Coordonarea schemelor şi a proiectelor de atribuirea terenului sub gazificare şi altele .
  • 40 obiecte x 40 lei , în sumă de 1600 lei .
 8. Întocmire dosarelor şi a contractelor de arendă funciară pe terenurile aferente ale primăriilor
  • 15 obiecte x 110 , total 1650 lei;
  • 10 obiecte x 240 lei , total 2400 lei .
 9. Prestarea altor servicii
  • În sumă de 1648 lei.

 

Total venit în sumă de 20000 lei .

 

 

Notă : Calculele au fost efectuate numai pentru 6 obiecte, reeşind din volumul de lucru executat în anul 2005 .

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                              A. Galuşca