Condiţiile de acces pe proprietatea publică, aflată în gestiune a Consiliului Raional Ocnița

Condiţiile de acces

pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Consiliului Raional Ocnița, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

pdfCondițiile de acces CR Ocnița

 1. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
  • Consiliul Raional Ocnița cu sediul la adresa: MD-7101, or. Ocnița, str. Independenței 51.
  • Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces: email: presedinte@ocnita.md, fax 027122058, tel.027122650.

.

 1.   Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrare (gestiunea care constituie obiectul dreptului de acces:
 • Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: MD-7101, or. Ocnița, str. Independenței 51.
 • Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz (folosință) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
 • Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Consiliului Raional Ocnița, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
 1. exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Consiliului Raional Ocnița
 2. lucrările de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Consiliului Raional Ocnița se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.

 

III. Tariful pentru dreptul de acces și condițiile în care acesta se aplică:

 • Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăți unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 și include costurile suportate de către titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, luând în considerare criteriile stabilite de metodologia menționată.
 • Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului Consiliului Raional Ocnița constituie __75_ lei per metru pătrat pe un an. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum și modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabilește prin negociere directă a Consiliului Raional Ocnița cu furnizorul de comunicații electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
 • Tariful de acces se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în forma autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.
 • Tariful maxim pentru accesul pe proprietate publică se stabilește cu respectarea următoarelor principii:
 1. să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului Consiliului Raional Ocnița;
 2. acopere exclusiv contravaloarea despăgubirii pentru prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor de instalare, întreţinere, demontare, înlocuirea, transferare sau retehnologizarea a reţelelor publice de comunicaţii electronice,
 3. fie diminuate corespunzător cu plusul de valoare adus imobilelor proprietate publică ce au instalate rețele de comunicații electronice, comparativ cu imobilele care nu dețin infrastructura pentru comunicații electr

 

 1. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:
 • Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv și pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea Consiliului Raional Ocnița se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
 1. să nu deterioreze căile de acces a imobilului Consiliului Raional Ocnița şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
 2. să nu se perturbeze regimul de activitate al Consiliului Raional Ocnița și a altor entităţi din aceeaşi zonă.
 • Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea Consiliului Raional Ocnița afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
 • Furnizorii au obligația să suporte in întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora.
 • Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a Consiliului Raional Ocnița.
 • Furnizorii garantează că elementele de rețea instalate pe proprietatea Consiliului Raional Ocnița nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate în perimetrul imobilului Consiliului Raional Ocnița.
 • Furnizorii au obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, să producă pagube materiale sau care să restricționeze accesul în/pe imobilul Consiliului Raional Ocnița.
 • Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilului se încărca cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/construcției.
 • Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fațadă, acoperișul și pereții exteriori ai imobilului Consiliului Raional Ocnița, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei
 • Modalitățile de amplasare a elementelor rețelelor de comunicații ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normelor tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea și instalarea rețelelor de comunicații electronice.

 

 1.   Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:
 • În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune la Consiliuluil Raional Ocnița o cerere de acces însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces, după cum urmează:
 1. datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publică Consiliului Raional Ocnița;
 2. proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
 3. scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
 4. lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
 5. durata estimativă a realizării lucrărilor, dar și perioada în care furnizorul intenționează să beneficieze de acces pe proprietatea publică.
 • Consiliuluil Raional Ocnița va examina și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele și informațiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiții de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoțită de documentele și informațiile respective.
 • In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
 • Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

 

 1. Prevederi finale:
 • Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces între Consiliuluil Raional Ocnița și furnizor. Contractul încheiat, va urma modelul contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.13 din 07 iulie 2016.
 • Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitatea de prelunjire prin acordul părților, exprimat în scris.
 • Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/ legale.
 • Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică a Consiliului Raional Ocnița, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri privind exercitarea dreptului de acces la o anumită proprietate, se publică pe pagina web oficială a Consiliului Raional Ocnița.
 • Titularul de proprietate sau titularul de administrare va transmite ANRCETI o copie a condiţiilor de acces stabilite iniţial şi, a oricăror modificări/completări ale acestor condiţii, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestora pe pagina sa web oficială,.
 • Lucrările de acces pe prorietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Consiliului Raional Ocnița se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 28/2016 și ale prezentelor condiții.
 • Prezentele condiţii de acces se vor modifica și/sau completa în mod corespunzător în funcție de modificările/completările introduse în Legea nr. 28/2016.
 • Prezentele condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările în vigoare emise în acest sens.

About rciumac